HU

teljes {noun}

volume_up
Azt is elterveztem, milyen transzparenst visz majd az első sor az Ötödik sugárút teljes szélességében.
I even decided what banner our front rank should carry, as wide as Fifth Avenue.
Ma már nincs benne semmi rejtélyes; a legtöbb ember azt hiszi, teljes egészében értjük a működését.
Not a front rank field anymore, everybody thinks we understand it.
A gyalogosok első sorát teljes szélességében Arm Banda íjászai követték.
Arrayed across die width of the advance, just back of the front rank of Erven Hunters, were Am Banda's bowmen.
A teljes költségvetés bevételei és kötelezettségvállalásai minden lényegi vonatkozásban jogszerűek és szabályosak.
Revenue and commitments for the entire budget are legal and regular in all material respects.
Blinkety Blank, rózsaszín selyemben, gyöngysorral" -, csak teljes alakot.
She got him to paint her - he didn't paint regular society portraits, 'Mrs Blinkety Blank in pink satin and pearls', but he painted figures.
A rádió megint teljes hangerővel bömbölt, minden szó robbant, mint egy bomba.
The radio was at full volume again, and each word exploded like one round of a cannonade.
Én azonban bízom abban, hogy jó és teljes körű együttműködéssel meg tudunk felelni a kihívásnak.
However, I am confident that with good will and all-round cooperation it is possible.
A drága Lady Stubbs figyelmét teljes mértékben lefoglalja önmaga.
Dear Lady Stubbs's mind revolves entirely round herself.
A jelek szerint három teljes hadosztályt vezényeltek a Mariana-szigetekre.
They appear to have moved a total of three divisions to the Marianas.
A feltételes engedély teljes időtartama azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.
However, conditional approval shall not exceed a total of six months.
Van száznyolcvan tankunk teljes személyzettel.
We have a total of one hundred eighty tanks operating with full crews.

Context sentences for "teljes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz tehát teljes mértékben Kuba és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kérdés.
Therefore, it is an entirely bilateral issue between Cuba and the United States.
HungarianAz Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
There was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
HungarianRemélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
I trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
HungarianEz akkor volt, amikor a pestis teljes erővel átcsapott a keleti egyházközségekre.
This was at that time when the plague was fully come into the eastern parishes.
HungarianDe először azt mondanám el, hogy teljes fejetlenség uralkodott az ültetvényen.
I should say first, however, that the plantation was in a state of pandemonium.
HungarianÚgy érzem, hogy most teljes mértékben helyénvaló ennek a tárgynak a megvitatása.
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Hungarian. - (PL) Teljes mértékben támogatom kollégám, Paasilinna úr jelentését.
in writing. - (PL) I entirely support the report by my colleague Mr Paasilinna.
HungarianEzzel kapcsolatban teljes mértékben osztom Kadenbach asszony és mások értékelését.
In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
HungarianTeljes szívemből támogatom a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentését...
I wholeheartedly support the report by the Committee on Transport and Tourism ...
HungarianKizárólag a forrása miatt, Karpov tábornok teljes mértékben hitt a dokumentumnak.
Entirely because of its source, General Karpov had believed the report completely.
HungarianÚgy hiszem, az ilyen témáról senki sem a teljes igazságot mondja: nem is mondhatja.
I believe that on such an issue as this no one is or can be completely truthful.
HungarianAzok hamarosan a teljes arzenáljukat bevetik, hogy elcsípjék a szökevényeket.
Trying to fly out of Dulles or National Airport in Washington is too dangerous.
HungarianA hajtóművek teljes kapacitáson üzemeltek, és a Sötétkard gyorsulni kezdett.
The engines fired again, and the Darksaber heaved into motion, picking up speed.
HungarianEzért úgy gondolom, hogy ezt a képviselőcsoportom teljes mértékben támogatni fogja.
For this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
HungarianHa beértünk a városba, teljes csendben kell haladnunk figyelmeztette őket Sparhawk.
'We'll want to be as quiet as we can once we're in the city,' Sparhawk cautioned.
HungarianFüle biztos úr ezzel teljes mértékben tisztában van, bár most éppen rázza a fejét.
Commissioner Füle is well aware of this, although he seems to be shaking his head.
HungarianNapjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
HungarianE nehéz körülmények között teljes mértékben tudatában vagyunk felelősségünknek.
In these difficult circumstances, we are fully aware of our responsibilities.
HungarianAmikor teljes súllyal nekilódult az üvegajtónak, Claudia élesen felsikoltott.
Claudia let out a piercing scream as he threw his weight against the glass doors.
HungarianMásrészt viszont ez a kifogástalanság maga volt a teljes, a tökéletes rossz.
And from another perspective, completely, absolutely, the correctness was wrong.