"tartó" English translation

HU

"tartó" in English

EN
HU

tartó {noun}

volume_up
A fénye egy pillanatra elvakította, aztán megpillantotta a fáklyát tartó férfit.
The glare of it blinded her eyes for a moment, and then she saw the man who held the torch.
Beszélték még, hogy végig látni lehetett egy lángoló fáklyát tartó kezet.
They spoke as well of an omnipresent image of a hand holding forth a burning torch.
Nyomban felriadt, a fáklyát magasra tartó Morgaine sápadt arcát nézte.
He, too, started awake, looking up at Morgaine's pale face, the torch held high.
tartó (also: ügy, eset, táska, láda)
- Franklin a vállára vetette a fegyvert tartó dobozt és elsietett.
Franklin hoisted the case onto his shoulder and headed off that way.
Mondjon valamit az ügyéről rendelkezik néhány rövidke pillanatig tartó bájcsevegés után.
Tell me about your case, he says after a brief moment of preliminaries.
Az Európai Unióban sokat beszélünk az élethosszig tartó tanulásról, és erre valóban szükség van.
Much is said in the European Union about lifelong learning, and this should indeed be the case.
tartó (also: tok, foglalat, szipka, fogó)
Ez csak egy CD tartó, az íróasztalodra vagy bárhová.
It's just a CD holder, you know, for your desk or whatever.
Ezért szeretném az elnökséget kézben tartó Szlovéniát felkérni, hogy legyen nagyon szigorú Franciaországgal, a misszió vezetőjével szemben.
I would therefore like to ask Slovenia, as holder of the Presidency, to be very exacting with France, the leader of this mission.
Egy heti ebédembe lefogadom, hogy itt nemcsak kávéspohár-tartók vannak, de még egy ceruzatartó és esetleg egy térképlap-tartó is.
I'll bet you lunch for a week that there's not only coffee-cup holders for the pilot over there, but a pencil-holder and maybe even an approach-plate holder.
Eljött a délután, s nyugatra, a hegyek felé tartó nap hosszú, sárga sugarakat döfött át a felhők repedésein, szakadásain.
The afternoon came, and the sun, going west towards the mountains, sent out long yellow beams between the cracks and fissures of the clouds.
tartó (also: rekesz, kosár, láda, dézsa)
tartó (also: zárójel, konzol, polc)
A polc csattanva esett vissza a tartó konzolokra; épp csak egy kicsit állt csálén, legföljebb három-négy centivel balra tolódva.
The shelf banged back onto its brackets, only slightly askew and shifted only an inch or two down to the left.
A bokrok közül kirobbanva lovához ért és kölcsönvett tőrét használva levágta a nyeregtáskát, majd gyorsan elmetszette a kardhüvelyét fogva tartó hurkot is.
He reached his horse, scrambling back down onto the road, and used his borrowed dagger to cut free his saddlebag and the loop that held his scabbard.
Józan ésszel nyilván senki nem adná az aláírását egy olyan, Romániából Dél-Olaszországba tartó lószállítmányhoz, amely várhatóan 24 órát vesz igénybe?
Surely nobody in their right mind could sign off a transport schedule for horses from Romania to southern Italy that was due to last 24 hours?
Egy nehéz páncélzatot viselő, kezében girostabilizált fegyvert tartó, nagydarab ork vezette őket.
They were led by a burly ork enwrapped in the bristly cocoon of heavy armor and a gyro-stabilized gun mount.
A falon levő szerszámos tábláról levette a franciakulcsot, aztán kibújt hátizsákjából, és meglazította a hátizsák tetejét tartó szíjat.
He reached for the wrench hanging on the wall mounted pegboard, then shrugged out of his backpack, and loosened the two straps that held the flap in place.
Megrázta a fejét, és mereven nézte a tartó közepén levő palackot, a folyékony fényt, a színt, a címkét.
He shook his head and glared at the bottle on the center rack, flood of light, color, labels.
Egy vasúti ajánlat a másfél óránál rövidebb ideig tartó repülőjáratra újabb választási lehetőséget állít a vásárló elé, és képessé teszi, hogy tájékozottan választhasson.
An alternative rail offer for flights of less than 90 minutes gives the customer another option and enables him or her to make an informed choice.
Észrevettem, hogy egyik kezével görcsösen szorongatja a kocsi tetejét tartó rudat.
I could see her hand gripping the stanchion of the top.
Most maga itt marad az úton, és megállítja az ezen az úton délre tartó kocsikat.
Now you stand here and stop cars coming south down this road.
Félig papi mögött álltam a tetőt tartó egyik rudat markolva, és oldalról néztem az arcát.
I stood slightly behind Pappy, clutching the umbrella stand and the brace above the left rear tire, and I watched the side of his face.
Elfutott egy tölgyfa törzsére erősített vadetető mellett, és nem sokkal később rátalált a délnyugat felé tartó ösvényre.
He passed a deer stand twenty feet up in an oak tree, and soon found a trail that ran to the southwest.
Mondjuk, ez egy éjfélig nyitva tartó szupermarket és a főnök nem tartja jó ötletnek, hogy ennyi pénzt helyezzen el a bankautomatákba, így aztán beteszi az irodája széfjébe.
Say it's a super market, stays open till midnight, and it's not a good idea for a manager to tote a lot of cash to a bank for automatic deposit. so there's a safe in the market.
Könnyen megsérthette volna az életben tartó rendszert.
It could as easily have hit the life-support system.
Megemlíteném az intelligensenergia-projekteket és az élethosszig tartó tanulás támogatását.
I would also like to mention the intelligent energy projects and support for lifelong learning.
Szükséges tehát az egész életen át tartó tanulás oktatás és más támogatási formák biztosítása.
We must therefore provide lifelong education and other support.
Elfutott egy tölgyfa törzsére erősített vadetető mellett, és nem sokkal később rátalált a délnyugat felé tartó ösvényre.
He passed a deer stand twenty feet up in an oak tree, and soon found a trail that ran to the southwest.
Bolygószagok érződtek a levegőben: egy öregebb sziget másodlagos növényzetének bűze, egy lázas tevékenysége közepén tartó furdancsfa nehéz, olajos kipárolgása.
It carried the scents of an alien planet-the pungence of secondary growth on an older island, the heavy, oily odor of a drill-tree in its peak of activity.

Context sentences for "tartó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
HungarianFelhangzott az aznapi első, Westportba, majd New Yorkba tartó vonat zakatolása.
The day's first commuter train, bound for Westport, Greenwich, and New York City.
HungarianA kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
The call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
HungarianA múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
Last night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
HungarianTehát ezt csinálta a NASA és kapott egy nyolcszemélyes, Marsnak tartó változatot.
So this is what NASA did, getting an eight man version that would go to Mars.
HungarianCsinos kis fickónak látszik mondtam, még mindig a pisztolyt tartó kezet figyelve.
He seems like a nice little guy, I said, still watching the hand that held the gun.
HungarianAz oktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás egyre fontosabbá válik.
Education, vocational training and lifelong learning are increasingly important.
HungarianJack Nance az ablakban állt és a belvárosból kifelé tartó autóáradatot bámulta.
Jack Nance stood in the window watching the rush-hour traffic leave downtown.
HungarianMennydörgés követte, hosszan tartó mély moraj visszhangzott az ormok között.
Thunder rolled in its wake, a long, deep peal that echoed off the mountain peaks.
HungarianKülön szeretném felhívni a figyelmet az egész életen át tartó tanulás programjára.
I would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
HungarianNem hallatszott más, csak a minden mozdulatát szemmel tartó szörny kuncogása.
Except for the silent, chuffing laughter of the monster that was watching her.
HungarianA tagállamoknak a 2007-2013-ig tartó időszakra 75 milliárd euró áll rendelkezésükre.
The Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
HungarianÍrország átveszi az EU Tanácsának hat hónapig tartó soros elnöki tisztségét.
Ireland takes over the six-month rotating presidency of the Council of the EU.
HungarianAz egész héten át tartó hűvös, esős idő után meleg, napfényes hétvége köszöntött be.
In contrast with the week's cool, rainy weather, the day was warin and bright.
HungarianTovábbá ezek a korai évek alapozzák meg a gyermek élethosszig tartó tanulását.
Furthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
HungarianMiért nem érvényesül Európában az egész életen át tartó tanulás úgy, mint kellene?
Why do we not have as much modern infrastructure throughout Europe as we should have?
HungarianNem hiszem, hogy a teljes megsemmisítésig tartó háborút kellene vívnunk Zemochban.
I don't really think we need to embark on a war of total annihilation here in Zemoch.
HungarianA körülöttünk elterülő hatalmas térség visszhangzott a hosszan tartó mennydörgésektől.
Already we could hear the rumbling of thunder echoing continuously through space.
HungarianSzerbia az iszlám Európába tartó terjeszkedésének egyik fő útvonalán helyezkedik el.
Serbia lies on one of the main routes for the expansion of Islam into Europe.
HungarianAz ítéletet a Kismayo városát ellenőrzése alatt tartó Al-Shabab milícia mondta ki.
The sentence was handed down by the Al-Shabab militia who control the city of Kismayo.