"bo" English translation

PL

"bo" in English

volume_up
bo {conj.}
EN

"BO" in Polish

volume_up
BO {noun} [abbreviation]
PL

bo {conjunction}

volume_up
Bo jest taniej, bo nie płacą realnych kosztów zanieczyszczenia środowiska.
Because it's cheaper, because they don't pay the real environmental costs.
To od nas, kobiet, to zależy, bo jesteśmy kobietami, bo kochamy nasze dzieci.
It's up to us women, because we are women, because we love our children.
Oczywiście czuję się Hiszpanem, bo jestem Europejczykiem, i czuję się Europejczykiem, bo jestem Hiszpanem.
Of course, I feel Spanish because I am European and European because I am Spanish.
Oko dobrotliwe, toć będzie ubłogosławione; bo udziela chleba swego ubogiemu.
He that hath a bountiful eye shall be blessed; For he giveth of his bread to the poor.
Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego.
For Jehovah is righteous; he loveth righteousness: The upright shall behold his face.
Bo od śmierci mamy jesteś beznadziejnie nieodpowiedzialna.
The minute you stopped taking responsibility for anything since Mom died.
Bo od śmierci mamy jesteś beznadziejnie nieodpowiedzialna.
The minute you stopped taking responsibility for anything since Mom died.
Nie można zapominać o lekarzach i studentach medycyny, bo to także ich sukces.
Doctors and medical students must not be forgotten, since this victory is also for them.
Ma to swoje dobre strony, bo dzięki temu masz okazję poznać szefa przed podpisaniem umowy.
This can be the best way, since you get a chance to meet your boss before you agree to anything.
bo
volume_up
cuz {conj.} [slg.] (because)
Bo gdy Twój umysł nie działa, kolana się nie uginają ♫
Cuz if your mind don't move and your knees don't bend ♫
Bo zaraz nakopie komuś do tyłka ♫
Cuz I'm about to whip somebody's ass ♫
♫Dajcie mi te cholerne dane♫ ♫chcę być e-Pacjentem tak jak Dave♫ ♫Dajcie mi te dane, bo to ocali mnie♫ Nie będę brnął w to dalej.
♫ Gimme my damn data ♫ ♫ I want to be an e-Patient just like Dave ♫ ♫ Gimme my damn data, cuz it's my life to save ♫ Now I'm not going to go any further.
bo (also: ponieważ)
Zaczekaj aż wyjdę, bo inaczej ona mnie zabije.
Wait until I leave to tell her, ' cause she's gonna kill me.
Bo wie, że nic nie możesz z tym zrobić, o to dlaczego.
' Cause she knows you can't do anything about it, that's why.
Może to być sytuacja "win-win-win”, bo dzięki temu można przyspieszyć osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.

Synonyms (Polish) for "bo":

bo

Context sentences for "bo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
PolishA tak uspokoiło się królestwo Jozafatowe, bo mu dał odpocznienie Bóg jego zewsząd.
So the realm of Jehoshaphat was quiet; for his God gave him rest round about.
PolishBo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
For they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
PolishTo jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.
This is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.
Polishraczej służcie mężom Hemora, ojca Sychemowego; bo czemuż byśmy onemu służyć mieli?
serve ye the men of Hamor the father of Shechem: but why should we serve him?
PolishDla nas w Europie jest to trudna sytuacja, bo ludzie potrzebują jaj do jedzenia.
Now that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
PolishTylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.
But you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
PolishOwa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
And David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
PolishTrzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
PolishBo on wykona, co postanowił o mnie, a takowych przykładów dosyć jest u niego.
For he performeth that which is appointed for me: And many such things are with him.
PolishBo się ukazało na onych Cherubinach podobieństwo ręki człowieczej pod skrzydłami ich.
And there appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
PolishBo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
For, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
PolishBo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski;
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
PolishBo rzekła sama w sobie: Jeźli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona.
for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.
PolishTo się świetnie sprawdza, bo ci ludzie i rzemieślnicy są tym zainteresowani.
And it's working very well to have these people, these craftsmen, interested in it.
PolishBo po wyjściu dwunastu miesięcy, przechodząc się w Babilonie na pałacu królewskim,
At the end of twelve months he was walking in the royal palace of Babylon.
PolishNie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wszyscy posłowie z Bułgarii są tutaj.
I do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.
PolishMusimy nad tym pracować, bo rzeczywiście możemy coś w tej sprawie zrobić.
We have to work on this, as it is, indeed, something we can do something about.
PolishPracują mniej, bo pracy w gospodarstwie domowym formalnie nie uznaje się za pracę.
They work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
Polishbo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego.
for the day of Jehovah is at hand, and as destruction from the Almighty shall it come.