"valamikor" English translation

HU

"valamikor" in English

HU valamikor
volume_up
{adverb}

valamikor (also: egy ponton)
Uramisten micsoda mesés masinéria lehetett odalent valamikor!
My God - what majestic machinery there must have been down there at one time!
Nyilvánvalóan olyan személyre illett, akit valójában már látott valamikor.
It was so obviously a description of a real person whom he had at one time seen.
Lehet, hogy valamikor ajtó volt abban a falban, gondoltam.
Maybe there had been a door in that wall at one time, I thought.
valamikor (also: örökké, mindig, valaha, egyre)
volume_up
ever {adv.}
Ha Londonban jár valamikor, bármikor betérhet egy csésze teára.
If you are ever in London, you are most welcome to drop in for a cup of tea.
Nem kérsz a barátságomból, vagy egyszer talán valamikor a szeretetemből?
That you don't want my friendship or ever, possibly, my love?
- Ha azonban valamikor szükségem lenne rá, esetleg kölcsönadhatnád.
If ever I require its use, perhaps you will allow me this favor.
valamikor (also: akármikor)
valamikor (also: nem is olyan régen)
Valamikor elköteleztük magunkat a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok visszafogására.
Some time ago, we committed ourselves to reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphere.
Valamikor, tulajdonképpen egészen régen, Gunnar Myrdal megjelentette "Az ázsiai dráma” című könyvét.
Some time ago, actually quite a long time ago, Gunnar Myrdal published his book 'Asian Drama'.
Stabil együttműködési keretrendszerrel rendelkezünk a fekete-tengeri szinergia útján, amelyet valamikor már működésbe hoztak, jóllehet kézzelfogható eredmények nélkül.
We have a stable framework for cooperation through the Black Sea Synergy, which was put in motion some time ago, although not with tangible results.
valamikor (also: valaha, egykori, egykor, hajdani)
Lyrát valamikor a közeljövőben megkísértik, mint egykor Évát így beszélik.
Lyra will somehow, sometime soon, be tempted, as Eve was--that's what they say.
Valamikor éjjel rájöttem, hogy semmi többet nem kell mondanom Carlosnak.
Sometime in the night I realized that I had nothing more to say to Carlos.
Valamikor a délelőtt derekán jött ki a földekre, hogy csatlakozzon a többiekhez.
He arrived in the fields sometime in the middle of the morning.

Context sentences for "valamikor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianValamikor beszélnünk kellene a kölyök fejével morogta Ulath Sparhawkhoz hajolva.
'We're going to have to talk to that boy someday,' Ulath muttered to Sparhawk.
HungarianValamikor védte a fortély meg a ravaszság, de most egyiknek sem vette hasznát.
Stealth and guile had protected him in the past, and neither was of any use now.
HungarianValamikor az apám bemesélte nekem, hogy a föld nem gömb, hanem Möbius-szalag alakú.
My father once had me believing that the earth was a Mobius strip, not a sphere.
Hungarian- Réges-régen valamikor - kezdte mély sóhajjal az Ál-Teknőc - igazi teknőc voltam.
`Once,' said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, `I was a real Turtle.'
HungarianMary Jo azt mesélte nekem, hogy élt valamikor egy jezsuita, aki médium is volt.
Mary Jo has been telling me there used to be a Jesuit who was also a medium.
HungarianSokkal támadóbb és követelőbb volt a szerelemnél, amellyel felém fordult valamikor.
It was infinitely more aggressive and demanding than the love she felt for me.
HungarianA keretirányelv valamikor 2010 ősze és 2011 tavasza között jelenik majd meg.
The framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
HungarianÖn történetesen olyan valakivel beszél, aki valamikor együtt járt Paul Slazingerrel.
And she said: You happen to be talking to somebody who used to date Paul Slazinger.
HungarianValamikor a régi időkben Miss Marple nénikéje vásárolt sokat a Katonai Nagyáruházban.
The Army and Navy Stores had been a haunt of Miss Marple's aunt in days long gone.
HungarianValamikor azt mondtad, hogy barátok lehetünk, és a barátoknak bízniuk kell egymásban.
You once said we would be friends, and friends must have trust for each other.
HungarianValamikor Main Streetnek hívták, és még mindig rengeteg ügyvéd dolgozik itt.
Used to be called Main Street, and is still home to a huge number of lawyers.
HungarianKeltset valamikor kiérdemelte ezt a megbecsülést és mi még csak nem is sejtettük!
Somewhere in his past, Keltset has earned this honor-and we never guessed!
HungarianBizonyára hallottad tehát azt is, hogy Thaisz valamikor Spártában élt Heléna néven.
You have heard that Thais lived formerly in Argos, under the name of Helen.
HungarianHol voltak a némák, akik valamikor régen, ártatlanságom éveiben bámultak rám?
Where were the mute ones who had long ago gazed on me in my innocent years?
HungarianNem lehet más, mint a gyermek, akit valamikor régen elszöktettem a Felföldről.
It could be no other than the child I had rescued from the Highlands so very long ago.
HungarianAscot-nyakkendője úgy festett, mintha valamikor 1880-ban kötötték volna meg.
He wore an Ascot tie that looked as if it had been tied about the year 1880.
HungarianValamikor a páciens mégcsak nem is termékenyülhet meg és eshet teherbe a mióma miatt.
And sometimes, they cannot even conceive and become pregnant because of the fibroid.
HungarianValamikor őrszemek tartózkodhattak itt, hogy rajta tartsák a szemüket a vad északon.
Once lookouts might have been stationed here, keeping watch over the turbulent north.
HungarianValamikor rózsát tett a tányéromra reggelenként, mielőtt dolgozni mentem.
She used to put a rose on my plate... in the morning... before I'd go to work.
HungarianOlyan furcsa volt, hogy ezek az emberek valamikor az esküdt ellenségei voltak.
It was so strange that such men as these had once been his sworn enemies.