"atrakcyjny" English translation

PL

"atrakcyjny" in English

PL

atrakcyjny {adjective masculine}

volume_up
Te łatwe odpowiedzi na złożone pytania są bardzo atrakcyjne gdy jesteśmy podatnymi emocjonalnie.
These easy ideas to complex questions are very appealing when you are emotionally vulnerable.
Nie twierdzę, że będzie to łatwe, ale moim zdaniem jest to lepszy sposób na osiągnięcie postępu niż atrakcyjnie brzmiące deklaracje.
I am not saying that that would be easy, but I do believe this to be a better way forward than making rhetorically appealing declarations.
W związku z tym Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje atrakcyjnego, nowego projektu ukierunkowanego na przyszłość, który raz jeszcze natchnie obywateli entuzjazmem.
More than ever, therefore, Europe needs an appealing, new, future-oriented project which will inspire people with enthusiasm once again.
Pomysł siatki bezpieczeństwa jest wprawdzie atrakcyjny, ale niewystarczający.
Although the idea of a safety net is attractive, it is not enough.
Zapewnimy atrakcyjny, efektywny i bezpieczny transport kolejowy.
We will secure attractive, effective and safe rail transport.
Zawód ten musi być wystarczająco atrakcyjny.
The profession has to be sufficiently attractive.
atrakcyjny (also: ładny, przystojny)
atrakcyjny (also: ładny, przystojny)
atrakcyjny (also: pociągający, kuszący)
Po drugie, każda reklama (niestety lub na szczęście) musi zwracać naszą uwagę, być łatwo dostrzegalna, zaskakująca i atrakcyjna.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.
Powiedziałem Państwu całkowicie szczerze - zwłaszcza panu posłowi Martinowi Schulzowi - uważam tę koncepcję za ciekawą i atrakcyjną.
I have said to you very frankly - and particularly to Martin Schulz - that I found the idea interesting and attractive.
Aby zmienić ten popularny pogląd, musimy już od samego początku popierać naukę na rzecz obu płci, jako dziedzinę interesującą i atrakcyjną.
To change this view, which is widespread in society, we must start to advocate science to both sexes as an interesting and attractive area from the earliest stages.
atrakcyjny (also: efektowny)

Context sentences for "atrakcyjny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak wielki jednolity rynek jest również bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.
Not to mention the attraction of such a vast unified market for foreign investors.
PolishTo jest super-waldo, w którego środku akurat się znajdujesz i jeżeli czujesz się atrakcyjny, samochód jest atrakcyjny.
It's a super-waldo that you happen to be inside of, and if you feel sexy, the car is sexy.
PolishTraktat lizboński musi stać się bardziej atrakcyjny, zwłaszcza że nie będzie poddany pod referendum w krajach, które odrzuciły jego wcześniejszą wersję.
The Treaty of Lisbon must develop its appeal, particularly since it will not be put to a referendum in the countries that rejected the earlier version.