"tol" English translation


Did you mean: -től, -tól, től, tól
HU

"tol" in English

HU tol
volume_up
{verb}

Közben a hajót valami elfelé tolja a BVS-1-től, ez nekem frankó.
Meanwhile, the ship was being pushed away from BVS-1, which was fine by me.
Please go, Rudy, she says, gently pushing me toward the door.
De ha tévedtem, ha a hajót az a valami nem eltolja a BVS-1-től, akkor a rakétamotor belevágja az Égibúvárt tizennyolc kilométernyi neutróniumba.
But if I was wrong, if the ship was not somehow being pushed aWay from BVS-1, the rocket motor would send the Skydiver crashing mito eleven miles of neutronium.
Ha az ember egy pálmatörzset tol alája, és valamilyen ellenség közeledik oda nézz!
Shove a palm trunk under that and if an enemy came-- look!
Nézd meg ezt mondja, és elém tol egy vastag papírhalmot.
Take a look at this, he says, shoving a thick stack of papers at me.
tol (also: lök, tolakodik, döf, szúr)
to wheel sth into a barrow
to wheel a gun into line
A kerekek jelentették számára az elszabadulást a Mamától, a pásztortól, Grove-tól, és mindentől, amit ezek képviseltek.
Wheels had signalled freedom from Momma, the Pastor, the Grove and all they stood for.

Context sentences for "tol" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAusztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a származik az EU-tól.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Hungarian- Társaságomban van Dmitrij Arkagyijevics Popov ezredes, a volt szovjet KGB-től.
With me is Colonel Dmitriy Arkadeyevich Popov, retired, of the former Soviet KGB.
HungarianTizenöt kilométerre New Orleans-tól egy rendőr megállította Barryt gyorshajtásért.
A state trooper had stopped Barry for speeding ten miles outside of New Orleans.
HungarianA jobb oldali párosra irányított Phoenix a két MiG-től néhány lábnyira robbant.
The Phoenix targeted on the right-hand pair exploded just a few feet from them.
HungarianSteve Lincoln, Paddy Connolly, Scotty McTyler, és Eddie Price az SAS-től érkeztek.
Steve Lincoln, Paddy Connolly, Scotty McTyler, and Eddie Price were from the SAS.
HungarianSzerintem Ghwerig tökéletes biztonságban volt a barlangjában, legalábbis Azash-tól.
I think Ghwerig was totally safe in that cave of his - at least safe from Azash.
Hungarian- Utálok ezzel előhozakodni, de szeretném, ha vért vennének magától és Melanie-tól.
'I hate to bring it up, but I'd like to get blood samples from you and Melanie.'
HungarianFélméternyire állt meg Julie-tól, háttal az élénkülő napfénynek és a múmiának.
He stood only a foot from her now, his back to the brightening sun and the mummy.
HungarianKét kézzel fogta a pisztolyt, úgy, ahogyan Chase-től, a rendőr barátjától tanulta.
She held the gun with two hands as Chase, her cop friend, had taught her to do.
HungarianA "sziluett" szó egy pénzügyminiszter nevéből származik, Etienne de Silhouette-től.
So the word "silhouette" comes from a minister of finance, Etienne de Silhouette.
HungarianA közös kül- és biztonságpolitikát szigorúan külön kell választani a NATO-tól.
The common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
HungarianA mezőgazdasági termékek óvhatják meg őt attól a 20%-tól, amely nem liberalizált.
Agricultural products can offer him protection from the 20% that is not liberalised.
HungarianAz elsőnek megfelelően 2011-től az EU összes járata részt vesz majd a rendszerben.
Firstly, from 2011, all flights within the EU will be included in the system.
HungarianLaura elhúzódott egy kicsit Melanie-tól, amikor Dan és Earl leguggolt mellé.
Laura finally pulled back from Melanie while Dan and Earl crouched at her side.
HungarianA rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
HungarianSemmi sem lehet valószínűbb, mint hogy pénzt kellett kölcsönöznie Giselle-től.
Nothing could be more likely than that she should borrow money from Giselle.
HungarianA válság gyors és hatékony intézkedést igényel az EU-tól és a tagállamaitól.
This crisis requires swift and effective action from the EU and its Member States.
HungarianA HCFC-k gyártását már betiltották és 2020-tól a használatuk is tiltva lesz.
It is already prohibited to produce HCFCs, and their use will be banned from 2020.
HungarianA világ a tettei miatt fordult el undorral a KNK-tól, és nem az én kedvemért.
The revulsion of the entire civilized world came about because of the PRC's actions.
HungarianKésőbb azonban amiatt akartak megölni a lakásomon, amit Millgate-től hallottam.
But later a man tried to kill me at my apartment because of what Millgate had told me.