"bezustannie" English translation

PL

"bezustannie" in English

PL bezustannie
volume_up
{adverb}

bezustannie (also: bez końca, nieprzerwanie, stale)

Context sentences for "bezustannie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy bezustannie pracować nad zagadnieniami, które stanowią problem dla Waszyngtonu.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
PolishW dzisiejszym świecie 900 milionów ludzi bezustannie cierpi głód z powodu ubóstwa.
In today's world, there are 900 million people suffering from constant hunger due to poverty.
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously and
PolishPonieważ wszystkie produkty bezustannie uwalniają nietrwałe elementy z których się składają.
Because all the product we get constantly give away the volatile component of which they're made of.
PolishKomisja Europejska pracowała bezustannie, by w dniu 10 czerwca przedstawić pozytywne sprawozdanie.
The European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June.
PolishBezustannie trwonimy zasoby naturalne.
We have endlessly squandered resources.
PolishZdobywają możliwość wykrycia prawdy, bo powtarzają te czynności bezustannie. ~~~ W końcu zastygają i wapnieją i stają się prawdziwe.
They acquire the sensibility of truth because they repeat over and over again, and they ossify and calcify, and they become real.
PolishW domu bezustannie opowiadałam historyjki, co było dobre, z tym że opowiadałam je wymyślonym przyjaciołom wokół mnie, co nie było aż tak dobre.
I was constantly telling stories at home, which was good, except I told this to imaginary friends around me, which was not so good.
PolishJosh i Steve za pomocą Twittera i SMS-ów bezustannie nakładają najświeższe dane na mapy, z których może korzystać każdy.
People like Josh and Steve are continuing to layer information upon information, real-time information, Tweet it and text it onto these maps for all to use.
PolishCHMP doszedł do wniosku, że poważne działania niepożądane, szczególnie zaś przypadki SUD, powinny być bezustannie i dokładnie monitorowane i oceniane.
The CHMP concluded that serious adverse events, particularly cases of SUD, shall be continuously and carefully monitored and assessed.
PolishTo, mówił, jest nadrzędnym wątkiem, który przewija się we wszystkich jego naukach, a który jego uczniowie powinni bezustannie zamieniać w czyn.
That, he said, was the central thread which ran through all his teaching and that his disciples should put into practice all day and every day.
PolishChętnie podejmujemy kolejne decyzje - nawet dzisiaj bezustannie nawołujemy do podjęcia nowych decyzji, które zakłócać będą rozwój gospodarki.
We cheerfully take more decisions - even today we are constantly calling for new decisions that will interfere with the development of the economy.
PolishTo dlatego, że Everest jest tak wysoki, że znajduje się w zasięgu prądu strumieniowego i wiatry bezustannie napierają na ścianę, więc śnieg się nie odkłada.
And that's because Everest is so high, it's in the jet stream, and winds are constantly scouring the face, so no snow gets to accumulate.
PolishPrzez lata izba ta bezustannie prosiła UE o podjęcie odpowiedzialności ochraniania ofiar krwawych konfrontacji w Darfurze i okolicznych regionach.
For years this House has relentlessly asked the EU to take up its responsibility to protect the victims of the bloody confrontations in Darfur and surrounding regions.
PolishJednocześnie krytycznie patrzymy na to, jak Parlament Europejski bezustannie stara się zdobywać wpływy i władzę polityczną kosztem parlamentów krajowych.
At the same time, we are critical of how the European Parliament tirelessly seeks to gain influence and political power at the expense of the national parliaments.
PolishŚrodowisko, jakie bezustannie nas otacza, ma wyjątkowe znaczenie dla kształtowania nastawienia, sposobu postępowania i podejście do problemów, w tym do równości.
The environment that surrounds us all the time is of exceptional importance for the formation of attitudes, conduct and approach to problems, equality included.
PolishUnia Europejska bezustannie przypomina władzom kubańskim o szczególnym obowiązku pielęgnowania i poszanowania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
However, the European Union continues to remind the Cuban authorities of their particular obligations to encourage and to respect human rights, and their citizens' freedoms.
PolishTen Parlament, Parlament Europejski, bezustannie wzywał do jego zamknięcia, ponieważ z terroryzmem należy walczyć środkami zgodnymi z prawem międzynarodowym.
Your Parliament, the European Parliament, has incessantly called for its closure, because the fight against terrorism has to be carried out in accordance with international law.
PolishBy to uczynić, musimy wyeliminować niepewność, decyzje, które odkładamy z dnia na dzień, i musimy przestać bezustannie zastanawiać się, czy możemy podejmować decyzje czy też nie.
To do so, we must eliminate uncertainty, the decisions that are put off each day, and we must stop constantly wondering whether or not we can take decisions.