"bieg" English translation

PL

"bieg" in English

PL bieg
volume_up
{masculine}

1. general

bieg (also: przebieg, ciąg, kurs, danie)
volume_up
course {noun}
Jesteśmy obecnie świadkami rzadkiego momentu w historii: jednego z tych, które zmieniają jej bieg i tworzą nową rzeczywistość.
We are currently experiencing a rare moment in history: one of those that change its course and construct new realities.
są gwarancją przeżycia dla ludzi, którzy mieszkają wzdłuż ich biegu.
Because these rivers are the lifeblood of people all along their course.
A gdy Jan dokonał biegu swego, rzekł: Kim mię być mniemacie?
And as John was fulfilling his course, he said, What suppose ye that I am?
bieg (also: przebieg, nakład, jazda, wyścig)
volume_up
run {noun}
Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.
Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.
Parlament nadawał wszystkiemu bieg; przedstawiał wszystkie kompromisowe propozycje.
Parliament made all the running; it made all the compromise proposals.
Nadto rzekł stróż: Zda mi się bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa, syna Sadokowego.
And the watchman said, I think the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok.
bieg (also: chód)
volume_up
pace {noun} (of horse)
bieg (also: tok)
volume_up
current {noun} [fig.]
W żaden sposób nie mogę się pogodzić z aktualnym biegiem wydarzeń.
However, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
Jednakże polityka UE w swoim obecnym kształcie, kiedy najbardziej negatywne aspekty ulegają z biegiem lat pogorszeniu, zdecydowanie nie sprzyja temu przedsięwzięciu.
However, the current framework of EU policies, in which the most negative aspects have been worsening over the years, is markedly unfavourable to this endeavour.
bieg (also: napływ, przypływ)
volume_up
tide {noun} [fig.]

2. automotive

bieg
volume_up
gear {noun}
Afryka była na pierwszym biegu, teraz przechodzi do drugiego.
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Nadszedł czas "wrzucenia kolejnego biegu” w reakcji na kryzys.
Now is the time to move up a gear in our response to the crisis.
Obecnie ta solidarność działa, ale powinna być skuteczniejsza, a my powinniśmy być w stanie wrzucić kolejny bieg.
Today, this solidarity works, but it has to be more effective and we have to be able to move up a gear.

3. sports

bieg
bieg (also: eliminacja, wyścig)
volume_up
heat {noun}

Context sentences for "bieg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
Would the Commission please outline the action taken on this resolution?
PolishParlament nadawał wszystkiemu bieg; przedstawiał wszystkie kompromisowe propozycje.
Parliament made all the running; it made all the compromise proposals.
PolishMam nadzieję, że Komisja nada tej sprawie dalszy bieg.
This is a recurring opinion here, and one which I hope the Commission will take further.
PolishBieg spraw był w znacznym stopniu uzależniony od najnowszych uregulowań w państwie wysyłającym.
Things have largely depended on the sending country's very latest regulations.
PolishBieg sprawy wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
Follow-up to a request for the defence of immunity: see Minutes
PolishChcemy jednakże zniechęcić do myślenia, że można odwrócić bieg wypadków.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
PolishPracowaliśmy ciężko, aby nadać sprawom właściwy bieg w dziedzinie podróży lotniczych i kolejowych.
We have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
PolishPo drugie, Europa naprawdę może zmienić bieg rzeczy i oferować coś więcej.
Secondly, Europe really can change things and make a contribution.
PolishJak pokazuje historia, te nowe miasta mają decydujący wpływ na jej bieg.
They are the drivers of history, as we see by looking at history.
PolishMusimy być zatem odważniejsi, jeśli chcemy zmienić bieg zdarzeń.
We therefore need to be bolder in order to try and turn things around.
PolishPani Mubarak podeszła do tego problemu z wielką powagą i uważam, że starała się nadać sprawom bieg.
She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward.
PolishWspółczesny bieg wydarzeń stawia kraje żeglarzy i nie tylko je przed poważnymi wyzwaniami.
Contemporary development poses serious challenges before marine countries, and not only before them.
PolishNadto rzekł stróż: Zda mi się bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa, syna Sadokowego.
And the watchman said, I think the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok.
PolishPowinni przywrócić właściwy bieg rzeczy w trakcie drugiego głosowania w sprawie wprowadzania pestycydów do obrotu.
They could set things right in the second vote on the marketing of pesticides.
PolishCzy Komisja jest zdania, że harmonogram ten jest realny, i co robi, aby przyspieszyć bieg spraw?
Does the Commission believe that this schedule is realistic and what is it doing to speed things up?
PolishOczekujemy na nie oraz dalszy bieg wypadków w Skopje.
We look forward to this report, and to further developments in Skopje.
PolishUdana innowacja to konkurencja zespołowa, to bieg sztafetowy.
Successful innovation is a team sport, it's a relay race.
PolishStąd też istotne jest, aby ściśle oraz stale monitorować bieg wydarzeń w sektorze finansowym.
In the financial sector, it is therefore important for developments to be monitored very closely at all times.
PolishUważam, że udało nam się nadać tej sprawie bieg.
I believe that we have been able to set something in motion here.
PolishJest to mechanizm, który usiłuje zmienić bieg rzeki!
This is a mechanism that will try to make water flow uphill!