"błędny" English translation

PL

"błędny" in English

PL błędny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Ta decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
This decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Koncepcja europejskiej konstytucji była błędna już od samego początku.
The very concept of a European Constitution was erroneous from the beginning.
Państwa członkowskie mogły zapobiec znacznej części tych błędnych płatności.
A large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
błędny (also: niesprawny, wadliwy, wybrakowany, trefny)
volume_up
faulty {adj.}
Jeśli nasza analiza jest błędna, to nasze rozwiązania będą również błędne.
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
W mojej opinii błędne jest rozumienie otwartego rynku w taki sposób, że mówi się, iż należy go otworzyć i zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi.
In my view, it is a faulty understanding of an open market to say we should open it and see where we go from there.
Co jest złe czy błędne w USA, musi takim zostać, co dobre i mające szansę na realizację naszych celów Unii, winno być doceniane.
Whatever is bad or faulty about the USA must be assessed accordingly, but whatever is good and could help us to realise the objectives of the EU should be appreciated.
błędny
Więc pomysł, że rozmieściliśmy wojsko w odpowiedzi na ataki talibów jest błędny.
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Pogląd ten nie byłby wcale taki błędny.
Clearly, that view would not be completely mistaken.
Jeśli to przekonanie okaże się błędne, będzie to robiło różnicę.
If that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
W indywidualnych przypadkach zanikowego nieżytu żołądka test oddechowy może dać błędny wynik dodatni i należy przeprowadzić inne testy celem potwierdzenia obecności bakterii H. pylori.
In individual cases of atrophic gastritis, the breath test result may have a false positive outcome and other tests may be required to confirm the presence of H. pylori.
Therefore, this argument is incorrect.
Nie ma tu już pana Lundgrena, ale jego uwagi były całkowicie błędne.
Mr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Podobnie błędna jest opinia, że delegowani pracownicy przyczyniają się pośrednio do dumpingu społecznego.
Equally incorrect is the idea that posting workers implicitly involves social dumping.
Takie podejście jest chybione; wysyła błędny komunikat.
This is misguided; it sends out the wrong message.
Próby wyjaśnienia im, dlaczego ich poglądy są tak boleśnie błędne.
To try and explain to them why their views are so woefully misguided.
Stanowisko i rozumowanie dotyczące zniesienia rozporządzenia w sprawie wyłączeń opierają się na błędnych podstawach.
The position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
volume_up
wrong {adj.}
Takie podejście jest chybione; wysyła błędny komunikat.
This is misguided; it sends out the wrong message.
Byłby to jednak całkowicie błędny wniosek.
However, that would be the wrong conclusion altogether.
Musi to jednak być właściwa Europa, a nie błędny pakiet.
It has to be the right Europe, however - not the wrong package.

2. philosophy: "wniosek, rozumowanie"

błędny (also: nieuprawniony)

3. medicine

błędny
volume_up
vagus {adj.}

Synonyms (Polish) for "błędny":

błędny

Context sentences for "błędny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże przez zbyt długi czas w sposób błędny zmniejszyliśmy czujność w odniesieniu do gruźlicy.
However, for too long, we have mistakenly lowered the guard against tuberculosis.
PolishRewolucja w świecie arabskim pokazała, że ten sposób myślenia jest błędny.
The revolution in the Arab world has shown this to be a fallacy.
PolishPogląd, że moglibyśmy eksportować nie importując, jest całkowicie błędny i sprzeczny z faktami.
The idea that we could export without importing is completely false and contradictory to the facts.
PolishW ten sposób rozpowszechniają błędny obraz demokracji UE.
This way they perpetrate the misconception of EU democracy.
PolishWierzę, że protokół brytyjski zostanie uznany za prawnie błędny, a także za poważny błąd polityczny.
It is my belief that the British protocol will be found to be juridically flawed, as well as a serious political mistake.
PolishZatem w rzeczywistości całkowicie błędny jest pogląd, że problemy Grecji wynikają z jej przynależności do strefy euro.
So in fact, it is a complete mistake to think that the problems in Greece are a result of Greece being in the euro.
PolishWięc sami wiecie, jeśli ten projekt byłby błędny to i tak byście w niego wierzyli ponieważ nie było innego projektu w tym czasie.
So, you know, if it didn't work this way, you might as well believe it, because you didn't have any other scheme.
PolishMoim zdaniem jest to błędny ogląd sytuacji i dlatego cieszę się z faktu, że przedstawiciele Rady są tu obecni dziś rano.
I believe that that is a misconstruction of the situation and that is why I think it is good that the Council is present here this morning.
PolishPonieważ egocentryczny odbiór świata - z punktu widzenia Buddy błędny -......sprawia, że odbieramy to co jest w naszych ciałach za nas samych.
Because our egocentric perception -- from the Buddha's point of view, misperception -- is that all we are is what is inside our skin.
Polishbłędny znak końca strony
PolishAby podać tu przykład, sam Europejski Trybunał Obrachunkowy podał, że do niedawna około 11% ogromnego Funduszu Spójności było wydawane w sposób zupełnie błędny.
To give an example, the European Court of Auditors itself reported that, until recently, some 11% of the huge Cohesion Fund was disbursed completely erroneously.