"śledztwo" English translation

PL

"śledztwo" in English

PL śledztwo
volume_up
{neuter}

1. general

Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.
We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.
There needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.
Rada Bezpieczeństwa musi zainicjować śledztwo w sprawie zbrodni tego reżimu.
The Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.
śledztwo (also: zapytanie, dochodzenie)
Jeżeli jednak istnieje prawdopodobieństwo, że są one słuszne, zgromadzone fakty są wystarczające, by zagwarantować śledztwo.
If, however, there is a grain of truth in the allegations, then the facts are serious enough to warrant an enquiry.

2. "w sprawie czegoś"

śledztwo (also: dochodzenie)
volume_up
probe {noun} (into sth)

Synonyms (Polish) for "śledztwo":

śledztwo

Context sentences for "śledztwo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA. to może wytoczyć śledztwo.
You know when police find the slightest bit of D. N. A. and build a case?
Polish1. przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie aktów represji
1. an independent inquiry must be held into the acts of repression
PolishŚledztwo przeprowadzone przez Parlament doprowadziło do przedstawienia faktów, a nie opinii.
The inquiry by this House documented facts, not opinions.
PolishNie wiem, ale to bez wątpienia dobry materiał na śledztwo.
I don't know. ~~~ But it's investigative material, no doubt.
PolishKażda ofiara jest oczywiście równie ważna i z zadowoleniem przyjmuję to śledztwo.
(DE) Mr President, every victim is of course equally important, and so I welcome this inquiry.
PolishChciałbym dodać, że trwa śledztwo w tej sprawie.
I should add that the inquiry into that incident is ongoing.
PolishW sprawie pierwszej ofiary tej operacji, członka kontyngentu francuskiego, nadal toczy się śledztwo.
As regards the first victim of this operation, a member of the French contingent, I have to say that an inquiry is still taking place.
PolishZamierzam wprowadzić Cię w śledztwo.
I'm gonna turn you into an investigator yet.
PolishNależy przeprowadzić dogłębne śledztwo w sprawie zabójstwa Davida Kato i postawić osoby odpowiedzialne przed sądem.
The killing of Mr Kato has to be investigated thoroughly, and the person or persons responsible have to be brought to justice.
PolishProwadzę śledztwo dotyczące jego śmierci.
PolishJednak ich ukaranie było wręcz niemożliwe, ponieważ dowódcy oddziałów utrudniali śledztwo, jak tylko mogli.
It has proved simply impossible to punish the soldiers concerned, however, because their unit leaders did all they could to impede the prosecution.
PolishW sprawie tego morderstwa trzeba przeprowadzić dokładne śledztwo, a sprawcę i osoby, które za tym stoją, należy postawić przed obliczem sprawiedliwości.
This murder must be thoroughly investigated and the perpetrator and the people behind him must be brought to justice.
PolishCo się tyczy innych laotańskich Hmongów przebywających w Tajlandii, należy przeprowadzić rzetelne śledztwo, by ustalić status wykroczeń.
Regarding other Lao Hmong in camps in Thailand, a proper screening should be undertaken in order to determine the status of the offences.
Polishbyć zaangażowanym w śledztwo
PolishZamknąłem śledztwo.
PolishJeżeli się to okaże konieczne, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie zobowiązany przeprowadzić śledztwo w trybie art. 12 ust.
If necessary, the Prosecutor of the International Criminal Court will have to carry out the investigations on the basis of Article 12(3) of the Rome Statute.
PolishW jakim zakresie te oskarżenia zostały zbadane, czy w dalszym ciągu prowadzi się w ich sprawie śledztwo i czy w związku z zaistniałą sytuacją planowane są jakieś zmiany?
To what extent have the accusations been investigated, or are they being investigated, and are there any changes planned in this regard?
PolishNa śledztwo i proces nadal czeka "kilkaset spraw”; fakt ignorowania przez chorwackie sądy tych spraw utrwala brak zaufania wśród Serbów.
'Several hundred cases' remain to be investigated and prosecuted; the fact that the Croatian judiciary is ignoring these cases ensures the continuing distrust of the Serbs.
PolishŚledztwo na temat tego, co poszło nie tak na wodach amerykańskich, musi być pełne i rygorystyczne, a UE powinna zwrócić baczną uwagę na naukę, jaka z tego płynie.
The investigations into what went wrong in American waters must be full and rigorous and the EU should pay careful attention to any lessons needing to be learned.
PolishNależy przeprowadzić śledztwo w sprawie tych ciężkich przestępstw, ale rząd w Birmie wybiera izolację i odmawia wysłannikowi UE do Birmy pozwolenia na wjazd do kraju.
These serious crimes need to be investigated, yet the government in Burma chooses self-isolation and refuses to allow the EU envoy for Burma to enter the country.