"ażeby" English translation

PL

"ażeby" in English

PL

ażeby {conjunction}

volume_up
ażeby (also: ponieważ, bo, bowiem, aby)
Dlatego jest rzeczą niesłychanie istotną, ażeby ten wniosek ekstradycyjny został przyjęty pozytywnie.
Therefore, it is extremely important that this motion for extradition be adopted.
Jestem przekonany, że traktat lizboński wytwarza możliwość tego, ażeby nasza Unia stała się bardziej zespolona.
I am convinced that the Lisbon Treaty provides the potential for our Union to become more united as a team.
Pytanie jest takie, czy my jesteśmy do tego gotowi i czy jesteśmy gotowi do tego, ażeby te wspólnie podjęte decyzje w sposób rzetelny realizować?
The question is, are we ready for this, and are we ready to be dependable in implementing those jointly made decisions?
ażeby (also: aby, żeby, dla, w celu)
Europejska polityka rolna powstała celem wspierania naszych rolników i podnoszenia jakości produktów europejskich, ażeby umocnić pozycję UE na rynku światowym.
The European agricultural policy came about in order to support our farmers and enhance the quality of European produce, so as to strengthen the EU's position in the world marketplace.
Głównym celem grupy PPE-DE jest rozwój innowacji ekologicznych w obrębie Unii, ażeby gospodarka UE mogła być najbardziej konkurencyjna w zakresie technologii niskoemisyjnych.
The primary objective of the PPE-DE Group is to increase eco-innovation within the Union, in order that the EU economy may be the most competitive in low carbon emission technologies.

Synonyms (Polish) for "ażeby":

ażeby

Context sentences for "ażeby" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTeraz trzeba zabrać się do pracy, jako że ważnym jest, ażeby Komisja była skoordynowana.
We now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
PolishWięc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?
So, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
PolishDlatego jest rzeczą niesłychanie istotną, ażeby ten wniosek ekstradycyjny został przyjęty pozytywnie.
Therefore, it is extremely important that this motion for extradition be adopted.
PolishBy snać nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go; ażeby się nieprzyjaciele moi nie rodowali, gdybym się zachwiał.
But I have trusted in thy lovingkindness; My heart shall rejoice in thy salvation.
PolishDomagaliśmy się zatem wzrostu płac i emerytur, ażeby zapewnić bardziej sprawiedliwą dystrybucję dochodu.
We therefore insisted on increasing wages and pensions to ensure a fairer distribution of income.
PolishJestem przekonany, że traktat lizboński wytwarza możliwość tego, ażeby nasza Unia stała się bardziej zespolona.
I am convinced that the Lisbon Treaty provides the potential for our Union to become more united as a team.
PolishJest to zatem także istotne, ażeby w przyszłości różnicować pomiędzy operacjami finansowymi a tymi dotyczącymi towarów.
It is therefore also important to differentiate in future between financial and product transactions.
PolishAle myślę, że obok priorytetów ważne jest, ażeby powiedzieć, że są pewne zadania, które tym priorytetom sprzyjają.
I think it is important to say, however, that besides these priorities there are certain tasks that favour them.
PolishNie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał, ani jako syn człowieczy, ażeby żałował; azaż on rzecze, a nie uczyni?
God is not a man, that he should lie, Neither the son of man, that he should repent: Hath he said, and will he not do it?
PolishRada zapewniła, ażeby w dyrektywie pomieszczono szereg propozycji mających na celu zapobieganie i ograniczanie drenażu mózgów.
The Council ensured that a whole series of proposals, aimed at preventing and restricting the brain drain, was included in the directive.
PolishPytanie jest takie, czy my jesteśmy do tego gotowi i czy jesteśmy gotowi do tego, ażeby te wspólnie podjęte decyzje w sposób rzetelny realizować?
The question is, are we ready for this, and are we ready to be dependable in implementing those jointly made decisions?
PolishAżeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, panie przewodniczący, Akt z 1976 roku przewiduje, iż mandat posła do Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat.
To complicate matters even further, Mr President, the 1976 Act lays down that an MEP's mandate lasts for five years.
Polish. - Zgadzam się z propozycją, ażeby umowa wspólnotowa zastąpiła niektóre postanowienia obecnie obowiązujących umów dwustronnych.
in writing. - (PL) I agree with the proposal to replace certain provisions in existing bilateral agreements with Community agreements.
PolishMiecza dobyli niezbożni, a naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego, i niedostatecznego, ażeby pomordowali tych, którzy chodzą prostą drogą;
The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, To cast down the poor and needy, To slay such as are upright in the way.
PolishPrzeto bowiem przenajęty był, abym się uląkł, i tak uczynił, i zgrzeszył, ażeby mi to u nich było na złe imię, czemby mi urągali.
For this cause was he hired, that I should be afraid, and do so, and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me.
PolishDlatego też zgadzamy się z posłem sprawozdawcą, że w dziedzinach takich jak efektywność energetyczna, konieczne jest, ażeby poprawić istniejące statystyki.
We therefore agree with the rapporteur that, in areas such as energy efficiency it is necessary to improve the statistics that we have.
PolishChciałem, ażeby moja obecność była przekazem: jeżeli decyzja ta jest bolesna dla wielu, została ona ogłoszona w okolicznościach, w których nie baliśmy się.
I intended my presence to be a message: even if this decision is painful for many, it was announced in circumstances where we were not afraid.
PolishAżeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych;
having the eyes of your heart enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
PolishI dlatego jest tak istotne, ażeby wspierać te właśnie demokratyczne ruchy i także uznać w końcu, że mudżahedini to nie jest organizacja terrorystyczna.
That is why it is important to support precisely these democratic movements and to finally acknowledge that the Mujahedin is not a terrorist organisation.
PolishA wy bądźcie podobni ludziom oczekującym pana swego, ażeby się wrócił z wesela, żeby gdyby przyszedł, a zakołatał, wnet mu otworzyli.
and be ye yourselves like unto men looking for their lord, when he shall return from the marriage feast; that, when he cometh and knocketh, they may straightway open unto him.