"végső" English translation

HU

"végső" in English

HU végső
volume_up
{adjective}

végső (also: utolsó)
volume_up
final {adj.}
A kibocsátáskereskedelemről folytatott tárgyalások is végső szakaszukba léptek.
The negotiations on emissions trading are also in their final stages.
Végső értékelésképpen megalázó, hogy szlogenek használatára kell fanyalodnunk.
In the final analysis, it is humiliating to have to resort to slogans.
A tizenhárom boszorkány fölmagasztaltatik végső győzelmem pillanatában.
`The thirteen witches would be upheld in that moment of my final triumph.
végső (also: végleges)
Véleményem szerint az ENP végső célja a vízummentes utazás kell legyen.
In my view the eventual ENP aim to the East must be visa-free travel.
A kínai kihívásra adott végső válasz nem Kínában, hanem Afrikában kereshető.
The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.
Amíg Széth és Jégcsap vadászik, minden oka megvan rá, hogy higgyen a végső győzelemben.
As long as Seth and Icicle were on the hunt, (here was every reason to believe in eventual victory.
végső (also: befejező, kikészítő)
Anyja addigra mára végső simításokat tette azon a kéziraton, amely hamarosan mindkettőjük életén fordított.
His mother was finishing up the manuscript that would soon change both their lives.
Akármi történjék, nem nyugszik, amíg a végső formát nem ő szabja meg.
Never quite satisfied with the arrangements until she gets a chance to put on the finishing touches.
Az Erika III-csomag teszi meg a végső simításokat egy átfogó jogalkotási törekvést illetően, amely 10 évbe került az Erika Bretagne partjainál történt tragikus hajótörése óta.
The Erika III package puts the finishing touches to an overall legislative effort that has taken 10 years since the tragic shipwreck of the Erika off the coast of Brittany.
Na persze, el lehetne kerülni ezt a végső lépést, ha Belbo netán az együttműködés mellett döntene.
Of course, that extreme step could be avoided, if Belbo would only agree to cooperate.
Azonban e megoldás mint végső eszköz mégis elborzaszt... mint ideológia ez olyasvalami, amit az én elmém képtelen felfogni.
But taken to the extreme, this solution is something that terrifies me as an ideology, it is something my mind cannot even grasp.
végső (also: kétségbeesett)
Beaver, hogy ne veszítse el az egyensúlyát, végső kétségbeesésében belekapaszkodott a zuhanyfüggönybe, az azonban nagy, fémes zörgéssel leszakadt a rúdra fűzött vasgyűrűkről.
Beaver grabbed at the shower curtain in a last-ditch effort to maintain his balance, but it pulled free of the bar in a metallic clitter-clack of rings.
végső (also: nettó)
volume_up
net {adj.}
Tehát a végső hatása mind a 250 fonálnak az, hogy összehajtogatják a hosszú fonalat a kívánt alakzatba.
And so the net effect of all 250 of these strands is to fold the long strand into the shape that you're looking for.
Egyenleteket írtunk, grafikonokat állítottunk fel, és a végső eredmény az, hogy a buborék egyre gyorsabban és gyorsabban pukkan ki, ahogy telnek az egyes évek.
Equations were derived, graphs were produced, and the net result is that we find that the bubble bursts faster and faster with each passing year.
Nem azt deríti ki akkor a végső pillanatban az Inga, hogy Alamutban van a Világ Köldöke?
Can it be that at the supreme moment the Pendulum will reveal that the Umbilicus Mundi is at Alamut?
Már-már elájult, de ereje végső megfeszítésével mégiscsak összeszedte magát.
I thought that she had fainted, but she recovered herself by a supreme effort.
It was the supreme test.
Minor now, but then their conditions were terminal.
Régebben az ilyen helyhez érve a felfedezők egy címkét tettek a térképre: végső szifon.
And when you used to find these things, they would put a label on a map that said terminal siphon.
-Terminal guidance locked in.
végső (also: alap, alapvető, utolsó)
A Házban mindenkinek végső célja a gyermekek érdekeinek előmozdítása.
The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
A Bizottság végső célja az, hogy teljesen eltörölje az állatkísérleteket.
The Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Végső megbecstelenítésként levágott fejüket az ágyékukra helyezték.
Their lopped heads had been placed, the ultimate defamation, at their groins.

Context sentences for "végső" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMásodszor, a monetáris politika - mint végső mentsvár - még mindig centralizált.
Secondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
HungarianA legutóbbi G8 és G20 csúcstalálkozók ígéretei végső soron csak ígéretek maradtak.
The promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page.
HungarianVégső soron, az Európai Unió nem egyéb, mint határokon átívelő együttműködés.
After all, cooperation across borders is what the European Union is all about.
HungarianÁm az a józan igazság, hogy minden bizonnyal a keresztényeké lesz a végső szó.
But in sober truth, I think it is the Christians who will tell the last tale.
HungarianEzenkívül nagyobb átláthatóságot szeretnénk a végső kedvezményezetteket illetően.
In addition, we would also like to see more transparency about the end beneficiaries.
HungarianFitch megivott egy csésze kávét, aztán ismertette a védelem végső hadmozdulatait.
Fitch took some coffee and analyzed the last-minute efforts of the defense.
HungarianViviane dermedten ült, mintha a végső szavaival Morgaine valóban megátkozta volna.
Viviane sat frozen, as if Morgaine's parting words had been a curse indeed.
HungarianDe leginkább statisztikákat akarok, mert végső soron azok jelentik a valóságot.
Above all I want statistics, because statistics are the reality finally...
HungarianEmbereket, akik végső soron semmilyen módon nem befolyásolhatják az eseményeket.
People who ultimately can't influence this business one way or the other.
HungarianVégső soron fontos, hogy egy ilyen szervezet készen álljon a teljes bevetésre.
Ultimately, it is important for an organisation of this kind to have teeth.
HungarianVégső soron úgy gondolom, hogy Barroso elnök úr irányvonalát kellene követnünk.
Ultimately, I think we should be following the line of President Barroso.
HungarianAz értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
HungarianSzövetséget kell kötnünk az Egyesült Államokkal, mert végső soron ez a legfontosabb.
At the end of the day, we have to create an alliance with the United States.
HungarianVégül, egyetértek azokkal, akik szerint ez még nem a végső szó az ügyben.
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
HungarianElőször is, végső soron kötelesek vagyunk pénzügyi védelmet nyújtani a fogyasztóknak.
First of all, it is, after all, our duty to offer the consumer financial protection.
HungarianVégső soron mindannyiunk közös feladata az európai polgárok szolgálata.
In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
HungarianVégső soron, ha Európa nem áll ki a világ keresztényeiért, akkor ki fog?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
HungarianVégső soron a káros tartalmakat felhelyező szerverek bármelyik országban megtalálhatók.
After all, servers putting out harmful material may be located in any country.
HungarianEzek végső soron nagyon fontos aspektusai egy erős és gazdag Európának.
After all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
HungarianAz NBB - miként Reding biztos asszony is mondta - végső eszköz, de fontos eszköz.
It is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.