"a mianowicie" English translation

PL

"a mianowicie" in English

EN

PL a mianowicie
volume_up
{adverb}

a mianowicie (also: mianowicie)
volume_up
to wit {adv.}

Similar translations for "a mianowicie" in English

a conjunction
English
mianowicie adverb

Context sentences for "a mianowicie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
PolishJest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
PolishChcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
PolishPrzypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
PolishDo kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.
I want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.
PolishJest jednak coś, co oczywiście nadal nas martwi, a mianowicie jakość tego porozumienia.
But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.
Polish(EL) W programach imigracyjnych brakuje wielkiego słowa, a mianowicie słowa "solidarność”.
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
PolishChcę też nawiązać do Kurdów, a mianowicie do uznania ich za mniejszość narodową.
I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority.
PolishDo nich sprowadza się mój drugi punkt, a mianowicie pytanie, czym faktycznie "nowa żywność”?
That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?
PolishPotrzebujemy powrotu do prawdziwej legalnej władzy, a mianowicie - suwerennego państwa.
What is needed is a return to the real legitimate authority, namely the sovereign state.
PolishW 2006 roku wprowadziliśmy nowe zasady, a mianowicie europejskie ramy kwalifikacji (EQF).
In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).
Polish10% znajduje się w regionie, z którego pochodzę - a mianowicie regionu środkowo-zachodniego.
10% is located in the region I come from - namely the west and the midlands.
PolishNadal w sposób karygodny lekceważy się jeden z zasobów, a mianowicie starszych pracowników.
One resource continues to be criminally neglected, namely older employees.
PolishPopieramy jednak przyjęcie niektórych złożonych poprawek, a mianowicie:
We welcome the fact, however, that some of the proposals we tabled were adopted, namely:
PolishNa tym etapie nie odpowiedziano na jedno kluczowe pytanie, a mianowicie kwestię finansowania.
At that stage, one crucial question was left unanswered, namely the issue of funding.
PolishWydaje mi się, że trzeba tu wyciągnąć wnioski, a mianowicie: to dlaczego mamy ratować to jabłko?
And I guess there's a lesson to be learned here, and the lesson is: so why save it?
PolishA mianowicie, moim zadaniem optymiści żyją znacznie dłużej od pesymistów.
And that is, I understand that optimists greatly outlive pessimists.
PolishTeraz chciałbym zwrócić Państwa uwagę na główne cele tego szczytu, a mianowicie:
Now I would like to turn your attention to our main objectives for the summit, which are as follows:
PolishJest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym podkreślić, a mianowicie szkody długookresowe.
There is one further aspect that I would like to highlight and that is the long-term damage.
PolishŚrodki te powinny zostać przeznaczone lub zwrócone tam skąd pochodzą, a mianowicie podatnikom.
The money should be given, or given back, to where it comes from, namely the taxpayers.