HU

változás {noun}

volume_up
1. general
Gazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Ótatán ekkor lejátszódott még egy változás, egy olyan változás, amelyet sokszor láthattam.
There came a final change in Pops, a change I'd seen many times in the past.
Európában sokakat vonzott ez a változás és ez a szemléletváltás.
Many in Europe were attracted to this change and the spirit of change.
A felügyelő modorán némi változás észlelhető.
Slight alteration in the inspector's manner.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.
Every best gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no change nor shadow of alteration.
változás (also: mutáció, elváltozás)
Az élet a folyamatos fejldésrl szól; úgy is mondhatnánk, az élet mértékegysége a változás.
Our lives are about development, mutation and the possibility of change; that is almost a definition of what life is: change.'
A drága Raymond dünnyögte , olyan boldog voltam, hogy Egyiptomban van, most meg úgy látszik, valami nagy-nagy változás várható.
I was so happy about him out in Egypt, and now, it seems, there is a big change round.
De van itt egy változás abban, ahogyan az információ online áramlik, és ez láthatatlan marad.
But there's this shift in how information is flowing online, and it's invisible.
Ez az internet okozta hosszú távú, meghatározó változás.
It is the critical long-term shift caused by the Internet.
A generációnk egy korszakos változás tanúja: a javak és a vállalkozások Európából Ázsiába vándorolnak.
Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia.
2. "időjárásban"
Ha valami változás áll be, haladéktalanul jelentést teszek.
If anything breaks, I'll report to you immediately.

Context sentences for "változás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianErrőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
By the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
HungarianGazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
HungarianA szükséges változás jellegéről és mértékéről azonban a vélemények eltérnek.
Opinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
HungarianAzt hiszem, hogy ez egy mélyreható változás az emberi kapcsolatok alakulásában.
I think that this is a really profound change in the way human affairs are arranged.
HungarianNem hiszek a változás iránti vágyban, csak a tettekben hiszek, amik elhozzák azt.
I don't believe in the hope of change, unless we take action to make it so."
HungarianA légnyomás változás miatt van; egykettőre hozzá fog szokni magyarázta a férfi.
That's the change in air pressure; you'll get used to it presently, he said.
HungarianDe segít, ha elmondjuk, hogy bizonyos emberek a változás előidézői a társadalomban.
NA: But it just helps tell that some people are change agents in the society.
Hungarian- A hőmérséklet-változás hatásvizsgálata 25 ciklusból áll a következők szerint:
- The thermal shock resistance test comprises 25 cycles to be carried out as follows :
HungarianMindenesetre nagy változás lenne, és nem biztos, hogy már most készen állok rá.
But it would be a big change, and I don't know that I'm ready for it yet.
HungarianApró változások követik egymást, amig egyszercsak egy gyökeres változás következik.
The incremental advances have added up to something which is not incremental anymore.
HungarianAz első ilyen változás a vadnövények magjainak szóródási mechanizmusát érinti.
The first such change affected wild mechanisms for the dispersal of seeds.
HungarianAz áruk és szolgáltatások nyújtása tekintetében nincs változás a tanácsi irányelvben.
On the supply of goods and services, there is no movement on the Council directive.
HungarianÜzenek nektek, amint meghallom, hogy változás történt Menion állapotában.
I'll have a message sent as soon as I hear of any change in Menion's condition.
HungarianEz a változás jelentette a mezőgazdaság kezdetét a Termékeny Félhold területén.
That change marked the beginning of agriculture in the Fertile Crescent.
HungarianAz éghajlat-változás lehetőség és nem fenyegetés az európai gazdaság számára.
Climate change is an opportunity and not a threat to the European economy.
HungarianAz egyetlen változás ami kézzel fogható volt, az Collinson kalapja és kabátja a széken.
The only change I could put my finger on was Collinson's coat and hat on the chair.
HungarianValóban hatalmas változás ez az archaikus, papíralapú eljáráshoz képest.
It is indeed an enormous change compared to the archaic paper-based procedure.
HungarianMásképpen szólva, folytonosság és változás egyszerre - az egyik nem zárja ki a másikat.
In other words, both continuation and change - the one does not preclude the other.
HungarianEz az egyre súlyosabbá váló éghajlati változás fényében még nagyobb jelentőséggel bír.
This becomes even more significant in the light of advancing climate change.
HungarianAkkora változás történt benne, vajon van-e még elegendő ereje megnyitni a kaput?
The change within her seemed so great, did she still retain the force to make the gateway?