"łączność" English translation

PL

"łączność" in English

PL łączność
volume_up
{feminine}

1. general

łączność (also: spójność)
łączność (also: połączenie, związek, więź, kontakt)
Łączność z Europą mogłaby potencjalnie przekonać przedsiębiorstwa międzynarodowe do otwarcia zakładów i inwestycji na Litwie.
The connection with Europe could potentially help convince international companies to establish shops and invest in Lithuania.
Więc jeśli chcesz ocalić wioskę, wybuduj dobrą drogę albo zapewnij dobrą łączność komórkową i najlepiej jeszcze energię elektryczną.
So if you want to save a village, you do it with a good road, or with a good cell phone connection, and ideally some grid electrical power.
Kolejny mocny argument przemawiający za naszą wolnością do wyrażania opinii to fakt, że "Rumunię uważa się w regionie za lidera w obszarze szybkiej łączności szerokopasmowej”.
Another strong argument to prove our freedom of expression is that 'Romania is considered a regional leader in high-speed broadband connections'.
łączność (also: połączenie, związek, kontakt, powiązanie)
volume_up
connexion {noun} [Brit.] [oldfsh.]
łączność (also: kontakt, styczność, styk, koneksja)
Doświadczaliśmy już częstych braków łączności radiowej między różnymi krajami.
We have already often experienced failures in radio contact between the different countries.
It's been 30 minutes since our last contact.
łączność (also: globalność)
Ponadto bliższa współpraca pomiędzy oficerami zagwarantuje lepszą wymianę wiedzy technicznej i łączność z oficerami pracującymi w krajach trzecich.
Furthermore, closer cooperation between officers would guarantee a better exchange of technical knowledge and liaison with colleagues working in third countries.

2. telecommunication

łączność
Łączność elektroniczna jest prawdziwą szansą dla wzrostu gospodarczego Europy.
Electronic communications are a real opportunity for European growth.
Zostało dowiedzione, że technologia informacyjna i łączność podnoszą wydajność pracowników.
It has been proved that information technology and communications increase labour productivity.
Dzisiaj telekomunikacja jest równie ważna jak zwykła łączność zarówno z punktu widzenia ludzi, jak i przedsiębiorstw.
Today, telecommunications are as important as ordinary communications, both for people and companies.

3. mathematics

łączność

Synonyms (Polish) for "łączność":

łączność

Context sentences for "łączność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożliwością, jaką daje nam łączność to dzielenie się porażkami i sukcesami.
So the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.
PolishŁączność szerokopasmowa jest niedostępna dla 10% obszaru tego kraju, a większość tych
Broadband is unavailable in 10% of the country and the majority of that
PolishZacząłem szukać jakiegokolwiek dowodu na to, czy łączność naprawdę zwiększa produktywność.
So I started looking for any evidence that -- does connectivity really increase productivity?
PolishChciałbym wam powiedzieć, że Internet i dostęp, globalna łączność stworzyły nową mentalność.
I want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
PolishPonadto łączność bezprzewodowa jest niezbędna dla obszarów, które są obecnie pozbawione dostępu do Internetu.
In addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
PolishW każdym wypadku to łączność prowadzi do współpracy.
But in any event, it's connectivity that leads to dependability.
PolishNawet wojskowi, którzy są po stronie opozycji, potrzebują pomocy technicznej, aby utrzymywać łączność.
Even the military on the side of the opposition need technical assistance so they can connect online with each other.
PolishJesteśmy zazdrośni o sytuację, która ma miejsce na północy kraju, gdzie łączność szerokopasmowa jest dostępna w każdym miejscu.
We are envious of the situation in the north of the country where broadband is available in every area.
PolishŁączność pomiędzy miastem i wsią zapewni dobry stan wsi, ponieważ miasta mają ciekawe rozwiązania.
Connectivity between the city and the country is what's going to keep the country good, because the city has interesting ways of doing things.
PolishPotrzebujemy także infrastruktury, która umożliwi lepszy dostęp oraz łączność i sprawniejsze usługi komunalne i sanitarne.
We also need to have infrastructures that provide improved access and interconnectivity and better social and sanitation services.
PolishTe laptopy, gdy dziecko je otworzy, mają łączność z każdym dzieckiem w klasie, w obrębie tej szkoły, w obrębie tej wioski.
These laptops, when a child opens them up, they communicate with every single child in the classroom, within that school, within that village.
PolishInwestycje w transport, sieci energetyczne i łączność szerokopasmową - to wszystko będzie stymulowało rozwój gospodarczy i zatrudnienie.
Investment in transport, our energy networks and broadband expansion, particularly in our regions, will all boost jobs and growth.
PolishW Irlandii łączność szerokopasmowa jest dostępna dla 86% obszarów miejskich, ale jej dostępność na terenach wiejskich jest znacznie mniejsza.
In Ireland, there is an 86% availability of broadband in urban areas, but the availability of broadband in rural areas is much less.
PolishŁączność ta jest nerwem gospodarki, wykorzystywana jest w edukacji, administracji, ochronie zdrowia, w mediach, w szkoleniu przez całe życie.
They are the economy's nervous system. They are used in education, administration, health care, the media, and in lifelong learning.
PolishŁączność bezprzewodowa
PolishTracę łączność.
PolishW planie naprawy gospodarczej przewidziano kwotę 1 miliarda euro na pokrycie kosztów infrastruktury mającej zapewnić 100 % łączność szerokopasmową.
(RO) Commissioner, the Economic Recovery Plan provides a sum of EUR 1 billion to cover up to 100% of the broadband infrastructure.
PolishWspółpracujemy z AMD nad projektem nazwanym 50 do 15-ego, który stara się przynieść łączność internetową 50 procentom światowej populacji do 2015 roku.
We've been working with AMD, which has a project called 50 by '15, which is trying to bring Internet connectivity to 50 percent of the world's population by 2015.
PolishSprawa numer dwa: kontrolowanie możliwości udostępnienia dodatkowego widma radiowego dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania konsumentów na bezprzewodową łączność szerokopasmową.
Number two: keeping under review the possibilities for additional spectrum to meet the growing consumer demand for wireless broadband.
PolishDziałania mające propagować szybką łączność szerokopasmową w agendzie cyfrowej dotyczą nie tylko zobowiązania ze strony Komisji, ale też propozycji kierowanych do państw członkowskich.
The actions to promote high-speed broadband in the Digital Agenda comprise not only the Commission commitment but also suggestions to the Member States.