"łatwość" English translation

PL

"łatwość" in English

PL

łatwość {feminine}

volume_up
Potrzebny jest europejski mechanizm wsparcia, Europejski Fundusz Walutowy wyposażony w konieczne środki i posiadający łatwość interwencji.
What is needed is a European support mechanism, a European Monetary Fund equipped with the necessary resources and facility for intervention.
Dlatego też musimy zapewnić obywatelom łatwość korzystania z głównego prawa do przewozu, a następnie zaoferować im dodatkowe korzyści w postaci rekompensaty w przypadku opóźnienia.
We therefore need to give citizens the facility to enjoy the main right of transport and then to give them the additional advantages of passenger compensation in the event of delay.
łatwość (also: swoboda, lekkość, luz)
Osoby, które go znały, ceniły jego urok osobisty, orientację w sprawach międzynarodowych i łatwość nawiązywania kontaktów.
Amongst the people who knew him he was admired for his charm, international orientation and social ease.
Parlament uprościł procedurę, by zapewnić łatwość korzystania z niej i maksymalnie podnieść stopień uczestnictwa w inicjatywie.
The procedure has been simplified by Parliament to ensure ease of use and to maximise citizens' participation in the initiative.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Can understand with ease virtually everything heard or read.

Synonyms (Polish) for "łatwość":

łatwość

Context sentences for "łatwość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zwracać uwagę na wysoką wartość odżywczą, a także łatwość użycia.
We need to look at high nutritional value and also simplicity of use.
PolishŁatwość zawierania kontaktów.
PolishZastrzegamy sobie prawo do zmiany tych reguł w dowolnym momencie, aby zapewnić łatwość użytkowania, bezpieczeństwo oraz kulturę na forum.
We reserve the right to change these rules at any point in our efforts to keep the Forum clean, user-friendly, and safe.
PolishPacjenci otrzymujący preparat Kepivance zgłaszali także mniej podrażnień jamy ustnej i gardła oraz większą łatwość w połykaniu, piciu, jedzeniu i mówieniu.
Patients receiving Kepivance also reported less mouth and throat soreness with improved swallowing, drinking, eating and talking.
PolishKoniecznie należy poprawić komunikację i uwzględnić łatwość, z jaką plotki niepoparte dowodami naukowymi krążą w nowych mediach i w Internecie.
It will be essential to improve communication by taking into account how easy it is for rumours with no scientific basis to circulate on new media and the Internet.
PolishIstnieje heurystyka dostępności, co zasadniczo oznacza, że oceniamy prawdopodobieństwo czegoś poprzez łatwość z jaką przychodzi nam pomyśleć o jego przykładach.
There's the availability heuristic, which basically means we estimate the probability of something by how easy it is to bring instances of it to mind.
PolishJasne i zrozumiałe przepisy gwarantujące łatwość ich egzekwowania wpływają korzystnie na zwiększenie zaufania do funkcjonowania wspólnego rynku oraz do wzrostu zakupu towarów i usług.
Clear and easily comprehensible provisions that are consequently easy to implement help to boost consumer confidence in the functioning of the single market.
PolishJednak nie wińmy się za to nadmiernie, ponieważ państwa członkowskie mają wielką łatwość winienia Europy za rzeczy, które nie są dla nich wygodne, choć wyraziły na nie tutaj zgodę.
But let us not blame ourselves here too much, because Member States have a great capacity to blame Europe for things they are uncomfortable with, even though they have agreed to them here.