"ścisły" English translation

PL

"ścisły" in English

PL ścisły
volume_up
{adjective masculine}

ścisły (also: napięty, ostry, drogi, surowy)
volume_up
tight {adj.} (strict)
Ten ścisły system sprawozdawczości zapewni, że plany zostaną zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.
This tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Ścisły związek między finansami publicznymi a kryzysem finansowym i gospodarczym jest nader oczywisty.
The tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear.
Sukces można osiągnąć, tylko mając silne struktury dowodzenia, zdecydowane przywództwo i ścisły harmonogram prac.
Success can only be achieved with strong command structures, determined leadership and very tight schedules.
ścisły (also: skromny, wstrzemięźliwy)
ścisły (also: dokładny, właściwy, konkretny)
volume_up
exact {adj.}
Nalegam na ścisłą i wyczerpującą odpowiedź w tych trudnych zagadnieniach prawnych.
I insist on a precise and comprehensive response to these difficult legal questions.
Ściślej mówiąc, znam swoje obowiązki wynikające z traktatu i zamierzam w pełni się z nich wywiązać.
To be precise, I know my Treaty duty, and I intend to do it to the full.
Ściślej mówiąc, zużycie energii w przypadku budynków energooszczędnych jest o 30 % mniejsze niż w przypadku budynków konwencjonalnych.
To be precise, energy savings for efficient buildings average 30% over conventional buildings.
ścisły (also: surowy, rygorystyczny)
volume_up
rigorous {adj.} (strict)
Takie odstępstwa zakładają, w charakterze przeciwwagi, fundamentalną i ścisłą ochronę danych osobowych.
This must be counterbalanced by the fundamental and rigorous protection of personal data.
Nie rozwiązywać problemu w sposób ścisły lecz zbudować model. ~~~ Elektro-model wykorzystując pewne dane jak długość, wszystko to co ukazały zdjęcia rentgenowskie.
Not solve it like, you know, in rigorous fashion, but build a model, an electro-model, using some coordinates of, you know, length, all that sort of stuff from x-ray photographs.

Context sentences for "ścisły" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
PolishNależy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację aż do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
Close supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
PolishW tych przypadkach podczas leczenia konieczny jest ścisły nadzór lekarza.
In these situations your doctor should carefully supervise the treatment.
PolishKomisja utrzymuje przez cały czas ścisły kontakt i współpracę z WHO.
The Commission has worked throughout in close contact and cooperation with the WHO.
PolishŚcisły nadzór nad pacjentami dużego ryzyka powinien towarzyszyć leczeniu przeciwpsychotycznemu.
Close supervision of high-risk patients should accompany antipsychotic therapy.
PolishWszystkie państwa członkowskie powinny sprawować ścisły i kompletny nadzór nad tymi elektrowniami.
All Member States should exercise strict and total control over these power plants.
PolishKomisja wykazała się dużą aktywnością, a współpraca z nią miała bardzo ścisły charakter.
The Commission was very active and cooperation was very close.
PolishNiedawne zamieszki w Grecji mają ścisły związek z bezrobociem wynikającym z przeszacowanego euro.
Greece's recent unrest is clearly linked to unemployment, resulting from an overvalued euro.
PolishWymagania dyrektywy środowiskowej w tym względzie są naprawdę wyrażone w sposób jasny i ścisły.
The requirements of the EIA Directive are actually clearly and strictly stated in this respect.
PolishNie wystarczy jedynie ścisły związek między lekarzem i pacjentem.
A close relationship between doctor and patient is not enough.
PolishBardziej ścisły nadzór będzie stosowany wyłącznie w przypadku występowania potencjalnych zagrożeń.
Where there may be danger, a closer look should be taken.
PolishJednocześnie wprowadza się ścisły zakaz dyskryminacji.
At the same time, there is a strict ban on discrimination.
PolishBardzo istotny jest ścisły nadzór prowadzony przez lekarza.
Close supervision by your doctor is very important.
PolishOgólne ryzyko wysypki ma ścisły związek z:
The overall risk of rash, appears to be strongly associated with:
Polishna piśmie - (DE) Wywóz produktów i technologii podwójnego zastosowania jest regulowany w sposób bardzo ścisły w UE.
in writing. - (DE) The export of dual-use items and technology is very carefully regulated within the EU.
PolishNie ma to niczego wspólnego z poprawą usług finansowych, ma zaś ścisły związek z rozszerzeniem kontroli Brukseli.
It has nothing to do with improving financial services and everything to do with extending Brussels control.
PolishW dziedzinie handlu również odnoszę wrażenie, że projekt zalecenia nie został sformułowany w dostatecznie ścisły sposób.
In the field of trade, too, it seems to me the draft recommendation has not been worded strictly enough.
PolishPodatnicy w UE nie zauważyliby żadnej różnicy, gdyby tym dwóm instytucjom narzucono ścisły plan oszczędnościowy.
The EU's taxpayers would not notice any difference if a strict savings plan were to be imposed on these two institutions.
PolishPo raz kolejny, ścisły związek z nierównością.
And again, closely related to inequality.
PolishWłaśnie dlatego nasza współpraca powinna mieć ścisły związek z poprawą sytuacji w dziedzinie praw człowieka i rządów prawa.
That is why our cooperation should be closely linked to improvements in the fields of human rights and the rule of law.