"valaki" English translation

HU

"valaki" in English

HU valaki
volume_up
{noun}

valaki (also: ember, egyik, egyetlen, az ember)
volume_up
one {noun}
Valaki, akit ismerek, ismert valakit, aki az embrióraktárban dolgozott akkortájt.
Some one I know knew some one who was working in the Embryo Store at the time.
És ha valaki ezt a fejébe vette, akkor különös elégtételt érez.
Once one gets that into one's head, one finds a curious satisfaction in it.
Még helytelenebb, ha valaki összekeveri ezeket, mint például Khairémón.
For to tell some one to do a thing or not to do it is, he says, a command.
valaki (also: személy, ember, egyén, szereplő)
volume_up
person {noun}
De valakinek a... felszabadulás - tudod -.. egyenlő valaki más kedvezőtlenségével.
But one person's... you know, liberation... is another person's badness.
Minden másodpercben magfertőződik valaki tuberkulózissal valahol a világon.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Ha eszébe jut valaki... mert kell lennie legalább egynek, hívjon fel bent... mert most én bemegyek.
Once you think of this person... and there has to be one person, call me at work.
De valaki más is meghalt itten, valaki, akinek olyasféle szaga volt, mint Lashernek.
But somebody else died in here, somebody that smelled sort of like him.
Valaki van a szobában csuromvizes és csöpög Beatrice Taylor, a folyóból.
There was somebody in the room... somebody all wet and dripping...
El kell mondania valakinek, valaki olyannak, aki felfogja, mi ez az egész.
He had to tell somebody, and that somebody had to understand what this was all about.

Context sentences for "valaki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianEgy-két pillanatig fülelt, nem hallgatózik-e valaki, aztán felemelte a kagylót.
She listened a moment or two in case of interruptions, then lifted the receiver.
HungarianMár a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
He was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
HungarianMost pedig guggolt, mozdulatlanul, de igen gyanúsnak tűnhet, ha valaki meglátja.
Now he crouched, immobile, but looking guilty as hell if anyone should see him.
HungarianValahol telefon csengett; még ebben a hajnali órában is bajba kerülhetett valaki.
Somewhere a telephone rang; even in the hour before dawn, someone was in trouble.
HungarianKönyörögjünk a télapónak, hogy javítsa meg a rádiót, vagy valaki keressen minket.
We have to hope Santa Claus over there can fix the radio or someone looks for us.
HungarianHa valaki a rendszer bajkeverő kritikusa volt, akkor nem állították bíróság elé.
If you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
HungarianHa élne - mondta Elliot türelmesen -, valaki már eljött volna, hogy megmondja.
If he were alive, Elliot said patiently, someone would simply come and tell you.
HungarianMi van, ha valaki van még a házban, és meghallja a hangomat, amikor telefonálok?
What if someone else was in the house and would hear my voice as I used the phone?
HungarianArra várnak, hogy valaki megpróbáljon átcsúszni itt a dombok fölött mondta Cobb.
They were waiting for someone to try to sneak in over these hills, Cobb said.
HungarianNem fér a fejembe, hogy valaki csak úgy gyilkol, ha nincs feltétlenül szükség rá.
It seems so stupid to go and commit a murder unless it's absolutely necessary.
HungarianValaki, aki egyszer a megkülönböztetés árnyékában élt, azt mondta: van egy álmom.
Someone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
HungarianÉs lehet, hogy Arthur ezek után elküldi, hogy végre fia szülessen valaki mástól.
And now, perhaps, Arthur will put her away, so that he may get him a son somewhere.
HungarianValaki hisztérikusan közeledett a folyosón, és fellökte, ami az útjába került.
Someone frantic, coming fast and crashing into things along the way in his haste.
HungarianValaki már a kezdet kezdetén beépült hozzánk, és folyamatosan kompromittál minket.
Someone who infiltrated us at the start, who's been compromising us ever since.
HungarianVékony, recsegő hang volt, mint mikor valaki egy rakás tojáshéjon tipeg keresztül.
It was a tight crackling voice, like someone tiptoeing across a lot of eggshells.
HungarianBiztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.
I'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
HungarianEzért volt szükségük arra, hogy valaki, egy ember hatálytalanítsa a parancsokat.
Unless the commands were overridden by someone they considered authoritative.
Hungarianszólalt meg valaki MacAran könyökénél.
Someone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
HungarianMivel a holttest nem Ruby Keene teste volt, valaki más hullájának kellett lennie.
Since the body wasn't the body of Ruby Keene, it must be the body of someone else.