"történik" English translation

HU

"történik" in English

HU

történik {verb}

volume_up
Bármi is történik most, gondolta, legalább kettőnkkel együtt történik.
Whatever happens now, he thought, at least it'll happen to us together.
Például: "mi történik, Michel úr, ha megszűnnek a tarifális akadályok?
For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
Annak a könyveiben jóformán semmi sem történik, Gregsonében-túlságosan sok minden történik.
In Mr Quain's books nothing much happens, in Garry Gregson's far too many things happen.
Ha valami előre nem látható történik az apjával, Menionból király lesz, akár felkészült rá, akár nem.
If something unforeseen should befall his father, Menion would become king whether he was prepared or not.
Szolgák zsúfolódtak össze minden átjáróban, hogy lássák mi történik.
Servants crowded in at every door to see what was befalling.
Megnyugodott, újra képes volt gondolkodni és arra gondolt, hogy tudni szeretné mi történik Cormanthorban.
He relaxed, able to think again, until thinking begat curiosity, and a desire to know what was befalling in Cormanthor.
Ami Egyiptomban történik, az mindenkit meglepetésként ért.
What is happening in Egypt has come as a surprise to us all.
És ha bármi történik, visszajöhetnek értük.
And if anything happens, then they can come back and get it.
Nekem még mindig meggyőződésem, hogy ha békén hagyják semmi sem történik.
I still think myself that if he'd been left to himself nothing would have come of it.
történik
If it's going down, it's going to go down here.
A New York-i folklór szerint a férges Nagy Almában mindenki fütyül arra, mi történik, amíg nem vele történik.
According to New York folklore, no one in the maggoty old Big Apple gave a shit what went down, as long as it didn't go down on them.
De hiszen a regényeiben pontosan így történik.
. . as he made people and things come and go in a novel by force of will.
Ahol emberek dolgoznak együtt, valami hiba mindig történik.
Wherever there are people working together, things will go wrong.
- Melanie, mi történik, ha kilépsz a december ajtaján? - kérdezte Dan.
Dan said, 'Melanie, what happens when you go through the door to December?'
Mi történik, ha nem sikerült a vizsga? kérdezte Abby apja.
What happens if you don't pass it? her father asked.
- Itt történik az utazási engedélyek ellenőrzése Batum városától északra.
A travel-pass inspection station just north of the city of Batum.
Halljam még egyszer, hogy történik az átadás!
How is the pass made, again!
történik (also: megesik)
Ami ezután történik, az már a hazája büntetőbírósági rendszerén múlik.
What hap- pens next is up to the criminal-justice system of his country.
- Mostantól fogva mindent följegyez, ami csak történik a házban.
I want you to keep a record of everything that hap-pens in that house.
Nyilván ez történik, ha az ember felnő.
It was what hap- pened when you grew up, he supposed.
Sosem gondoltam volna, hogy ami azon az éjszakán történik...
I could never have suspected that what would transpire that night...
Akármi történik ezen a napon, annak terhe az ő vállát nyomja.
Whatever transpired this day, it was on his shoulders.

Context sentences for "történik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
Something like this always happens three days before a European Council meeting.
HungarianA világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
The world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
HungarianMindent tud Rickyről, és az volt a meggyőződése, hogy ugyanaz történik velem is.
She knows all about Ricky, and she became convinced it was happening to me too.
HungarianDe mi történik azokban az országokban, amelyek iszlám országoknak hívják magukat?
But what is happening in those countries that call themselves Islamic countries?
HungarianAz történik, hogy nagyon gyakran nem vesszük észre, mit is csinál a szomszédunk.
It so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
HungarianTudja, az az érzésem, hogy valami eléggé különös dolog történik abban a házban.
I've an idea, you know, that something rather odd has been going on in that house.
HungarianHa így történik, Ferguson felfedezi a vérontást és Khamel vesztene néhány órát.
If so, then Ferguson would find the carnage and Khamel would lose a few hours.
HungarianSpanyolországban az étkezéstől az ütközetig semmi sem a kitűzött időben történik.
In Spain nothing, from a meal to a battle, ever happens at the appointed time.
HungarianIstennek hála, él még valaki, akinek fontos, hogy mi történik ezzel az országgal.
Thank God there's somebody still alive who cares what happens to this country.
HungarianSzuszpenziók: szín; ahol ülepedés történik, az újra-szuszpendálás könnyedsége.
Suspensions : colour ; where settlement occurs, the ease of re-suspendability.
Hungarian- Én magam sem értek meg mindent, ami történik, így hát megmagyarázni sem tudom.
'I do not understand all that goes on myself, so I cannot explain it to you.
HungarianAz uniós jogszabályok harmonizációja vagy módosítása nem kerülő úton történik.
There will be no harmonisation or changes to EU legislation through the back door.
HungarianHa az elkövetkező három napban nem történik semmi, akkor nincs mitől tartanunk.
I've decided that if nothing happens in the next three days, there isn't one.
HungarianMindez a Facebookon történik, a rendszer használatával és még kérkednek is vele.
This is all being done on Facebook, using the system, and it is being bragged about.
HungarianAz új rendeletben túl sok előírás végrehajtása történik komitológiai eljárással.
Too many rules in the new regulation are implemented using the comitology procedure.
Hungarian01:09:15.46,01:09:19.16 Emlékezzetek, bármi történik is együtt kell maradnotok.
01:09:15.46,01:09:19.16 Remember, you have to stay together whatever happens.
HungarianKiáltozás harsant fel, Tay megrettenve futott tovább, mivel már tudta, mi történik.
New cries rose, and he went on, horror- stricken at what he knew was happening.
HungarianDe a lényeg az, hogy mi is történik miután szép csendben elkezdesz hátrálni.
But the point is that what happens once you start kind of quietly leaning back?
HungarianTehát ez történik, amikor a varázslat végül elhal, és a világ szíve megdobban.
This, then, is what comes, when the sorcery finally dies and the world thaws.
HungarianMi több, mindez az európai választások előtt mindössze hat hónappal történik.
Moreover, all this is happening just six months before the European elections.