HU

tovább {adverb}

volume_up
1. general
tovább (also: előre)
Egy perccel később már a toronymagas börtönépület árnyékában surrantunk tovább.
A minute later we were gliding along under the shadow of the towering bulk of the block.
- Ez aztán az - hagyta rá Arabel úrnője, és tovább taszigálta.
Indeed, the Lady Lord of Arabel agreed, still towing him firmly along.
A csúcsnemű elkapta, és megfordult, ment tovább a többiekkel.
The apex caught it, and turned away along with the others.
Befejezem, elnök úr, mert nem szeretném tovább emelni a vérnyomását.
I will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further.
Ha tovább folytatódik, akkor mindenki szenvedni fog, de az ön országa mindenekelőtt.
If it goes any further, then everyone suffers more, but your country most of all.
Nagyon komolyan kérem, hogy ne erőltessék tovább ezt a kérdést!
I would ask you in all seriousness not to pursue this idea any further.
Célpontjuktól három keresztutcányira álltak meg, onnan gyalog mentek tovább.
They parked three streets away from their target and walked the rest of the way.
Intett társainak, hogy menjenek tovább, és elkanyarodott.
He motioned for them all to resume their walk into the Gardens and turned away.
Nem fognak egyik napról másikra eltűnni; sőt tovább fognak növekedni.
They are not going to go away; they are actually going to grow.
tovább (also: előre, ki)
A felnőtt szervezete nem tudja lebontani a tejet, és így tovább, és így tovább.
One cannot metabolize milk as an adult, and so forth and so on, forever.
Radikális magatartás-módosítás, életfogytiglani munkatelep, és így tovább.
Radical behavior modification, permanent imprisonment under Earthservice utilization, and so forth.
Epstein és az anyja, az idős anyja tovább huzakodott azon, hogy mit tegyenek velem.
Epstein and his mother, a very old woman, argued back and forth about what to do with me.
tovább (also: előre)
A koppenhágai eredmények mélységesen kiábrándítók, most azonban tovább kell lépnünk.
The outcome of Copenhagen was deeply disappointing, but we must now move forward.
Ebből a vitából megtudtam, hogy tovább kell törekednünk az egyszerűsítésre.
I understand from this discussion that we have to go forward with simplification.
Ez a rendelettervezet valódi előrelépést jelent: csak így tovább!
This draft regulation is a real step forward: let us continue in this direction.
tovább
E források hatékony felhasználását tovább akadályozza a politikai szétaprózódottság.
Efficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
A közöttünk lévő kapcsolat erős, de még tovább tudjuk és még tovább is kell erősíteni.
Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Az Európai Bizottság vállalta, hogy tovább vizsgálja ezeket az anyagokat.
The European Commission has undertaken to investigate these substances further.
tovább (also: előre)
Mielőtt tovább mennénk, valamit el kell mondanom.
Before we proceed onwards, there's something I have to say.
Tovább lopóztunk, egyre lassúbb lépésekkel.
We crept onwards, always more slowly.
Still onwards, bent double.
2. "tagadó mondatokban"
Semmi nem indokolja, hogy tovább várjunk a politikára vonatkozó javaslatokkal.
There is no reason to wait any longer with policy proposals.
Úgy gondolom, hogy nem eredményezne jobb jogszabályozást, ha tovább várnánk.
I believe that if we wait any longer the legislation would not be any better.
Semmi értelme nem volt, hogy tovább halogassa, amit meg kell tennie.
There was no purpose in putting off the evil moment any longer.

Context sentences for "tovább" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
Nash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
HungarianAz emberek nem feltétlenül akkor költöznek tovább, amikor azt előre eltervezték.
Human beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
HungarianHa valami nincs rendben, menjetek egy kicsivel tovább, a Seaside nevű vityillóig.
Okay, if anything goes wrong, two doors down is another dump called the Seaside.
HungarianKetten tovább folytatták a kalapálást, ügyet sem vetve a behatoló ide- genekre.
Two of them continued to type, paying no attention to the entrance of strangers.
HungarianEgyszerű jelképstaféta: egyik a másikat jelenti, és így tovább, megállás nélkül.
A simple relay race among symbols, one says the name of the next, without rest.
HungarianAztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a Nagy Válság kellős közepén is.
She went on imitating them for her own amusement, well into the Great Depression.
HungarianBármely személlyel naponta öt percnél tovább nem kerülhetett fizikai kapcsolatba.
He avoided physical contact with any person for more than five minutes per day.
HungarianA galaxis már így is éppen elég bonyolult, az egyenletek aligha bővíthetők tovább.
The galaxy is already so complicated, the equations almost burst at their seams.
HungarianHa ez megváltozna, nem is lenne tovább Tesla, márpedig ő szeretett Tesla lenni.
If she ever stopped being that she'd stop being Tesla, and she liked being Tesla.
HungarianJustine tovább mozgatta a száját némán, Annamarie pedig tovább beszélt álmában:
Following those three words, I stood in a silence as profound as that in a vacuum.
HungarianMinél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
And treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
HungarianAz enyhülési politika további folytatásával csak tovább szítjuk a mollahok tüzét.
We are only bolstering the Mullahs when we continue this policy of appeasement.
HungarianOrdított, könyörgött tovább, de szavai most már tagolatlanul mosódtak egymásba.
He continued to shriek and plead, but his words had become inarticulate babble.
HungarianPersze, tudom, hogy van ez és ismét hátradőlt, és tovább bámulta a mennyezetet.
He said, I know what that is, and leaned back to look at the ceiling some more.
HungarianVéleményem szerint indokolt tovább ösztönözni és jutalmazni az ilyen politikákat.
It is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
HungarianMegvakargatta sörtés tokájukat; a kocák elégedetten röfögve csámcsogtak tovább.
He scratched their bristly chins, and the pigs grunted and munched contentedly.
HungarianMeg olyanokat mondott nekem is meg Amyasnak is: Ha tovább dühítesz, megöllek."
And she'd say to me, or to Amyas, 'If you go on annoying me I shall murder you.'
HungarianNincs, de mivel már meg is szólalt a harang, ha tovább akadékoskodsz, elkésünk!
No, but since the bell is already sounding, any more from you and well be late.
HungarianÉrtesítem a személyzetet, és gondoskodom róla, hogy minden rendben menjen tovább.
I will inform the staff and see that all is put in order prior to my departure.
Hungarian. - még mindig korlátlanul terjed tovább.
The fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.