HU

valaki {pronoun}

volume_up
Semmi látható jele annak, hogy valaki megpróbálná szélesebbre tárni.
There was no visible sign that it was trying to make itself any wider.
Nehezen tudta elképzelni, miért akarhatja valaki megérinteni.
It was difficult to imagine how or why any human would want to touch him.
Gondolja, hogy a Chipping Cleghorn-i társaságból valaki hazudott magának?
Any reason to believe that somebody in the set-up at Chipping Cleghom is lying to you ?
valaki (also: bárki, akárki)
Elképzelni is nehéz manapság, hogy valaki megkínozza embertársát.
It is hard to imagine anybody's torturing anybody nowadays.
(Taps) Megrémült valaki, kell valakinek?
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
Héj, Clute, járt itt valaki... akiik szokatlanul sok készpénzt költött?
Hey, Clute, anybody been in here... spending an unusual amount of cash?

Context sentences for "valaki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianEgy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
She listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
HungarianNos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
Well, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
HungarianMár a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
He was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
HungarianMost pedig guggolt, mozdulatlanul, de igen gyanúsnak tűnhet, ha valaki meglátja.
Now he crouched, immobile, but looking guilty as hell if anyone should see him.
HungarianValahol telefon csengett; még ebben a hajnali órában is bajba kerülhetett valaki.
Somewhere a telephone rang; even in the hour before dawn, someone was in trouble.
HungarianEgy másik éles hangon Averyhez beszélt, aki valaki mással üvöltözött telefonon.
Another one spoke sharply to Avery, who was yelling on the phone to someone else.
HungarianElvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?
After all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
HungarianHallotta, hogy valaki a nézők között felsikolt, aztán az illetőt elhallgattatták.
He heard somebody in the observers' gallery crying out, and then being quieted.
HungarianKönyörögjünk a télapónak, hogy javítsa meg a rádiót, vagy valaki keressen minket.
We have to hope Santa Claus over there can fix the radio or someone looks for us.
HungarianHa valaki a rendszer bajkeverő kritikusa volt, akkor nem állították bíróság elé.
If you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
HungarianÉs amint valaki felteszi a kérdést, Ulath rámutat, és közli vele, hogy ő a soros.
As soon as somebody asks whose turn it is, Ulath appoints him to do the cooking.'
HungarianHa élne - mondta Elliot türelmesen -, valaki már eljött volna, hogy megmondja.
If he were alive, Elliot said patiently, someone would simply come and tell you.
HungarianHalvány jókedv áradt a hangjából, elegendő ahhoz, hogy valaki bekapja a horgot.
WITCH WORLD 177 There was a faint jeer in that, enough to flick one on the raw.
HungarianMi van, ha valaki van még a házban, és meghallja a hangomat, amikor telefonálok?
What if someone else was in the house and would hear my voice as I used the phone?
HungarianArra várnak, hogy valaki megpróbáljon átcsúszni itt a dombok fölött mondta Cobb.
They were waiting for someone to try to sneak in over these hills, Cobb said.
HungarianNem fér a fejembe, hogy valaki csak úgy gyilkol, ha nincs feltétlenül szükség rá.
It seems so stupid to go and commit a murder unless it's absolutely necessary.
HungarianValaki, aki egyszer a megkülönböztetés árnyékában élt, azt mondta: van egy álmom.
Someone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
HungarianÉs lehet, hogy Arthur ezek után elküldi, hogy végre fia szülessen valaki mástól.
And now, perhaps, Arthur will put her away, so that he may get him a son somewhere.
HungarianValaki, akit ismerek, ismert valakit, aki az embrióraktárban dolgozott akkortájt.
Some one I know knew some one who was working in the Embryo Store at the time.