"życzenie" English translation

PL

"życzenie" in English

PL życzenie
volume_up
{neuter}

życzenie (also: pragnienie)
volume_up
wish {noun}
Cóż, nie jest to moje TED wish; to nasze życzenie, jak już zdążyliście wywnioskować.
Well, it's not my TED wish; it's our wish, as you've already gathered.
Jest to jednak najprawdopodobniej tylko pobożne życzenie.
However, that is a wish that will probably not be fulfilled.
W TED mam życzenie oparte na wspólnym mianowniku tych doświadczeń.
And so my TED wish is based on the common denominator of these experiences.
życzenie (also: pożądanie, żądza, chuć, pragnienie)
volume_up
desire {noun}
Należy poważnie wziąć pod uwagę wyrażane przez wszystkich życzenie, aby istniała możliwość wykorzystywania wszędzie języka albańskiego.
The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.
Przy kilku okazjach wyrażała pani życzenie, aby już dłużej nie interweniować w taki sam sposób w regulację rynku.
On several occasions, Commissioner, you have expressed a desire to no longer intervene in market regulation in the same way.
Oczywiście oznacza to, że jeśli milion europejskich obywateli zechce zrezygnować ze Strasburga, to to życzenie również trzeba będzie rozważyć.
Of course, this means that, if one million European citizens wish to dispense with the Strasbourg site, that desire too must be heeded.
życzenie (also: potrzeba, pragnienie, niedosyt)
volume_up
want {noun}
Pewnie ciekawi was, jakie mam życzenie.
And so, I suppose you want to know what my wish is.
Więc życzenie, aby twoi wrogowie byli szczęśliwi ma sens ponieważ wówczas przestają być twoimi wrogami, bo jest to dla nich kłopotliwe.
So it makes sense to want your enemy to be happy, because they'll stop being your enemy because that's too much trouble.
Jestem przekonany, panie przewodniczący, że pozwoliłby mu pan już mi przerwać, gdyby wyraził takie życzenie, ale on na szczęście nie chce.
I am sure, Mr President, you would already let him do so now if he wanted, but, fortunately, he does not want to.
życzenie (also: powitanie, pozdrowienie, przywitanie)
Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.

Context sentences for "życzenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishReasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.
To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
PolishWykluczenie Tajwanu z tego organu na życzenie Chin jest naganne.
Taiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
PolishNaprawdę w to wierzę i nie, to nie jest tylko pobożne życzenie.
I think we can power this world with energy that doesn't also destroy it.
PolishNiewielu ludzi zgodziłoby się otworzyć swoją ostatnią butelkę na życzenie dziennikarza.
So, I'd about given up trying to get my hands on one of these.
PolishO ileż łatwiej jest produkować wino różowe na życzenie używając gotowych win czerwonych i białych.
It is so much easier to produce rosé wine on demand by using stocks of red and white wines.
PolishOczywiście spełnię Pańskie życzenie.
Thank you, Mr Sassoli. - Of course, I will grant your request.
PolishDostępność badań przeciwciał na życzenie lekarza; dane kontaktowe dla przeprowadzenia tych badań.
Antibody testing available upon request of physician, contact details for this antibody testing.
PolishWłaściwe jest również życzenie, aby prawnie uregulować na szczeblu europejskim sprawę urlopów ojcowskich.
The demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
PolishMusimy również zapewnić, by to ustawodawstwo podatkowe nie było co rusz zmieniane na życzenie inwestorów.
We must also ensure that this tax legislation not be amended every day at a nod from investors.
PolishWszyscy potrafimy bez trudu odróżnić informację udostępnianą na życzenie od informacji, którą się nam narzuca.
We can all distinguish between requested information and information that is forced on us.
PolishUważam, że w tym względzie spełnili Państwo ich życzenie.
I think that in this respect, you have fulfilled their request.
PolishPartnerzy powinni jednak mieć do nich prawo na życzenie.
But partners should be entitled to it at their request.
PolishWysoka przedstawiciel pragnęła odwiedzić Egipt w trakcie swej podróży i przekazała to życzenie egipskim kolegom.
She was willing to visit Egypt as part of her trip and she expressed that will to her Egyptian counterparts.
PolishKomisja spełniła to życzenie, publikując w 2007 roku szczegółowe studium, w którym zawarto następujące konkluzje.
The Commission met this request, publishing a detailed study in 2007 that came to the following conclusions.
PolishTo konkretne życzenie zostało już wypowiedziane przez izbę deputowanych, niższą izbę czeskiego parlamentu.
This particular will has already been expressed by the lower chamber of the Czech Parliament, the House of Deputies.
PolishZ takiego formularza informacyjnego można by korzystać na życzenie społeczeństwa lub za pośrednictwem pracowników służby zdrowia.
This draft information could be used on request by the public or via healthcare professionals.
PolishNa życzenie Rady Komisja zaczęła badać możliwości ustanowienia takiego centrum w Unii Europejskiej.
At the Council's behest, the Commission began to explore the possibility of establishing such a centre in the European Union.
PolishPo co tworzyć kolejny organ, po tym jak przez trzy lata na własne życzenie zadręczaliśmy się kwestią konstytucji?
Why do we need yet another body when we have just had three years of self-imposed agonising over the Constitution?
PolishObecnie jest to jedynie pobożne życzenie, ale jest to coś, o czym powinniśmy pomyśleć, gdy nadejdzie odpowiedni moment.
At the moment that is still only a pipe dream, but it is something we should think about when the time comes.
PolishTe czynności wykonujesz na własne życzenie.
Because those are voluntary distractions.