"agencja" English translation

PL

"agencja" in English

PL agencja
volume_up
{feminine}

1. general

agencja (also: oddział, urząd, filia, placówka)
volume_up
agency {noun}
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Agencja ma szansę przyczynić się do powstania realnych połączeń wzajemnych.
The Agency has the opportunity to help to achieve real interconnection.
To niezależna agencja, którą powołano do wydawania opinii.
This is an independent agency which was set up to provide opinions.
agencja (also: urząd, biuro)
volume_up
bureau {noun}
Więc rządowa agencja ds. rozwoju zgromadziła przedstawicieli firm i powiedziała, że coś trzeba z tym zrobić. ~~~ I zrobili.
And the Government Research Bureau brought representatives together and told them that this is something that has to be done.
Jednym z powodów jest to, że sieci informacyjne zredukowały o połowę liczbę swych zagranicznych agencji informacyjnych.
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Na szczeblu krajowym istnieje wiele innych źródeł informacji, takich jak organizacje motoryzacyjne, biura ubezpieczeń komunikacyjnych, agencje pomagające w dochodzeniu roszczeń i inne.
Many other information sources exist at national level, such as automobile clubs, motor insurance bureaux, claims settlement agencies and others.
agencja (also: agencja prasowa)
Katolicka Misyjna Agencja Informacyjna MISNA 2 stycznia tego roku podała, że w samej katedrze w Langas ukrywa się od 7 do 10 tysięcy osób.
On 2 January this year the Catholic Missionary Service News Agency, MISNA, reported that between 7 000 and 10 000 people were taking refuge in the cathedral in Langas.
agencja (also: urząd, gabinet, biuro, oficjum)
volume_up
office {noun}
Jedna z wielkich agencji zakłada swoje biuro w Afryce.
In fact, one of the big agencies is setting up an office in Africa.
real estate office
Podjęta zostaje również decyzja w sprawie lokalizacji niektórych biur i agencji wspólnotowych.
A decision is also taken on the location of several Community offices and agencies.

2. commerce

volume_up
franchise {noun} [Amer.]

Synonyms (Polish) for "agencja":

agencja

Context sentences for "agencja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDostępne będą wystarczające środki na politykę migracji, włącznie z agencją Frontex.
Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
PolishAgencja dokłada wszelkich starań, aby być organizacją przejrzystą, otwartą i dostępną.
The EMEA is deeply committed to being a transparent, open and accessible organisation.
PolishAgencja Frontex stanowi ważny element w strategii zintegrowanego zarządzania granicami UE.
Frontex is an important element in the EU's integrated border management strategy.
PolishMuszę także podnieść kwestę współdziałania i współpracy pomiędzy agencją Frontex i Turcją.
I must also cite the collaboration and cooperation between Frontex and Turkey.
PolishZatem współpracę tych oficerów z agencją Frontex uważam za bezwzględnie konieczną.
I therefore consider cooperation between these officers and Frontex to be urgently necessary.
PolishAgencja zamierza ocenić podstawowe procedury w celu ich usprawnienia.
The EMEA plans to review its key processes in order to rationalise their functioning.
PolishEuropejska Agencja Leków pełni ważną rolę jako preferowane źródło obiektywnych informacji.
The EMA has a vital role as the preferred source of objective information.
PolishAgencja ta jest, była i będzie kluczowym narzędziem globalnego podejścia.
It has been, is, and will remain a key tool in this global approach.
PolishNiezbędne jest także przypomnienie, że agencja Frontex jest organem pierwszego filaru Wspólnoty.
It is also important to recall that FRONTEX is a first-pillar Community body.
PolishUważam, że agencja Frontex ma do odegrania pewna rolę, i to pozytywną.
I believe that FRONTEX has a role to play, and a positive role at that.
PolishPodzielamy pewne obawy co do kierunku, w którym zmierza agencja Frontex.
We share some of the concerns expressed about the direction in which Frontex is developing.
PolishPierwsza agencja działa poza UE, natomiast druga wewnątrz UE, mają one również inne cele.
The former works outside the EU, the latter inside the EU, and they have different objectives.
PolishNiestety, ale w tej dziedzinie agencja Frontex nie podjęła jak dotąd wystarczających wysiłków.
Unfortunately, in this field, Frontex has not yet made enough effort.
PolishPrzede wszystkim, nie chciałbym, aby EIT stała się jedynie kolejną agencją na długiej liście UE.
Above all I do not want to see the EIT become just another in a long list of EU agencies.
PolishAgencja Praw Podstawowych powstała na bazie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.
This change could have been the precursor of an improvement.
PolishAgencje w naszym obszarze - Europejska Agencja Środowiska, Europejskie Centrum ds.
The Commission has succeeded in spending the additional funding that we granted and in doing so usefully.
PolishObawiam się jednak, że agencja Frontex stanie się jednym z elementów "twierdzy Europa”.
I am nevertheless very concerned that Frontex will be part of the construction of 'Fortress Europe'.
PolishAgencja Frontex musi być w stanie podjąć się prowadzenia szkoleń.
Frontex really needs to be able to undertake this training task.
PolishAgencja pozwoli także uniknąć powielania prac obu organów.
It will also help avoid the duplication of work between the two bodies.
PolishPowinniśmy jednak uczynić jeszcze więcej; chcemy, żeby agencja Frontex była w swoich działaniach bardziej skuteczna.
Yet we must do more, we want FRONTEX to be more productive in its operations.