"tevékenység" English translation

HU

"tevékenység" in English

HU

tevékenység {noun}

volume_up
A válaszadó által fő tevékenységeként megjelölt tevékenység.
Activity declared by the respondent as being his main activity.
Célja, hogy elősegítse mind a tevékenység alapú költségvetési tervezést, mind pedig a tevékenység alapú irányítást.
It aims to promote both activity-based budgeting and activity-based management.
A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) (szavazás)
A new statistical classification of products by activity (CPA) (vote)
Kell egy cselekvési terv a gazdasági tevékenység támogatására.
We also need an action plan to support business.
A tevékenység izgalma elfújta Svindler feszültségét.
The need for action released his tension.
Megfigyelő-berendezésekkel, no meg rádiókkal volt felszerelve a földi és légi tevékenység koordinálásához.
It was filled with observation equipment and radios to coordinate the ground and air action.
Az új Alapjogi Ügynökségnek kell e tevékenység fő eszközévé válnia, ha a Lisszaboni Szerződés egyszer hatályba lép.
The new Fundamental Rights Agency should become the main instrument of this activity once the Treaty of Lisbon enters into force.
És valójában minél több ilyen dolog van -- annál több a tevékenység és képzelőerő egy bizonyos bánkódás miatt, és annál intenzívebb a bánkódas.
And in fact, the more we have of either of these things -- the more agency and the more imagination with respect to a given regret, the more acute that regret will be.
A becslések szerint a globális fajkihalási ráta legalább 100-szor, de talán 1000-szer magasabb, mint a normális, természetes ráta, és ezért főleg az emberi tevékenység a felelős.
It is estimated that the global extinction rate is between 100 and 1 000 times higher than the usual natural rate, and human agency is chiefly responsible.
Egyértelmű, hogy valamennyi tevékenység célja a pénzügyi piacok megfelelő működésétől függő fogyasztók és befektetők védelme.
Clearly, all this work is intended to protect consumers and investors who depend on the proper functioning of the financial markets.
A jól fejlett infrastruktúra a belső piac hatékony működésének alapja, amely végül a belső kereslet és a gazdasági tevékenység növekedéséhez vezet.
A well-developed infrastructure is the basis for the efficient functioning of the internal market which, consequently, leads to a growth in internal demand and economic activity.
A talaj emellett számos más funkciót is betölt: az emberi tevékenység, illetve a városok és az infrastruktúra, valamint a természet és az értékes tájak alapjául szolgál.
The soil also performs many other important functions: it is a substrate for human activities, along with towns and infrastructure, and also for nature and valuable landscapes.
Általános esetben szintén neki kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenység folytatását.
In general, the pursuit of commercial activities must also be reported to him.
Számomra a fotózás alapvetően egy kellemes szabadidős tevékenység.
For me, photography is basically a nice leisure pursuit.
A KÖZÖSSÉGI TAGÁLLAMOK LOBOGÓI ALATT KÖZLEKEDÕ HAJÓK ÁLTAL BISSAU-GUINEA HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI
CONDITIONS FOR THE PURSUIT OF FISHING ACTIVITIES IN GUINEA BISSAU'S FISHING ZONE BY VESSELS FLYING THE FLAGS OF MEMBER STATES OF THE COMMUNITY
tevékenység (also: játék, esemény, baj, ellenszenves ember)
volume_up
shit {noun} [vulg.]
tevékenység (also: elfoglaltság, dolog, alkotás, )
Benn a tárgyalóban ügyvédi tevékenység nemigen folyt.
In the lawyers' room, little legal work was being done.
A Kohéziós Alapból ugyancsak támogatható e tevékenység.
The Cohesion Fund may also support this work.
Miért olyan nehéz a Hu Jia által végzett emberi jogi tevékenység?
Why is the human rights work done by Hu Jia so difficult?

Context sentences for "tevékenység" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianE tevékenység nagy részét már elvégeztük, azonban még egy fontos rész hátra van.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
HungarianEz a jelentés az üzleti tevékenység fokozottabb uniós szabályozására is törekszik.
This report also seeks greater regulation of business by the European Union.
HungarianDe végülis a lehetséges legbutább alkotói tevékenység is egy alkotói aktus.
But here's the thing: The stupidest possible creative act is still a creative act.
HungarianAz igazság azonban a következő: az emberi tevékenység nem tisztelte a talajt.
However, the reality is this: human practices have not respected the soil.
HungarianÍgy hát a hírszerzési tevékenység civilizált, kiszámítható tevékenység volt.
And so the business of intelligence was a civilized, predictable business.
HungarianKi tudja, milyen furcsa agyi tevékenység uralja egy idegen viselkedését ilyen esetekben?
Who knew what strange precepts governed an alien's behaviour at such a moment?
HungarianEz rendkívül kényes tevékenység, és amit hallanak, az nem mindig kellemes.
It is a delicate exercise and what you hear is clearly not always pleasant.
HungarianA tagállamok által folytatott összes tevékenység egyben az Európai Unió számára is hasznos.
All the activities pursued by the Member States also benefit the European Union.
HungarianHosszas tevékenység volt, hangtalan és tervszerű, ám szenvedélyes haraggal teli.
It was a tirade, silent, controlled, but filled with a fierce anger.
HungarianMi több, az ellenzéki tevékenység Iránon belül letartóztatást vonhat maga után.
Moreover, opposition activities within Iran can result in detention.
HungarianEgy potenciális világháború előkészítése nagyon időrabló tevékenység tud lenni.
Starting a po­tential world war had to be a time-consuming business.
HungarianÚgy akarok tárgyalni, mintha ez üzleti ügy lenne, és nem nemzetközi diplomáciai tevékenység.
Im going to talk business as if it were business, not international diplomacy.
HungarianA mágikus tevékenység hatására a paraállatok gyakran minden ok nélkül agresszívan lépnek fel.
Magical operations sometimes rouse the local wildlife into an unreasoning rage.
HungarianJelen pillanatban számos tevékenység van folyamatban e globális megközelítés kapcsán.
Many activities are taking place right now within this global approach.
HungarianA Fafnir tengeri élővilága táplálja az egész Patriarchátust, és ez szigorúan kzin tevékenység.
Fafnir sea life feeds the whole Patriarchy, and it's strictly a kzinti operation.
HungarianEmberi tevékenység nyomai tűntek fel a láthatáron: egy város, a semmi kellős közepén.
There was sign of human occupancy on the horizon; a town set in the middle of this nowhere.
HungarianAz iráni büntetőtörvénykönyv alapján a lavat-ként megnevezett tevékenység halállal büntetendő.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
HungarianMint minden hasonló tevékenység esetében, ebben is akadt egy irreális elem.
As with any such operation, there was an element of unreality to it.
HungarianA méhészet a mezőgazdasági termelést támogató, egyik fő tevékenység.
Beekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
HungarianEhhez az ilyen tevékenység segítése, különösen mentori akciókkal szükséges.
Mentorship is particularly important in encouraging such activities.