"żaden" English translation

PL

"żaden" in English

PL żaden
volume_up
{pronoun}

żaden
volume_up
no {pron.}
Nie może temu zaprzeczyć żaden Europejczyk, żaden syn cywilizacji zachodniej, żaden cywilizowany człowiek.
No European, no child of Western civilisation, no civilised human being could disagree.
Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
Żaden prawdziwy Europejczyk, żaden prawdziwy demokrata nie może świadomie popierać tych kandydatów.
No true European and no true democrat can, in all conscience, support these candidates.
Żaden z tych aspektów nie jest zgodny z charakterem i postanowieniami przedmiotowej umowy.
Neither of these things is in line with the nature and the provisions of this agreement.
Żaden z tych celów nie zostanie osiągnięty jeżeli pominiemy którykolwiek z nich.
Neither of these can be efficient if we ignore the other.
Spotkaliśmy się, choć żaden z nas tak naprawdę nie chciał poznać drugiego.
We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.
żaden (also: nikt)
volume_up
none {pron.}
W żaden sposób nie promuje się realizacji stosunków rynkowych.
None of this promotes the realisation of market relationships.
Żaden student nie zrozumiałby po co jest nam jeszcze potrzebne drugie czytanie.
None of the students would understand why we still needed a second reading.
Całe szczęście w tych trzech sprawach nie pojawił się żaden problem tego typu.
Fortunately, in these three cases there was none.

Synonyms (Polish) for "żaden":

żaden

Context sentences for "żaden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
We will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
PolishA z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
PolishŻaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
PolishDecyzje Rady nie wpłynęły dotychczas w żaden sposób na sytuację na Białorusi.
The decisions of the Council have had no effect so far on the situation in Belarus.
PolishŻaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.
No government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.
PolishWiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.
This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.
PolishOznacza to, że żaden podmiot nie będzie zadowolony tak długo, jak istnieje ryzyko.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
PolishŻaden kraj UE nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie w handlu światowym.
No individual EU country is strong enough to go it alone in world trade.
PolishTedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi.
and Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape.
PolishPartnerstwo w żaden sposób nie zastępuje dwustronnych negocjacji między UE a Mercosurem.
In no way does the partnership replace the biregional EU-Mercosur negotiations.
PolishJednakże to w żaden sposób nie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
PolishRozdzielenie własności w żaden sposób nie gwarantuje obniżenia cen dla konsumentów.
Unbundling of ownership does not by any means guarantee a reduction in consumer prices.
PolishChciałabym dodać, że żaden system zbierania danych sam w sobie nie jest wystarczający.
To this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.
PolishW moim pytaniu nie odniosłem się w żaden sposób do kosztów procedury azylowej.
I made no reference in my question to the costs of the asylum procedure.
PolishŻaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.
And not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
PolishNie są oni uznawani przez prawo i nie istnieje żaden system, który zapewniałby im ochronę.
They have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
PolishŻaden zysk nie może zrekompensować szkód dla środowiska naturalnego.
There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
PolishTo żaden problem dla karalucha - nie ma się co przejmować, ich stopy odrastają.
No problem for the cockroach -- they can grow them back, if you care.
PolishI rzekł do nich: Zaprawdę wam powiadam: Żaden prorok nie jest przyjemnym w ojczyźnie swojej.
And he said, Verily I say unto you, No prophet is acceptable in his own country.
PolishŻaden kraj, jeśli nie podpisze umowy, nie powinien być w gorszej sytuacji niż jest teraz.
No country, if it does not sign, should be in a worse situation than it is already.