"tartalmaz" English translation

HU

"tartalmaz" in English

HU tartalmaz
volume_up
{verb}

A szabvány módszereket tartalmaz mind a mintavételezéshez, mind az elemzéshez.
The standard comprises methods for both sampling and analysis.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 30 cikket tartalmaz, amelyekre gyakran hivatkoznak.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
A jelentés, sajnos, egyrészt sok komoly hiányt, másrészt rosszul irányzott követeléseket tartalmaz.
The report unfortunately comprises both serious lacks and misdirected demands.
Nem tartalmaz tényeket, illetve érveket a megállapítások alátámasztására.
It does not contain any facts or arguments to support the assertions made.
Ezek többsége nem tartalmaz DNS-t, mégis életszerű tulajdonságaik vannak.
Most of these don't contain DNA, but yet they have lifelike properties.
Örülök annak, hogy néhány rész ésszerű megjegyzéseket tartalmaz ezzel kapcsolatban.
I am pleased that some sections contain sensible comments on this.
tartalmaz (also: fog, állít, kitart, tart)
Folder holds a mailing list
Itt adhatja meg, hogy ha olyan cella fölé viszi az egeret, amely jegyzetet tartalmaz, a jegyzet felbukkanjon.
Specifies that an inserted note is displayed when the mouse is held over the corresponding cell.
Sok esetben képtelenek egy egyszerű dobozt, vagy egy üveget, ha kézbe vesznek, megállapítani, hogy milyen terméket tartalmaz.
In many cases they are unable to determine the nature of a product by holding a simple box or bottle in their hands.
A hatályos faji irányelv nem tartalmaz ilyen kívülmaradási lehetőséget.
The existing Race Directive does not include such an opt-out.
A jelentés reakciókat is tartalmaz számos, a jelenlegi jelentésben szereplő javaslatra.
The report will also include reactions to several proposals in the existing report.
A mintavevő rendszer nem tartalmaz frakcionáló készüléket.
The sampling system does not include a fractionating device.
Az adatbázisom nem tartalmaz az emberi érzelmekre vonatkozó adatokat.
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.
A mai szavazás nem tartalmaz módosító indítványokat, mivel a rendelettel kapcsolatos munka rendkívül alapos volt, és felölelte a teljes politikai spektrumot.
Today's vote does not involve any amendments, as the work on this was technically very sound and encompassed the entire political spectrum.

Context sentences for "tartalmaz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy látom, hogy a jelentés tartalmaz bizonyos, noha korlátozott mértékű haladást.
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
HungarianE tekintetben az EU 2020 stratégia tartalmaz néhány elképzelést a leendő KAP-ról.
In this regard, the EU 2020 strategy includes some ideas about the future CAP.
HungarianA mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.
Today's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
HungarianJelentésem különböző javaslatokat tartalmaz, ezek közül négy különösen fontos.
My report contains different proposals, four of which are particularly important.
HungarianA másik alapvető probléma az, hogy az államnyelvtörvény szankciókat is tartalmaz.
Another fundamental problem is that the State language law also includes sanctions.
HungarianMás tekintetben Pieper úr jelentése sok világos és kevésbé világos elemet tartalmaz.
In other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
HungarianA jelentés tartalmaz néhány ellentmondást és álláspontot, amelyet nem hagyunk jóvá.
This report contains some contradictions and positions that we do not endorse.
HungarianNem tartalmaz külön javaslatot a kulturális cikkek jogi lehetőségeinek fejlesztésére.
It includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
HungarianA munkafüzet Objektum eszköztára alapvető eszközöket tartalmaz a kézi formázáshoz.
The spreadsheet Object Bar contains basic commands for applying manually formatting.
HungarianJelölje be ezt a négyzetet, ha a szövegfájl első sora mezőneveket tartalmaz.
Select this check box if the first line of the text file contains field names.
HungarianEmellett az irányelv számos eleme egyáltalán nem tartalmaz kötelezettséget.
Apart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
HungarianE gyakorlat nyomán az ott közzétett tartalom nyilvánvalóan számos tévedést tartalmaz.
This practice obviously produces numerous mistakes in the content posted there.
HungarianNagyon összetett hulladékáramról van szó, amely számos veszélyes anyagot tartalmaz.
It is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
HungarianNem szükséges mindent megismételnem, amit tartalmaz, de emellett igen nagyra törő is.
I do not need to repeat everything it contains, but it is also very ambitious.
HungarianÉs mégis: a munkaköri leírásuk egyetlen szót sem tartalmaz emberi lényekről.
And yet their job description contains not one word about other human beings.
HungarianTalán tartalmaz valami utalást arra nézve is, hogy hol állt valaha Kleopátra síremléke.
Maybe there would be some clue as to where Cleopatra's mausoleum had once stood.
HungarianAzért szavaztam meg ezt a dokumentumot, mert fontos módosításokat tartalmaz.
I voted in favour of this document, because it includes important amendments.
HungarianA jelentés egyébként számos jó javaslatot is tartalmaz, amelyeket elfogadtak
There are many good proposals in this report that were, however, all adopted.
HungarianEzenkívül a spanyol politikai vezetés számára bölcs iránymutatásokat tartalmaz.
Moreover, it contains wise precepts for the political management of Spain.
HungarianSajnos azt kell mondanom, hogy a Dess-jelentés egy ilyen javaslatot tartalmaz.
Unfortunately, I have to say that the Dess report contains such a proposal.