"ówczesny" English translation

PL

"ówczesny" in English

PL

ówczesny {adjective masculine}

volume_up
ówczesny
Ówczesny komisarz, pan Joe Borg, uznał te działania za ambitne i bezprecedensowe.
Ambitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
Odebrano to wszystko w brutalny sposób, twierdząc, że zamierza się rozdać to każdemu, by tak naprawdę pogorszyć jedynie ówczesny stan rzeczy.
They took it all away by violence, saying they were going to give it to everyone, and then they were even worse.
W 1989 roku ówczesny przewodniczący Komisji, pan Jacques Delors, oświadczył, że kształcenie i kultura powinny być duszą Europy.
Commissioner, in 1989, the then President of the Commission, Jacques Delors, stated that education and culture should be the soul of Europe.
W 1991 roku ówczesny premier Malezji ogłosił projekt "Wizja 2020”, lub po malezyjsku "Vavasan 2020”.
In 1991, the Malaysian premier of the time announced the Vision 2020 project, or Vavasan 2020 in Malaysian.
Ówczesny system europejski był bowiem bardzo rozdrobniony, co prowadziło do powstawania wąskich gardeł w przestrzeni.
The European system at that time was very fragmented, which resulted in there being narrow airspace corridors.
Po trzecie, w roku 2006 ówczesny socjalistyczny liberalny rząd Węgier zarządził strzelanie do tłumów pokojowych demonstrantów.
Thirdly, in 2006, the socialist liberal government of Hungary of the time ordered shots to be fired into crowds of peaceful demonstrators.

Synonyms (Polish) for "ówczesny":

ówczesny

Context sentences for "ówczesny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishÓwczesny komisarz, pan Joe Borg, uznał te działania za ambitne i bezprecedensowe.
Ambitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
Polishsprzedano butelkę Lafitte z 1787r. za 105,:,000 funtów -- dziewięć razy drożej niż ówczesny rekord świata. ~~~ Pan Forbes.
Video: On the fifth of December 1985, a bottle of 1787 Lafitte was sold for 105,000 pounds -- nine times the previous world record.
PolishOdebrano to wszystko w brutalny sposób, twierdząc, że zamierza się rozdać to każdemu, by tak naprawdę pogorszyć jedynie ówczesny stan rzeczy.
They took it all away by violence, saying they were going to give it to everyone, and then they were even worse.
PolishW 1989 roku ówczesny przewodniczący Komisji, pan Jacques Delors, oświadczył, że kształcenie i kultura powinny być duszą Europy.
Commissioner, in 1989, the then President of the Commission, Jacques Delors, stated that education and culture should be the soul of Europe.
PolishÓwczesny zarząd Obserwatorium Harvarda urządził wielką debatę, w której przemawiał za tym, że Galaktyka Drogi Mlecznej to cały otaczający nas wszechświat.
In fact, the head of Harvard's observatory back then gave a great debate in which he argued that the Milky Way Galaxy was the entire universe.
PolishTematem jednego z pierwszych przemówień, które wygłosiłem w tej Izbie 23 lata temu, był ówczesny wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
Mr President, one of the first speeches I made in this House 23 years ago was on the then proposal for a Toy Safety Directive.
PolishW 1999 roku ówczesny Komitet Mędrców przewidział, że OLAF, jako wewnętrzna służba Komisji, odmówi współpracy z pozbawionym uprawnień Komitetem Nadzoru.
In 1999, the then Committee of Wise Men predicted that, as an internal Commission office, OLAF would refuse to work with a powerless supervisory committee.
PolishPodczas ostatniego szczytu w Wiedniu kanclerz Schüssel jako ówczesny przewodniczący Rady powiedział: "To było cudowne, wszyscy potrafili ze sobą rozmawiać!”.
In Vienna, at the last Summit, Chancellor Schüssel, as the then President of the Council, said: 'It was marvellous, everyone was able to talk to each other!'
PolishZ róznych przyczyn ówczesny model wielojezycznosci, ksztaltujacy wszystkie warstwy spoleczne, nie jest juz w najwiekszych jezykach europejskich zgodny z duchem czasu.
For various reasons, the model of multilingualism in the larger European languages which then shaped all classes of society is no longer appropriate to the times.
PolishÓwczesny minister spraw zagranicznych Josep Piqué, który potwierdził wykorzystanie hiszpańskich lotnisk, tłumaczył, że nie wiedział, co działo się później w Guantanamo.
The then Minister of Foreign Affairs, Josep Piqué, who acknowledged the use of Spanish airports, said that he did not know what happened afterwards in Guantánamo.
PolishTam sobie siedziałam, a mój ówczesny chłopak -- nie chłopak w takim sensie, w jakim się to rozumie dzisiaj -- w każdym razie on i ja siedzieliśmy na rynku i sprzedawaliśmy ceramikę.
And there I was sitting, and my then-boyfriend -- I didn't mean it was a boyfriend like it is meant today -- but my boyfriend and I sat at the market and sold the pots.
PolishÓwczesny dramat pokazał też bezradność i bezmyślność ówczesnych władz komunistycznych na Ukrainie, które próbowały ukryć przed światem fakt i rozmiar awarii w Czarnobylu.
The Chernobyl tragedy also revealed the powerlessness and thoughtlessness of the then Communist authorities in Ukraine, which tried to conceal from the world the disaster and its scale.