"źle" English translation


Did you mean: zły
PL

"źle" in English

PL źle
volume_up
{adverb}

źle (also: kiepsko, słabo, marnie, dotkliwie)
volume_up
badly {adv.}
Została ona źle przeprowadzona przez spółkę Greencore i naszego ministra rolnictwa.
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Są bowiem po temu instrumenty, są wyjątkowo źle wykorzystywane.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Unia działała zbyt wolno, a pomoc humanitarna była ewidentnie źle skoordynowana.
The European Union acted too slowly, and the humanitarian aid was obviously badly coordinated.
źle (also: niedobrze, nie tak)
volume_up
wrong {adv.}
Jest to znamienne dla tego, co jest całkowicie złe w Unii Europejskiej.
This is symptomatic of what is going fundamentally wrong in the European Union.
Istnieją rzeczy, które są wewnętrznie złe -- jak kłamstwo, jak torturowanie dzieci.
There are things that are intrinsically wrong -- like lying is wrong, like torturing innocent children is wrong.
I wiemy, że istnieją dobre i złe odpowiedzi na to jak poruszać się w tym obszarze.
And we know -- we know -- that there are right and wrong answers to how to move in this space.
źle (also: do dupy, do chrzanu)
volume_up
half-assedly {adv.} [Amer.] [vulg.]
źle
volume_up
illy {adv.}

Context sentences for "źle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
PolishNie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.
I do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
PolishOgólne dane statystyczne - uśrednione - są bardzo złe; są naprawdę alarmujące.
The overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
PolishWszyscy wiemy jakie są tego dobre strony, będę więc mówił jakie są tego złe strony.
We all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it.
PolishNiestety często miało miejsce złe zarządzanie, korupcja i nieudane projekty.
Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.
PolishJuż od prawie dwudziestu lat wiadomości są złe, a zdjęcia i filmy - wstrząsające.
For nearly two decades now, the news has been bad and the images have been haunting.
PolishBardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.
Very, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
PolishPrawodawstwo nie jest zatem takie złe w czasach kryzysu, co jest również symboliczne.
The legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
PolishI rzekł do mnie: Wnijdź, a obacz te złe obrzydliwości, które tu oni czynią.
And he said unto me, Go in, and see the wicked abominations that they do here.
PolishPanie Pośle Kohlíček, być może źle Pana zrozumiałem.
(DE) Mr President, Mr Kohlíček, it could be that I have misunderstood you.
Polishlub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem było źle tolerowane, lub były
or alone in patients who show intolerance to methotrexate or for whom methotrexate is
PolishKoncepcje, dobre i złe, przemieszczają się szybko ponad granicami i między ludźmi.
Ideas, both good and bad, move rapidly across borders and between people.
PolishW części Niemiec mamy bardzo złe doświadczenia z kontrolą państwa nad gospodarką.
We have had very bad experiences of state control of the economy in one area of Germany.
PolishZłe samopoczucie Uczucie zimna Pragnienie Zmęczenie Uczucie gorąca Zaburzenia chodu
Feeling abnormal Feeling cold Thirst Malaise Feeling hot Gait disturbance
PolishJaki jest procent kobiet w dziedzinie badań i dlaczego sprawy wyglądają tak źle?
What is the proportion of women in research and why are things so bad?
PolishCzłowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający.
A worthless man deviseth mischief; And in his lips there is as a scorching fire.
PolishWybierze tego, którego wspomina "mniej źle". ~~~ którego wspomina "mniej źle".
We actually don't choose between experiences, we choose between memories of experiences.
PolishOgólna koncepcja błękitnej karty jest częścią źle prowadzonej polityki antymigracyjnej UE.
Overall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
PolishNie ma czegoś takiego, jak nadmiar wody, jedynie źle zagospodarowane zasoby wodne.
There is no such thing as superfluous water, only poorly managed water.
PolishZatem wszystkie te pieniądze, wszystkie te inwestycje, niekoniecznie są złe.
Therefore, all this money, all these investments, they are not necessarily a bad thing.