"aktualne" English translation


Showing results for "aktualny". "aktualne" is currently not in our dictionary.
PL

"aktualne" in English

PL aktualny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

aktualny
volume_up
live {adj.} (issue)
Troska o bezpieczeństwo pasażerów na lotniskach i w samolotach jest ciągle bardzo aktualną kwestią.
Concern for passenger security at airports and on board aircraft continues to be very much a live issue.
Skoro jednak temat jest aktualny, a na szali znalazło się życie ludzkie, czuję się w obowiązku zwrócić na to państwa uwagę.
However, because it is topical and because human lives are at stake, I feel obliged to call your attention to it.
wszelkich przebytych lub aktualnych dolegliwościach, w tym chorobach wątroby związanych
about any past or present medical problems, including liver disease due to cirrhosis;
aktualny (also: modny, nowoczesny)
A w rzeczywistości jest aktualny przez kilka dni, jeśli nie godzin.
In fact, it is only up-to-date for a few days, if not a few hours.
Najbardziej aktualny i najbardziej wszechstronny kodeks praw podstawowych staje się prawem europejskim.
The most up-to-date and most comprehensive code of fundamental rights is becoming European law.
Sprawozdania w sposób znaczący i aktualny wzbogaca treść rozporządzenia, a dzieje się tak z dwóch powodów.
The report enriches the contents in a meaningful and up-to-date way, and does so for two reasons.

2. "obecny, teraźniejszy"

Przedmiot: Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro
Subject: Greece and the current crisis in euro cooperation
W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący
When new information is received that may impact on the current Safety Specification,
Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.
However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.
aktualny (also: współczesny, obecny, obecna, obecne)
We wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.
The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
Jednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.
But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
W Belgii 75% przedsiębiorstw byłoby zwolnionych z aktualnych wymogów sprawozdawczych.
In Belgium, 75% of undertakings would be released from the present transparency requirements.

3. "na czasie"

aktualny
Następny punkt bez wątpienia jest także bardzo ważny i aktualny.
The next item is certainly also tremendously important and topical.
Temat imigracji jest bardzo aktualny w całej Unii Europejskiej.
(FI) Mr President, the immigration issue is a very topical one throughout the European Union.
I will mention a topical example in this regard.

4. "ważny"

volume_up
valid {adj.}
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.
They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.
To badanie zrobiono w roku 1986, ale wciąż jest aktualne.
This is a research which was done in '86, but it's still valid.
Niektóre z zawartych w niej lekcji pozostają aktualne do dziś.
Some of the lessons it teaches us are still valid today.

5. philosophy

aktualny
volume_up
actual {adj.}
Podejdźmy zatem otwarcie i uczciwie do aktualnych potrzeb na rok 2008.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
deklaracji związanej z systemem podejmowania decyzji w Radzie w drodze kwalifikowanej większości głosów, która wyjaśnia aktualny mechanizm ochronny Joanina;
a declaration relating to the system for decision-making in the Council by a qualified majority that clarifies the actual Ioannina safeguard mechanism;
Dlatego zalecam dokonywanie zmian, które będą odpowiednie i proporcjonalne do aktualnych potrzeb obywateli i surowe kontrole proponowanych planów i inicjatyw.
I therefore recommend making changes suitable and proportional to people's actual needs, and stringent checks on the proposed plans and initiatives.

Context sentences for "aktualne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW celu ochrony dobrobytu naszych dzieci, potrzebne jest nam aktualne ustawodawstwo.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
PolishChciałabym podziękować sprawozdawczyni, pani Ferreirze, za istotne i aktualne sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Ferreira, for a relevant and timely report.
PolishAktualne doniesienia prasowe cechuje pesymizm: czy porozumienie zostanie ewentualnie osiągnięte?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
PolishJak powiedział pan Cadec, muszą być one bezsporne, obiektywne i aktualne.
As Mr Cadec said, it must be incontestable, it must be objective and it must be up to date.
PolishUważam, że podejście oraz przesłania w nim zawarte są właściwe i aktualne.
I believe that its messages and approach are timely and appropriate.
PolishUważam, że to sprawozdanie jest bardzo aktualne i może mieć wpływ zwłaszcza w dwóch dziedzinach.
I think this report is very timely and can make an impact especially in two areas.
PolishNależy uwzględnić aktualne zalecenia dotyczące obserwacji i leczenia.
Available treatment and surveillance guidelines should be considered.
PolishAktualne doświadczenia pochodzą z obserwacji grupy około 1000 pacjentów leczonych betainą.
Experience derived from exposure to betaine in about 1,000 patients.
PolishCzy Rada może przedstawić aktualne informacje na temat dobiegających końca negocjacji w Kopenhadze?
Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
Polish. - Pytanie o różne prawo konsumenckie jest bardzo aktualne.
Member of the Commission. - The question is about varying consumer rights and is very timely.
PolishWszystkie kwestie, które przedstawiliśmy w drugim przeglądzie sytuacji energetycznej, są wciąż aktualne.
All the points that we put forward in the second energy review are still there.
PolishBędziemy mieć nowoczesne i aktualne przepisy w obszarze, w którym rozwój postępuje bardzo szybko.
We will have modern and up-to-date regulations in an area where development is very rapid.
PolishMożna też dowiedzieć się, jakie są możliwości zatrudnienia w EBC, i sprawdzić aktualne wakaty.
Here you can also learn about the different work opportunities at the ECB and view our vacancies.
PolishZwrócono w nim uwagę na jeden z tych niefortunnych aspektów życia w Indiach, które wciąż są aktualne.
What it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists.
Polish(BG) Sprawozdanie pani poseł Angelilli jest bardzo aktualne i ważne.
(BG) Mrs Angelilli's report is very timely and important.
PolishWciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
We are still interested and the invitation still stands.
PolishMamy zatem dwa pytania: czy przepisy są nadal aktualne i czy nadzór rynkowy jest odpowiedni?
We have two questions, then: is the legislation still up to the minute, and is the market surveillance adequate?
PolishNajnowsze pomysły i aktualne badania bardzo obiecująco działają na naszych najlepszych zwierzęcych modelach.
Newer concepts and early testing now show even greater promise in the best of our animal models.
PolishStare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
PolishCzy dostępne są jakiekolwiek aktualne informacje w tej sprawie?
Is there any up-to-date information on this issue?