"śledztwa" English translation


Did you mean: śledztwo
PL

"śledztwa" in English

PL

śledztwa {feminine plural}

volume_up
Konieczne są skuteczne śledztwa, stawianie zarzutów i skazywanie sprawców.
Effective investigations, prosecutions and court rulings are needed.
Śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka są bezskuteczne i wadliwe.
Investigations into human rights violations are ineffective and defective.
Potrzebne są nam działania praktyczne, takie jak śledztwa przeprowadzane również w rządzie.
We need practical action such as investigations, including within the government.
śledztwa (also: sondy, próbniki)

Context sentences for "śledztwa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie przeprowadzono śledztwa w sprawie morderstwa nastoletnich sióstr Belnejski.
The murder of the teenage Belneyski sisters was not investigated.
PolishCzy możemy poprosić pana komisarza Fülego o przeprowadzenie śledztwa w sprawie zabójstw honorowych w Turcji?
Can we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
PolishMorderstwo Davida Kato jest przestępstwem, które wymaga przeprowadzenia pełnego, bezstronnego śledztwa.
The murder of David Kato is a crime that needs to be fully and impartially investigated.
PolishOgromna większość spraw utknęła w miejscu na etapie śledztwa.
The vast majority of cases remain stuck at the investigation stage.
PolishWezwanie do przeprowadzenia natychmiastowego, drobiazgowego śledztwa przez odpowiednie agendy państwowe.
To call for an immediate, thorough investigation carried out by the relevant state agencies.
PolishDlatego też wzywamy do śledztwa i uderzenia się w pierś.
For that reason, we call for an investigation and for atonement.
PolishW związku z żadnym z tych ataków nie wszczęto śledztwa.
Not one of these attacks has come under investigation.
PolishDotyczy: śledztwa w sprawie domów dziecka w Bułgarii.
Subject: Investigation into care homes in Bulgaria
PolishWyobraźcie sobie taniec, który przyczynił się do pierwszego śledztwa w sprawie, która nawet w dzisiejszych czasach zabija tysiące kobiet.
Imagine a dance piece for the first inquiry into something that even today kills thousands of women.
PolishWspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) wezwała do przeprowadzenia pełnego międzynarodowego śledztwa w tej sprawie.
The Economic Community of West African States (ECOWAS) called for a full international inquiry into the matter.
PolishSłyszeliśmy, że utrudnia się dziennikarzom prowadzenie śledztwa w sprawie tego wypadku.
I have one final point, which is that we have heard about journalists being obstructed in their investigation of this accident.
PolishJestem głęboko przekonany o potrzebie przeprowadzenia niezależnego śledztwa i wzywam Radę Bezpieczeństwa ONZ do wszczęcia go.
I strongly believe that there should be an independent investigation and I call on the UN Security Council to launch one.
PolishKolejnym ważnym krokiem jest rozpoczęcie przez Stany Zjednoczone niezależnego śledztwa w sprawie nadzwyczajnego wydawania zbiegów.
The other important sign is that the US Congress has opened its own independent inquiry into extraordinary rendition.
PolishNajodpowiedniejszą organizacją do przeprowadzenia takiego śledztwa jest moim zdaniem OBWE, a jeśli okaże się to niemożliwe, ONZ.
In my view, the most appropriate body to conduct such an investigation would be the OSCE and, failing that, the United Nations.
PolishTo jest część mojego śledztwa?
Polishpostępowanie ze szkodą dla śledztwa
PolishPrzeprowadzenie rzetelnego śledztwa w sprawie morderstwa może pomóc w uspokojeniu nastrojów, ale tylko wówczas, gdy wszyscy zachowają przytomność umysłu.
A credible investigation into the murder can help to calm the waves, but only if everybody keeps a level head.
PolishMimo to przyznał, iż miały miejsce ostatnio pozytywne działania, jak utworzenie grupy roboczej mającej na celu przyspieszenie śledztwa.
However, he acknowledged recent positive steps such as the setting up of the task force aimed at stepping up investigation efforts.
PolishSprawy korupcyjne muszą kończyć się postępowaniem sądowym, a nie na etapie ścigania przestępstwa/śledztwa, zaś wyroki muszą mieć efekt odstraszający.
Corruption cases have to come to court and not remain at the prosecution/investigation stage, and sentences must have deterrent effects.
PolishWażne jest, aby UE naciskała na władze kirgiskie w kwestii przeprowadzenia wiarygodnego, bezstronnego i niezależnego śledztwa w sprawie przemocy.
It is important that the EU keeps pressure on the Kyrgyz authorities to conduct a credible, impartial and independent investigation into the violence.