"bezpieczny" English translation

PL

"bezpieczny" in English

PL bezpieczny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

bezpieczny (also: stały, zabezpieczony, nieszkodliwy)
volume_up
secure {adj.}
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Region ten nie jest bezpieczny, ale pełen Talibów, ale rodzice się nie poddają.
The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.
Do roku 2020 należy stworzyć jednolity i bezpieczny obszar europejskich usług elektronicznych.
By 2020, a single and secure European e-services area should be created.
bezpieczny (also: dobroczynny, łagodny, hojny, korzystny)
volume_up
benign {adj.}
bezpieczny (also: niskiego ryzyka)
bezpieczny (also: czysty, nieszkodliwy, czyściutki, chędogi)
volume_up
clean {adj.}
Przyzwoity, skuteczny, żadnego haju, całkowicie bezpieczny, bezwartościowy na czarnym rynku.
It was clean, efficient, there was no high, there was really no danger, it had no street value.
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
Nowozelandczykom przyświeca motto "Ekologiczna, czysta i bezpieczna”.
New Zealanders are guided by the slogan 'Green, clean and safe'.
bezpieczny (also: niegroźny, nieszkodliwy, niegroźnie)
Wszystkie produkty na rynku europejskim musza być bezpieczne i nieszkodliwe.
All products on the European market have to be safe and harmless.

2. "od"

bezpieczny (also: zabezpieczony)
volume_up
safe {adj.} (from)
Jestem przekonana, że Parlament Europejski będzie bezpieczny w pana rękach.
I am convinced that the European Parliament rests safe in your hands.
Zapewnimy atrakcyjny, efektywny i bezpieczny transport kolejowy.
We will secure attractive, effective and safe rail transport.
Każdy budynek, który będą budowali od tej pory będzie bezpieczny.
And every building that they build going forward will be safe.

Synonyms (Polish) for "bezpieczny":

bezpieczny

Context sentences for "bezpieczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUsunąć igłę w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishUżywanej igły pozbyć się w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcją lekarza prowadzącego.
Dispose of the needle safely, as instructed by your healthcare professional.
PolishStosując zewnętrzną nasadkę odkręcić igłę i usunąć ją w bezpieczny sposób.
Using the outer needle cap, unscrew the needle and dispose of it safely.
PolishNie byłem bezpieczny, anim się uspokoił, anim odpoczywał, a przecież na mię przyszła trwoga.
I am not at ease, neither am I quiet, neither have I rest; But trouble cometh.
PolishWierzę, że program "Bezpieczny Internet” rzeczywiście skutecznie rozwiąże te problemy.
I trust that the Safer Internet programme will indeed successfully tackle these problems.
PolishPrzeprowadzone kontrole prewencyjne pokazały, że oba reaktory działają w sposób bezpieczny.
The preventive inspections carried out showed that both reactors are operating safely.
PolishMusimy także pracować w sposób opłacalny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.
We also need to work in a cost-effective, environmentally sound and environmentally friendly way.
PolishStrzykawkę i igłę należy usunąć w bezpieczny sposób w zamkniętym pojemniku.
Dispose of the syringe and needles safely in a closed container.
PolishSama próbowałam zrobić coś innego w tym zakresie za pomocą Programu Bezpieczny Internet.
I myself have tried, with the Safer Internet Programme, to do something else in this respect.
PolishTen umiera w doskonałej sile swojej, gdy zewsząd bezpieczny i spokojny jest;
One dieth in his full strength, Being wholly at ease and quiet:
PolishStrzykawki należy wyrzucić w bezpieczny sposób do zamykanego pojemnika.
Dispose of the syringes safely in a closed container.
PolishJak masz uprawiać bezpieczny seks i używać prezerwatywy regularnie, jeżeli nie powiedziałaś, że masz HIV?
How do you have safer sex, how do you use a condom regularly if there hasn't been disclosure?
PolishDlatego możemy już powiedzieć, że obecnie program "Bezpieczny Internet” przynosi pozytywne rezultaty.
Therefore, we can already say that today the Safer Internet programme has had a very positive effect.
PolishJeśli kapsułki utraciły swoją ważność, należy zwrócić lek do apteki, gdzie zostanie w bezpieczny sposób zutylizowany.
If your capsules are out of date, take them to your pharmacist who will get rid of them safely.
PolishNależy usunąć odpady produktu leczniczego w bezpieczny sposób.
Waste material should be disposed of safely.
PolishNależy usunąć je w sposób odpowiedni i bezpieczny. od
Please discard these appropriately and safely.
PolishNależy usunąć je w sposób odpowiedni i bezpieczny.
Please discard these appropriately and safely.
PolishW rezultacie udało nam się w jak najszybszy i najbardziej bezpieczny sposób wywieźć z Libii zdecydowaną większość naszych obywateli.
As a result, we got the vast majority of our citizens out of Libya in the fastest and safest manner.
PolishStrzykawkę i igłę usunąć w bezpieczny sposób.
Dispose of the syringe and needle safely.
PolishNie mogę odpowiedzieć każdemu, lecz pani poseł Lulling wspomniała, że zapas w głosowaniu w komisji nie był bezpieczny.
I cannot respond to everyone, but Mrs Lulling said that the margin of the vote in committee was not a comfortable one.