HU tartós
volume_up
{noun}

Utoljára a cukorpálma-erdő veszi át a helyet, és tartós bevételt biztosít az embereknek.
And finally, the sugar palm forest takes over and provides the people with permanent income.
A legtöbb lengyel munkaadó alábecsülte a tartós foglalkoztatás jelentőségét.
Most Polish employers undervalued the importance of permanent employment.
A megoldás azonban nem ebben rejlik, így ez az intézkedés nem lehet tartós.
But the solution is not in this and it must not become permanent.
Az ország jövőjét tartós bizonytalanság övezi.
There is persistent uncertainty over the future of the country.
Botrány, hogy Európában egyre nő a tartós szegénység.
Increasing and persistent poverty in Europe is a scandal.
The effect is cumulative, and persistent.
Az európai piacon belül, ahol egyre több és több polgár él a szabad mozgás jogával, a foglalkoztatás a nemzeti és az európai politikusok tartós aggályává vált.
Within the European market, where more and more citizens are exercising their right to freedom of movement, employment has been a long-standing concern in both national and European politics.
A Bizottság hivatalos statisztikái szerint a munkanélküliség 2007-ben érte el a 4,7%-ot, a tartós munkanélküliség pedig 2,8%-on állt.
According to the Commission's official statistics, unemployment reached 4.7% in 2007, with long-term unemployment standing at 2.8%.
Az európai piacon belül, ahol egyre több és több polgár él a szabad mozgás jogával, a foglalkoztatás a nemzeti és az európai politikusok tartós aggályává vált.
Within the European market, where more and more citizens are exercising their right to freedom of movement, employment has been a long-standing concern in both national and European politics.
tartós (also: lerakodóhely, fő-, piac, legfőbb)
volume_up
staple {noun}

Context sentences for "tartós" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBemutatlak Ublalának, a boldogtalan testőrnek, aki tartós kapcsolatra vágyik!
But Ill introduce you to Ublala, an unhappy bodyguard longing for commitment.
HungarianIgen, ez nem egy holtpont, nem is egy patthelyzet: ez egy tartós politikai válság.
Yes, it is not deadlock, it is not a stalemate, it is a protracted political crisis.
HungarianA tartós gazdasági növekedés és fejlődés kulcsa nem a támogatás, hanem a kereskedelem.
Trade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
HungarianAz EMU tartós sikere attól függ, hogy mit teszünk ezekkel a kihívásokkal kapcsolatban.
The continued success of EMU depends on how these challenges are addressed.
HungarianOdatolta székét az erkély korlátjához, tartós figyelésre rendezkedett be.
He propped his chair against the railing of the balcony, and settled in for the duration.
HungarianEz talán tartós lett volna, ha Johnnie nem töri ki a nyakát akadályugratás közben.
That might have stuck if he hadn't broken his neck steeplechasing.
HungarianÉppen ellenkezőleg: az emberek szervezete gyengébb, kevésbé tartós volt, mint az övé.
Instead of discovering greater complexity in their bodies, he found comparative simplicity.
HungarianVan egy rendes, tartós kapcsolata, úgy-e? kérdezte Mrs. Buckle.
At any rate she's got a-- Got a steady boy friend, has she? said Mrs. Buckle.
Hungarian- tartós anyagból készült ajtók, faajtók esetén mindkét oldalukon burkolattal, vagy lefestve.
- doors in hard wearing material and, if of wood, with a covering on both sides, or painted.
HungarianMár csaknem egy éve fenntartasz egy tartós kapcsolatot?
You've actually maintained a steady relationship for almost a year, haven't you?
HungarianÖnmagukban a katonai lépések soha sem vezethetnek tartós megoldáshoz.
Military solutions alone can never lead to a sustainable solution.
HungarianNem számít, mikor kezdődött gondoltam , elég, ha tartós lesz.
''Tis no matter when it began,' thought I; 'if it will but hold, 'twill be well enough.'
HungarianMind háttal álltak a dombnak, de ez nem jelentett tartós biztonságot.
None of the three appeared to be looking toward the hilltop, but this bit of luck would not hold.
HungarianAz Elder-szigeteken béke van; és nekünk kell biztosítanunk, felségednek és nekem, hogy ez a béke tartós legyen.
The Elder Isles are at peace; we must ensure, you and I, that this peace persists.
HungarianA határokon ugyanolyan tartós feszültség volt tapasztalható, mint a Caesarok idejében.
As for the problems of the Empire's borders they were as continuous as they had been in the time of the Caesars.
HungarianAmikor az ember tizenkilenc éves, még minden vezeték jó és feszes, minden kapcsolat tartós és szilárd.
When you're nineteen, all your wiring is still nice and tight, all your connections nice and solid.
HungarianA kérdés csak az, hogy tartós lesz-e a kikényszerített béke.
What we think a just peace is, Ryan corrected himself.
HungarianPatrice remélni sem merte, hogy tartós lehet a javulás.
Patrice didn't dare to hope for the remission to continue.
HungarianAz egyes emberi fogyasztásra szánt tartós tejek (szavazás)
Dehydrated preserved milk for human consumption (vote)
HungarianAmire itt szükség van, az a valóban tartós fejlődés.
What is required here is genuinely sustained development.