"ślad" English translation

PL

"ślad" in English

PL ślad
volume_up
{masculine}

1. general

ślad (also: ocena, nota, plama, łata)
volume_up
mark {noun}
Pozostawiliśmy swój ślad, jeśli chodzi o działania w zakresie swobód, a także w zakresie polityki społecznej.
We did leave our mark on the freedom agenda, but also on the social agenda.
Al Gore pozostawił po sobie wyraźny ślad.
Al Gore has left a clear mark.
Moim zdaniem, dla Europy nadeszła teraz chwila, by zaznaczyła ona swój ślad w biegu wydarzeń.
In the case of Europe, I believe that this is the moment for it to make its mark on the course of events.
ślad (also: poszlaka, naleciałość)
volume_up
trace {noun}
To jest ślad ognia, To jest ślad słońca.
This is the trace of fire, this is the trace of sun.
Sodu chlorek Kwas solny (ślad) Sodu octan, trójwodny Azot
Sodium Chloride Hydrochloric Acid (Trace) Sodium Acetate, Trihydrate Nitrogen
Musimy uzyskać absolutne zapewnienie, że ślad tego wytypowania zostanie usunięty.
We need to have an absolute assurance that that trace is deleted.
ślad (also: tor, trop, bieżnia)
volume_up
track {noun}
Może pojawi się jeszcze, ale tylko przelotnie, jak ptak przecinający przestworza, nie pozostawiając śladu.
And, at the end, although it may rise, it will just cross the mind, like a bird crossing the sky without leaving any track.
ślad
volume_up
vestige {noun} (of emotion, truth)
Obecna przemoc na placu Tahrir sprawiła, że zniknęły ostatnie ślady prawowitości władzy tego przywódcy Egiptu.
With the violence today in Tahrir Square, the last vestige of legitimacy for this ruler in Egypt has been lost.
W tych okolicznościach uważam za rzecz najwyższej wagi, aby wyeliminować ostatnie ślady dyskryminacji w stosunkach USA-UE.
In these circumstances, I believe that it is paramount to eliminate the final vestiges of discrimination which exist in US-EU relations.
ślad (also: końcówka, ostatek, szczątek)
ślad (also: zapach, woń, pachnidło, trop)
volume_up
scent {noun}
ślad (also: trop)
volume_up
spoor {noun}
ślad
volume_up
tint {noun} [fig.]

2. "stopy"

Wszystkie inne rozwiązania powodują znacznie większy ślad węglowy.
All other alternatives leave a larger carbon footprint.
Uważam, że naprawdę musimy zmniejszyć ślad, jaki zostawiamy na ekologii.
I believe we really must reduce our ecological footprint.
To jest ślad, który zawsze był mylony.
That's the footprint that is always being confused.
I tak oto tych dwóch wyruszyło, podążali śladami mieszkańców wioski, póki ich nie odnaleźli i minęli.
And these guys took off, followed the footsteps of the villagers until they found and passed them.
I tak idziemy w ślady NATO, zwiększając wkład budżetu UE na broń i wydatki na wojsko.
This follows in the footsteps of ΝΑΤΟ by escalating the EU budget's contribution to weapons and military expenditure.
Are we going to follow in their footsteps?

3. "stopy, nogi, łapy"

ślad

Context sentences for "ślad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.
Alongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.
PolishW ślad za deklaracjami grupy G-20 obywatele oczekują wyników i wiarygodnej Unii.
Following the G20 declarations, the citizens are expecting results and a credible Union.
PolishA pracownice śmietniska zostawiają tam ślad chemiczny znacząc teren kolonii.
And finally, the midden workers put some kind of territorial chemical in the garbage.
PolishW ślad za wzmocnieniem politycznym nie idzie odpowiednie wzmocnienie finansowe.
Political strengthening is not being followed by the appropriate financial strengthening.
PolishMoim zdaniem istnieje ryzyko, że będziemy wyrzucać lepszy pieniądz w ślad za gorszym.
I think that there is a danger today of us throwing good money after bad.
PolishNiestety w ślad za tym przemówieniem nie podjęto prawie żadnych kroków.
Unfortunately, that speech has been followed up by almost nothing of any consequence.
PolishRejestrują ostatnie miejsce, w którym miałem zasięg i to tam urywa się ślad.
HE: Well it goes to the last point that I was at. ~~~ So it holds onto the very last point.
PolishWięc gdy kolonia koralowców zginęła z powodu El Nino, zostawiła taki niezatarty ślad.
And so, when a coral colony is killed by an El Nino event, it leaves this indelible record.
PolishW ślad za takimi oświadczeniami musi iść jednak zawarcie wiążących prawnie porozumień.
Such statements must, however, be followed by the conclusion of legally binding agreements.
PolishByłoby bardzo dobrze, gdyby w ślad za tym przykładem poszło w tej Izbie wiele kolejnych.
It would be nice if this example in this Chamber could be followed by many further examples.
PolishJednak czyniąc to, oczywiście pozostawiamy po sobie ślad w postaci danych.
However, in so doing, we naturally leave a data trail behind us.
PolishW ślad za nimi, jak już wspomniałem, w 2012 roku zostaną przedstawione wnioski ustawodawcze.
Legislative proposals, as I already mentioned, will follow in 2012.
PolishI sadzę, że to naprowadza nas na ślad tego, co leży u podstaw przeróżnych gatunków glamour.
And I think that that's starting to get at what the core that combines all sorts of glamour is.
PolishMam nadzieję, że w ślad za tą deklaracją intencji pójdą czyny.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
PolishPo czwarte, w ślad za nowymi celami i priorytetami muszą iść nowe wspólnotowe środki finansowe.
Fourthly, new objectives and priorities must be matched by new Community financial resources.
PolishKryzys gospodarczy zostawił głęboki negatywny ślad na gospodarczym potencjale państw UE.
The economic crisis has left a deep negative imprint on the EU countries' potential for economic growth.
PolishW ślad za tą deklaracją należy przedsięwziąć określone środki - zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich.
This occasion must be followed by specific measures at both EU and Member State level.
PolishJeżeli w ślad za tym nie pójdzie propagowanie dawstwa, to wydaje mi się, że po prostu staniemy na połowie drogi.
If this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
PolishMamy nadzieję, że w ślad za Pani wnioskiem zostaną podjęte działania.
We hope that your proposal will be followed up.
PolishW ślad za popularnym w moim kraju zwrotem wzywam kraje starej Unii: nie idźcie tą drogą!
In the words of a phrase which is popular in my country, I call upon the old countries of the EU: do not go that way!