HU

tervez {verb}

volume_up
Teniszpavilont tervez a kastély mellé, és restaurálja a gloriettet.
He's designing a tennis pavilion for Sir George and repairing the Folly.
Szinte mindig egyedül van, bezárva, és játékokat tervez.
She spends most of her time alone in a room, designing her games.
1810 körül Sequoia úgy döntött, hogy még tovább megy, és olyan rendszert tervez, amellyel a csiroki nyelv leírható.
Around 1810, Sequoyah decided to go on to design a system for writing the Cherokee language.
Milyen lépéseket tervez a biztos, hogy megakadályozza a fiatalok elvándorlását Európából?
What steps does the Commissioner intend to take to prevent an exodus of young people from Europe?
Tervez-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy a Szolidaritási Alap rugalmasabbá és kevésbé bürokratikussá váljon?
Do you intend to take steps to make the Solidarity Fund more flexible and less bureaucratic?
Negyedszer, mit tervez tenni a Bizottság az Elsőfokú Bíróságnak a dán TV2-ügyben hozott ítéletével?
Fourthly, what does the Commission intend to do about the Court of First Instance's judgment in the Danish TV2 case?
Most tervez, ha ugyan az ilyen ösztönös lények képesek tervet készíteni.
Planning ahead, if such creatures of instinct could be said to plan.
Tervez-e a Bizottság intézkedéseket tenni az árak emelkedésének ellensúlyozására?
Does the Commission plan to take any action to counteract this price hike?
Milyen további lépéseket tervez a Bizottság az ilyen visszaélések leküzdésére az EU-ban?
Which further steps does the Commission plan to take to address such abuses in the EU?
A Bizottság most jogi keretet és jogszabályt tervez, és tudatában kell lennie, hogy sok ország van ilyen helyzetben.
The Commission is now drafting a legal framework and legislation, and should be aware that there are many countries in this kind of situation.
Milyen lépéseket tervez a Tanács annak érdekében, hogy a terveknek megfelelően még ebben az évben bemutathassa a Duna-stratégia tervezetét?
What steps will the Council take to ensure that it can submit a draft Danube Strategy before the end of the year as planned?
Az építészre, aki új felhőkarcolót tervez.
The engineer that designs skyscrapers.
He engineers safety.
Ugyanilyen jelentős az a tény is, hogy az EU semmilyen támogatást nem tervez nyújtani egy olyan projektnek, amely segít eltávolodni az atomenergiától.
Just as remarkable, however, is the fact that the EU plans to provide no assistance whatsoever to a project to move us away from nuclear power.
Megkérdem tehát a biztos asszonyt, milyen konkrét lépéseket tervez a Bizottság olyan projektek érdekében, mint az Ogyessza-Brody-Gdansk és a Nabucco vezeték?
I would therefore ask the Commissioner what concrete steps the European Commission intends to take in favour of projects like the Odessa-Brody-Gdansk and Nabucco pipelines.
Erre a Bizottság most 30 milliót tervez első körben kiosztani.
The Commission now proposes 30 million as a first allocation for this.
Milyen rövidtávú intézkedéseket tervez a Bizottság, partnereivel együtt a ritkaföldfémek alternatív forrásainak előteremtésére?
What short-term measures is the Commission proposing to take, along with its partners, to establish alternative sources of rare earth elements?

Context sentences for "tervez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Egész pontosan mit tervez? - kérdezte Sir Tristano nyugtalan hangon Orlótól.
Sir Tristano asked in a somewhat anxious voice: Exactly what do you have in mind?
HungarianEz alapján én arra tippelnék, hogy meglepetésszerű támadást tervez a Bazilika ellen.
That sounds to me as if he plans to lead a surprise attack into the Basilica itself.
HungarianVárta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
For he looked for a city that hath foundations: whose builder and maker is God.
HungarianMég azt se tudta biztosan, csakugyan tervez-e az a magazin cikket a Panorámáról.
He wasn't even sure the magazine was doing an article on the Overlook.
HungarianRáadásul nem tudom, mit szóljak a vizuális körítéshez, amit a Központ tervez.
Plus I'm still not sure about all the extraneous stuff Hub wants to add around the music.'
HungarianBizonyára ez az egyik oka annak, hogy miért olyan kevés képviselő tervez felszólalást.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
HungarianAz égvilágon semmi okunk nem volt olyasmit föltételezni, hogy valaki gyilkosságot tervez.
We had no earthly right to assume that such a thing as murder was being contemplated.
HungarianÚgy hallottam... remélem, nem vagyok indiszkrét... hogy madame is effélét tervez.
I understand - I am not, I hope, indiscreet - that you yourself are planning such an edifice?
HungarianKi tudná fejteni a Bizottság, hogy milyen új intézkedéseket tervez a BONUS-169 számára?
Could the Commission state what new measures are envisaged for BONUS-169?
HungarianA portugál elnökség különböző kezdeményezéseket tervez e tekintetben.
The Portuguese Presidency has various initiatives in view on this aspect.
HungarianTervez-e a Bizottság a jövőben egyéb, ilyen típusú programokat?
Does the Commission have plans for other programmes of this type in the future?
HungarianNem tudom, hogy egyáltalán tervez-e valamit az Isten feleltem enyhe keserűséggel.
I don't know that God plans anything, I said a little bitterly.
HungarianTeniszpavilont tervez a kastély mellé, és restaurálja a gloriettet.
He's designing a tennis pavilion for Sir George and repairing the Folly.
HungarianTervez-e a szlovén elnökség kezdeményezést a WTO-tárgyalások befejezésére?
Is the Slovenian Presidency planning an initiative for bringing the WTO negotiations to an end?
HungarianEz a kis összejövetel lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy megtudjuk, mit tervez a Birodalom.
Look, he said in a reassuring voice, this rally should give us all the information we need.
HungarianA nyilvánvaló megoldás az lett volna, ha elmondom valakinek, hogy mit tervez.
Theobvious answer was to tell someone whathe was planning.
HungarianA Bizottság nem tervez javaslatot tenni a társaságiadó-kulcsokra.
The Commission has no plans to make proposals on corporate tax rates.
HungarianA fin nyilván tiltakozott volna, ha tudja, mit tervez.
The fin might have balked if he'd caught onto what Toshio had in mind to do next.
HungarianErre a Bizottság most 30 milliót tervez első körben kiosztani.
The Commission now proposes 30 million as a first allocation for this.
HungarianAnnias és Lycheas nem tervez további lépéseket a királynő ellen.
Annias and Lycheas are taking no further action against the queen.