"albowiem" English translation

PL

"albowiem" in English

PL

albowiem {conjunction}

volume_up
1. elevated
albowiem (also: ponieważ, bo, gdyż, skoro)
Błogosławiony Pan; albowiem wysłuchał głos próśb moich.
Blessed be Jehovah, Because he hath heard the voice of my supplications.
Albowiem rozdraźnili ducha jego, że wyrzekł co niesłuszne usty swemi.
Because they were rebellious against his spirit, And he spake unadvisedly with his lips.
Albowiem wszelki zamysł ma czas i przyczyny; aleć wielka bieda trzyma się człowieka,
for to every purpose there is a time and judgment; because the misery of man is great upon him:
albowiem (also: ponieważ, bo, bowiem, gdyż)
albowiem (also: ponieważ, bo, bowiem, aby)
Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
Oh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
Oh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.
Wysławiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego.
Oh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.

Synonyms (Polish) for "albowiem":

albowiem

Context sentences for "albowiem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAlbowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
For the waves of death compassed me; The floods of ungodliness made me afraid:
PolishAlbowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
For he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.
PolishKtóry w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
Who remembered us in our low estate; For his lovingkindness [endureth] for ever;
PolishAlbowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
For thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.
PolishAlbowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
For they are life unto those that find them, And health to all their flesh.
PolishAlbowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
PolishAlbowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
For Christ is the end of the law unto righteousness to every one that believeth.
PolishGdyż zakon gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa.
for the law worketh wrath; but where there is no law, neither is there transgression.
PolishNiech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
Let him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
PolishAlbowiem dzień pomsty był w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszedł.
For the day of vengeance was in my heart, and the year of my redeemed is come.
PolishAlbowiem ponieważ się to na zielonem drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem?
For if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry?
PolishAlbowiem wiedział, który go wydać miał; dlategoż rzekł: Nie wszyscy jesteście czystymi.
For he knew him that should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
PolishKtóry rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
To him that divided the Red Sea in sunder; For his lovingkindness [endureth] for ever;
PolishAlbowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
For he will deliver the needy when he crieth, And the poor, that hath no helper.
PolishAlbowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.
For great is Jehovah, and greatly to be praised: He is to be feared above all gods.
PolishAlbowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
PolishAlbowiem drzwi mi są otworzone wielkie i mocne, i mam wiele przeciwników.
for a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
PolishAlbowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
For thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,
PolishTego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
To him who alone doeth great wonders; For his lovingkindness [endureth] for ever:
PolishKtóry poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
To him that smote Egypt in their first-born; For his lovingkindness [endureth] for ever;