"żołnierze" English translation

PL

"żołnierze" in English

PL żołnierze
volume_up
{masculine plural}

żołnierze
W międzyczasie, żołnierze - komunikowaliśmy się przez pocztę elektroniczną i IM.
In the meantime, the soldiers -- we would email and IM.
A żołnierze, to Chińczycy; wszyscy na zdjęciu to Chińczycy.
And the soldiers are Chinese, and everybody else is Chinese.
Żołnierze zarabiają tam, jak podają media, zaledwie 20 dolarów.
According to the media, Afghan soldiers are lucky if they earn USD 20.

Context sentences for "żołnierze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻołnierze siedzą w kącie, za murem z worków z piaskiem, trzęsą się i krzyczą.
And you know, you walk, and you hear the pieces of skin. ~~~ And that's it, that's all that's left.
PolishNie mogę sie jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że żołnierze oddali życie "broniąc wolności”.
I cannot agree, however, with the statement that military personnel died 'defending freedom'.
PolishWiem na jaką opiekę medyczną zasługują nasi żołnierze.
It is an easy answer. ~~~ I know what these kids deserve on the healthcare side.
PolishŻołnierze zabijali ludzi i robili to co chcieli, ponieważ mieli władzę.
They were doing whatever they want because they have power.
PolishŻołnierze mają swoje określenie na takie klipy.
or your Zune gives you the ability to turn it into entertainment.
Polish(Bo żołnierze, co łupem dostali, sobie otrzymali.
([For] the men of war had taken booty, every man for himself.
PolishI rozdzielisz te łupy na dwie części, między żołnierze, którzy na wojnę wychodzili, i między wszystko zgromadzenie.
and divide the prey into two parts: between the men skilled in war, that went out to battle, and all the congregation.
PolishChcielibyśmy również wiedzieć, czy oficerowie i żołnierze oenzetowskiej bazy znają powód, dla którego zostali tam wysłani.
One would also like to know whether the officers and troops of the UN base know the reason why they have been posted there.
PolishA tak pomordowali je ostrzem miecza, i rozrzucili je żołnierze i rotmistrze; potem odeszli do każdego miasta, gdzie był dom Baalowy.
And they smote them with the edge of the sword; and the guard and the captains cast them out, and went to the city of the house of Baal.
PolishŻołnierze gwałcili sześciomiesięczne niemowlęta, by dalekie kraje miały dostęp do złota i koltanu do swoich iPhone'ów i komputerów.
Militias were raping six-month-old babies so that countries far away could get access to gold and coltan for their iPhones and computers.
PolishPVV jest też zdania, że na statkach handlowych powinni znajdować się żołnierze piechoty morskiej, co umożliwi odparcie bezpośrednich ataków piratów.
The PVV also takes the view that marines should be present on merchant ships to make it possible to resist direct attacks by pirates.
PolishPewna kobieta powiedziała mi kiedyś po seansie: "Wiem, że to głupie, ale widziałam jak ładują bomby, jak żołnierze wyruszali na wojnę.
This woman came up to me after the screening and said, "You know, I know this is crazy. I saw the bombs being loaded on the planes; I saw the military going out to war.
PolishPokojowe rozstrzygnięcie nie dotyczy także zachodniego Darfuru, ponieważ arabscy nomadzi i żołnierze wygnali większość czarnej ludności do sąsiedniego Czadu.
Also, the peace settlement does not apply to west Darfur, since Arab nomads and solders have driven out most of the black population to neighbouring Chad.
PolishW Szwecji pojawiły się dowody, że francuscy żołnierze uczestniczący w unijnej operacji Artemis w Bunia w Kongu wzięli udział w torturowaniu i udawanej egzekucji więźnia.
Testimony has emerged in Sweden that the French military force involved in EU operation Artemis in Bunia, Congo, engaged in the torture and fake execution of a prisoner.
PolishPodobnie uczyniliśmy, kiedy straszliwe trzęsienie ziemi nawiedziło Haiti - wojskowe okręty szpitalne, ciężkie dźwigi, cywile i żołnierze pracujący ramię w ramię w tej sprawie.
Just as we did when the terrible earthquake struck in Haiti - military hospital ships, heavy lifting equipment, civilians and military working side by side in that case.
PolishI stali żołnierze, każdy mając broń swoję w rękach swych, od prawej strony domu aż do lewej strony domu przeciwko ołtarzowi, i przeciwko domowi około króla zewsząd.
And the guard stood, every man with his weapons in his hand, from the right side of the house to the left side of the house, along by the altar and the house, by the king round about.