"aktualny" English translation

PL

"aktualny" in English

PL aktualny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

aktualny
volume_up
live {adj.} (issue)
Troska o bezpieczeństwo pasażerów na lotniskach i w samolotach jest ciągle bardzo aktualną kwestią.
Concern for passenger security at airports and on board aircraft continues to be very much a live issue.
Skoro jednak temat jest aktualny, a na szali znalazło się życie ludzkie, czuję się w obowiązku zwrócić na to państwa uwagę.
However, because it is topical and because human lives are at stake, I feel obliged to call your attention to it.
wszelkich przebytych lub aktualnych dolegliwościach, w tym chorobach wątroby związanych
about any past or present medical problems, including liver disease due to cirrhosis;
aktualny (also: modny, nowoczesny)
A w rzeczywistości jest aktualny przez kilka dni, jeśli nie godzin.
In fact, it is only up-to-date for a few days, if not a few hours.
Najbardziej aktualny i najbardziej wszechstronny kodeks praw podstawowych staje się prawem europejskim.
The most up-to-date and most comprehensive code of fundamental rights is becoming European law.
Sprawozdania w sposób znaczący i aktualny wzbogaca treść rozporządzenia, a dzieje się tak z dwóch powodów.
The report enriches the contents in a meaningful and up-to-date way, and does so for two reasons.

2. "obecny, teraźniejszy"

Przedmiot: Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro
Subject: Greece and the current crisis in euro cooperation
W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący
When new information is received that may impact on the current Safety Specification,
Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.
However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.
aktualny (also: współczesny, obecny, obecna, obecne)
We wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.
The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
Jednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.
But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
W Belgii 75% przedsiębiorstw byłoby zwolnionych z aktualnych wymogów sprawozdawczych.
In Belgium, 75% of undertakings would be released from the present transparency requirements.

3. "na czasie"

aktualny
Następny punkt bez wątpienia jest także bardzo ważny i aktualny.
The next item is certainly also tremendously important and topical.
Temat imigracji jest bardzo aktualny w całej Unii Europejskiej.
(FI) Mr President, the immigration issue is a very topical one throughout the European Union.
I will mention a topical example in this regard.

4. "ważny"

volume_up
valid {adj.}
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.
They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.
To badanie zrobiono w roku 1986, ale wciąż jest aktualne.
This is a research which was done in '86, but it's still valid.
Niektóre z zawartych w niej lekcji pozostają aktualne do dziś.
Some of the lessons it teaches us are still valid today.

5. philosophy

aktualny
volume_up
actual {adj.}
Podejdźmy zatem otwarcie i uczciwie do aktualnych potrzeb na rok 2008.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
deklaracji związanej z systemem podejmowania decyzji w Radzie w drodze kwalifikowanej większości głosów, która wyjaśnia aktualny mechanizm ochronny Joanina;
a declaration relating to the system for decision-making in the Council by a qualified majority that clarifies the actual Ioannina safeguard mechanism;
Dlatego zalecam dokonywanie zmian, które będą odpowiednie i proporcjonalne do aktualnych potrzeb obywateli i surowe kontrole proponowanych planów i inicjatyw.
I therefore recommend making changes suitable and proportional to people's actual needs, and stringent checks on the proposed plans and initiatives.

Context sentences for "aktualny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest on szczególnie aktualny w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE.
It is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
PolishW tym kontekście istotne jest także pytanie o aktualny poziom bezpieczeństwa.
In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
PolishJednak aktualny charakter tego systemu prowadzi do dodatkowych obciążeń administracyjnych.
However, the binding nature of this system creates an additional administrative burden.
PolishNależy przedstawić aktualny plan zarządzania ryzykiem zgodny z wytycznymi CHMP odnośnie nic
An updated risk management plan should be provided as per the CHMP guideline on the risk dic
PolishRok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka-UE (debata)
One year after Lisbon: the EU-Africa partnership at work (debate)
PolishNajważniejsze jest, że reforma ta sprawi, iż przedmiotowy pakiet będzie aktualny przez następną dekadę.
The most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
PolishChciałem pokazać aktualny stan rzeczy i dać wam lepszy wgląd w sytuację.
I wanted to update that video and give you a new look at it.
PolishGrecki system emerytalny potrzebuje reform, aby stał się bardziej odpowiedni i bardziej aktualny.
The Greek pension system needs to be reformed to make it more appropriate and more sustainable.
PolishPodzielamy opinię Parlamentu, że jakość i aktualny charakter tej inicjatywy są ogromnej wagi.
We share Parliament's view that the quality and validity of the initiative are of vital importance.
PolishTrzeba powiedzieć, że jest to temat niezwykle ważny i aktualny.
It has to be said that this is an excellent and timely topic.
PolishAktualny kryzys stanowi egzamin dla Europy.
(NL) Mr President, this crisis is a test for Europe.
PolishSprawdź ponownie za kilka godzin, aby poznać aktualny stan.
Please check back in a couple hours to see the updated status.
PolishJestem przekonana, że lepiej jest utrzymać aktualny stan rzeczy.
I believe it is better to maintain the status quo.
PolishDeficyt białka w UE to aktualny i ważny problem.
The protein deficit in the EU is a relevant and important issue.
PolishChciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
PolishRezolucja Parlamentu będzie z pewnością stanowiła potrzebny i aktualny wkład w nasze refleksje i dyskusje.
Parliament's resolution will certainly be a useful and timely contribution to our reflections and discussions.
PolishNależy również przedłożyć aktualny dokument RMP.
In addition, an updated RMP should be submitted
PolishPo drugie uważam, że kiedy rozpoczynano prace nad sprawozdaniem, nikt nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo będzie on aktualny.
Secondly, I think that when this report was initiated no one thought how timely it would be at this point.
PolishCzynniki ksztaltujace aktualny poziom inflacji
What is driving the latest inflation rate?
PolishChciałem podać bardzo aktualny przykład.
I would like to give a very relevant example.