"badanie" English translation

PL

"badanie" in English

PL badanie
volume_up
{neuter}

badanie (also: nauka, szkic, studium, wywód)
volume_up
study {noun}
Badanie I w 24. tygodniu, badanie II w 26. tygodniu, badanie III w 24. i 52. tygodniu
Study I at 24 weeks, Study II at 26 weeks, and Study III at 24 and 52 weeks uc
Wyniki dotyczące skuteczności z badania 3 (badanie 100554), rak wątrobowokomórkowy
Efficacy Results from study 3 (study 100554) in hepatocellular carcinoma
Główne badanie objęło 2532 kobiety z osteoporozą postmenopauzalną.
The main study was a large study of 2,532 women with postmenopausal osteoporosis.
badanie (also: oględziny, egzamin, podgląd)
Badanie ginekologiczne powinno się powtórzyć co najmniej raz w roku.
Afterwards gynaecological examination should be repeated at least once a year.
U wszystkich pacjentów należy wykonać badanie oczu przed rozpoczęciem leczenia.
All patients should have a baseline eye examination.
Dokładne badanie ustali, czy jajniki pacjentki zareagowały nadmiernie na leczenie.
A careful examination will establish whether your ovaries have responded excessively to the treatment.
badanie
volume_up
overhaul {noun} [humor.]
badanie (also: analiza, sprawdzanie)
Jeśli dojdzie do nawrotu wiremii, należy przeprowadzić badanie oporności.
If viral rebound occurs, resistance testing should be performed.
Z tego względu duże znaczenie ma badanie dawców w celu ograniczenia ryzyka dla biorców.
Donor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
Odpowiednie może być wykonanie testów oporności, jeśli badanie to jest dostępne.
Where available, resistance testing may be appropriate.
Może przydałyby się nagrody X Prize za badanie oceanów?
How about some X Prizes for ocean exploration?
Nastąpiła zmiana o 180 stopni: liczyły się nie rakiety, ale badanie kosmosu.
And here we made 180 degrees change: we changed from a rocket house to be an exploration house.
Jedno badanie rezonansem kosztuje 10 razy więcej niż cyfrowy mammogram.
One MRI scan costs 10 times what a digital mammogram costs.
Badanie może się rozpocząć bezpośrednio po wstrzyknięciu preparatu VASOVIST.
Scanning may start immediately after the VASOVIST injection.
Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć pomiędzy 2 a 4 godziną od podania preparatu NeoSpect.
The scanning may take place 2-4 hours after injection of NeoSpect.
badanie (also: analiza, kontrola, nadzór)

Context sentences for "badanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNorma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
The standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
PolishPonadto badanie jest bardzo szczegółowe, a propozycja - niezbyt elastyczna.
Moreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
Polishmoczu, badanie czynności serca, badanie wzroku i badanie neurologiczne).
blood, urine, heart function, visual and neurological tests) from time to time.
PolishTa sama matka, ta sama pielęgniarka, która robi badanie i zabiera do innego pokoju.
Take the same mother, and the nurse, after she gives her her test, takes her to a room.
PolishBrak informacji dotyczących trzech pozostałych pacjentów, którzy przerwali badanie. ne aż
No further information is available for the remaining 3 subjects who discontinued.
PolishBadanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (
Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
PolishBadanie skuteczności u dzieci w wieku 2 do 5 lat nie było przeprowadzone.
Efficacy trials in the 2- to 5-year-old population have not been conducted.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Diacomit należy wykonać badanie morfologii krwi.
Blood counts should be assessed prior to starting treatment with Diacomit.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Diacomit należy wykonać badanie czynności wątroby.
Liver function should be assessed prior to starting treatment with Diacomit.
PolishZaintrygowani tymi wynikami, zdecydowali, że przeprowadzą ogólnonarodowe badanie.
And so they decided, because they were intrigued by this finding, to do a nationwide survey.
PolishIrlandzki przykład pokazał, że to badanie było zdecydowanie niewiarygodne.
The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
PolishBadanie porejestracyjne bedzie prowadzone do czasu rekrutacji 40 pacjentów.
This post-marketing surveillance will run up until such time as 40 patients are enrolled.
Polisho cukrzycy lub nadciśnieniu; lekarz prowadzący może zlecić badanie okulistyczne w celu oceny
if you have diabetes or high blood pressure, your doctor may ask you to have an eye
PolishPoczątkowo natknęliśmy się na niezwykłe badanie przeprowadzone początkiem lat 70-tych przez Dr.
Initially, we came across some remarkable research done by a gentleman named Dr.
Polishczynności układu oddechowego należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej.
dyspnea or other respiratory symptoms must have a chest X-ray taken.
PolishChcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
PolishNie istnieje szeroko dostępne, szybkie badanie krwi potwierdzające zatrucie cyjankami.
There is no widely available, rapid, confirmatory cyanide blood test.
PolishWyzwania te są ogromne, ponieważ badanie mórz jest trudne technicznie.
The reasons these challenges are great is that technically it's difficult to go to sea.
PolishWięc jest to coś, co poprzez badanie i edukację, wierzę, możemy rozwiązać.
And so this is something that, through research and education, I believe that we can solve.
PolishPo zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.
After an increase in dose an additional test will be done after 2 weeks.