PL błyskawicznie
volume_up
{adverb}

błyskawicznie (also: w mig, piorunem, rach-ciach)
błyskawicznie (also: w mig, bardzo szybko)
błyskawicznie (also: w mig, bardzo szybko)
błyskawicznie (also: w mig, bardzo szybko)
Dominującym zjawiskiem demograficznym naszych czasów jest błyskawicznie postępująca urbanizacja.
The dominant demographic event of our time is this screamingly rapid urbanization that we have going on.
błyskawicznie (also: w mig, bardzo szybko)

Context sentences for "błyskawicznie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBłyskawicznie wykreślimy mapy, które roześlemy do najlepszych ośrodków.
We'll map it within hours, have the maps disseminated out to the major universities.
PolishRozprzestrzeniała się błyskawicznie. ~~~ Ludzie umierali w kilka godzin po pierwszych objawach.
It spread like wildfire and some died within hours of developing symptoms.
PolishBezrobocie wzrosło błyskawicznie we wszystkich państwach w Europie.
In every country in Europe, unemployment has grown by leaps and bounds.
PolishBłyskawicznie awansował, jako 16-latek handlował w 10 fawelach.
And by the age of 16, with rapid promotion, he was running the drugs trade in 10 favelas.
PolishPorozumienie to trzeba osiągnąć błyskawicznie, tak by nasze instytucje zachowały swoją wiarygodność.
This agreement must be obtained rapidly, so that our institutions retain their credibility.
PolishGdy te organizmy umierają, błyskawicznie pojawiają się inne, aby zagłębić się w te martwe skorupy.
When these things die, immediately, organisms come in and encrust and live on that dead surface.
PolishTrzy lata temu był poprostu pomyśl a obecnie rozpowszechnia się po całym świecie błyskawicznie.
From three years ago, it just being an idea, this has become something that has virally swept around the world.
PolishUważam za niezwykle istotne, aby Rumunia i Bułgaria zostały błyskawicznie przyłączone do systemu kolei dużych prędkości.
I consider it extremely important for Romania and Bulgaria to be rapidly connected to the system of high-speed rail transport.
PolishGdy użytkownik wyszukuje informacje w Google, błyskawicznie otrzymuje listę wyników wyszukiwania w internecie.
When you sit down at your computer and do a Google search, you're almost instantly presented with a list of results from all over the web.
PolishBłyskawicznie wskazali tę.
And they immediately went, "There it is."
PolishPo drugie, rząd Stanów Zjednoczonych i amerykański system rezerwy federalnej zareagowali na tę sytuację błyskawicznie i mocno.
My second point is that the United States Government and the Federal Reserve System reacted vigorously and with lightning speed.
PolishPo podaniu miejscowym produktu, Imidakloprid w ciągu jednego dnia stosowania błyskawicznie rozprzestrzenia się na skórze zwierzęcia.
After topical administration of the product, imidacloprid is rapidly distributed over the animal's skin within one day of application.
PolishMoim zdaniem Rosja pozostanie naszym kluczowym dostawcą, ale każdy rozsądny konsument rozkłada ryzyko, zwłaszcza, że ceny energii idą błyskawicznie w górę.
I think Russia will remain a key supplier to us, but any rational consumer spreads risks, particularly with energy prices skyrocketing.
PolishZdecydowałem się więc na symboliczne przepłynięcie na dachu świata, w miejscu które powinno być zamarznięte, ale które teraz błyskawicznie rozmraża się.
So I decided to do this symbolic swim at the top of the world, in a place which should be frozen over, but which now is rapidly unfreezing.
Polish. ~~~ Trzeba zjawić się przy pożarze błyskawicznie, żeby załapać się na cokolwiek.
Now in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action.
PolishLiderzy polityczni Kenii powinni pilnie ocenić swoją odpowiedzialność oraz błyskawicznie i poważnie zobowiązać się do znalezienia porozumienia politycznego.
Kenya's political leaders urgently need to size up their responsibilities and immediately and seriously commit themselves to finding a political settlement.
PolishPrazikwantel jest błyskawicznie wchłaniany przez powierzchnię ciała pasożyta, zmienia przepuszczalność błon komórkowych w ciele pasożyta dla jonów wapnia (Ca++).
Praziquantel is rapidly adsorbed via the surface of the parasites and acts primarily by changing the calcium (Ca++) permeability of the parasite membranes.
PolishZastanawiam się, czy komisarz zgodzi się ze mną, że tam, gdzie stwierdzono zagrożenie, którym należy zająć się nim na szczeblu europejskim, Komisja powinna działać błyskawicznie.
I wonder whether the Commissioner would agree with me that, where a risk is identified that needs to be tackled at European level, then there is a need for the Commission to ask expeditiously.