"święta" English translation


Did you mean: świetny
PL

"święta" in English

PL święta
volume_up
{feminine plural}

święta (also: dni świąteczne, wakacje)
To samo dotyczy wspomnianego przez panią poseł Pack kalendarza, opublikowanego przez Komisję, w którym całkowicie pominięto chrześcijańskie święta kościelne.
In the same way, Mrs Pack mentioned here the calendar published by the Commission, from which Christian religious holidays have been omitted entirely.
Choć w republice tej wprowadzono różne święta etniczne i religijne, wciąż obowiązuje osobliwe porozumienie dwustronne w sprawie statusu obywateli Stanów Zjednoczonych.
Although this republic has introduced various ethnic and religious holidays, the abnormal bilateral agreement on the status of US citizens still exists.

Context sentences for "święta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŚwięta świeckie zasługują na takie same traktowanie jak święta religijne.
Secular celebrations deserve the same treatment as religious festivals.
PolishA gdy już był we dwunastym roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta;
And when he was twelve years old, they went up after the custom of the feast;
PolishCóż będziecie czynić w dzień uroczysty i w dzień święta Pańskiego?
What will ye do in the day of solemn assembly, and in the day of the feast of Jehovah?
PolishA gdy już było w pół święta, wstąpił Jezus do kościoła i uczył.
But when it was now the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
PolishNie wierzę w święte wojny, ponieważ wojna nigdy nie może być święta: to pokój jest świętością.
I do not believe in holy wars, because a war can never be holy: it is peace that is holy.
PolishMam w nienawiści i odrzuciłem uroczyste święta wasze, ani się kocham w ofiarach zgromadzenia waszego.
I hate, I despise your feasts, and I will take no delight in your solemn assemblies.
PolishPanie premierze, mówił pan tu o wolnym handlu, święta racja!
Prime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
PolishZasada integralności terytorialnej państw jest święta i w przyszłości musi być przestrzegana.
The principle of states' territorial integrity is sacred and must be respected in the future.
PolishRóżne pomysły i scenariusze takiego święta można znaleźć na stronach podanych poniżej.
Various ideas and scenarios for the event may be found at:
PolishBezpieczeństwo to rzecz święta.
Mr President, ladies and gentlemen, safety is a sacred thing.
PolishKomisja zapomniała wymienić święta chrześcijańskie, nie mówiąc już o sprawie krzyży we Włoszech.
The Commission forgot to mention Christian festivals, not to mention the crucifixes in Italy.
PolishWeźmy świętą prasę drukarską: powieści erotyczne wyprzedziły o 150 lat czasopisma naukowe.
Even with the sacred printing press, we got erotic novels 150 years before we got scientific journals.
PolishNie trzeba przypominać, że swoboda wyrażania opinii jest święta.
It goes without saying that freedom of expression is sacrosanct.
Polish" To chyba "święta moc oceanu" w języku polinezyjskim.
I think this means "divine power of the ocean" in a Polynesian language.
PolishZaprojektować rzeczy tak, aby służyły nam na co dzień, nie od święta.
We want things that are designed for how they're used the vast majority of the time, not that rare event.
PolishI rzekł mu Pan: Zzuj obuwie z nóg twoich; bo miejsce, na którem stoisz, jest ziemia święta.
And the Lord said unto him, Loose the shoes from thy feet: for the place whereon thou standest is holy ground.
PolishMówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją.
Yet I have set my king Upon my holy hill of Zion.
PolishNie pozwólmy jednak, aby uroczysty nastrój święta zasłonił nam problemy, z jakimi obecnie boryka się Wspólnota.
Do not let the celebratory mood blind us to the problems with which the EU is currently wrestling.
PolishTrzeba działać - pamięć ofiar jest święta!”
The memory of the victims is sacred and therefore you must act!'
PolishUważam, że jest to jedno z największych wyzwań przed którym stoimy w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia.
I think this is one of the biggest challenges before Christmas.