"bowiem" English translation

PL

"bowiem" in English

EN
PL

bowiem {conjunction}

volume_up
bowiem (also: ponieważ, bo, aby, ażeby)
Bez naukowej wiarygodności w Meksyku czeka nas bowiem kolejna klapa.
Without scientific credibility, another disaster will be waiting for us in Mexico.
Różne są bowiem ich możliwości pozyskania i zakupu tego surowca.
There are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Nauka polega bowiem na krytycznej ocenie przedstawionych przez innych dowodów.
Because real science is all about critically appraising the evidence for somebody else's position.
bowiem (also: ponieważ, bo, gdyż, albowiem)
W tym roku obchodzimy bowiem dwudziestą rocznicę upadku żelaznej kurtyny.
This year marks 20 years since the fall of the Iron Curtain.
Nie ma bowiem innej możliwości obrony praw swoich obywateli, ponieważ UE nie wywiera presji na Kanadę.
It has no other option for defending the rights of its citizens, since the EU is failing to put pressure on Canada.
Wymaga to natychmiastowego wsparcia finansowego, bowiem ewentualne środki po 2013 roku z handlu emisjami wpłyną zbyt późno.
This will require immediate financial support, since any funds generated by emission trading after 2013 will arrive too late.

Synonyms (Polish) for "bowiem":

bowiem

Context sentences for "bowiem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
PolishMamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.
We know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
PolishWraz z nimi pojawiły się bowiem pytania dotyczące systemów gwarancji depozytów.
What happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
PolishW przeciwnym bowiem razie Komisja Kontroli Budżetowej zostanie zawalona pracą.
Otherwise, the Committee on Budgetary Control will be inundated with work.
PolishTo są tylko puste słowa, nie powiedział bowiem, w jaki sposób mamy to zrobić.
All those empty words, but he has not said how we are supposed to do this.
PolishBowiem przyszłość nie leży w drapaczach chmur w Nowym Jorku, ale tutaj.
But the future is not going to be the sky-scraping cities of New York, but this.
PolishJest bowiem możliwe ustanowienie rządów demokratycznych w tych regionach.
It is possible to establish and implement democratic regimes in these regions.
PolishGwarantuje ono bowiem, iż zabawki, które trafią do rąk dzieci będą w pełni bezpieczne.
It will ensure that the toys children eventually play with are entirely safe.
PolishA jednak powinna być wyżej, lekceważymy bowiem znaczenie tego zagadnienia.
It should be, however, because we are underestimating the importance of this matter.
PolishW ten sposób bowiem zapewnimy Europie inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost.
This will allow Europe to experience intelligent, sustainable and inclusive growth.
PolishPowszechnie wiadomo bowiem, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą miejsca pracy.
It is, of course, common knowledge that small and medium-sized enterprises create jobs.
PolishIstnieje bowiem ryzyko, że podobne wypadki mogą wydarzyć się również w Europie.
In fact, there is a risk of similar episodes occurring in Europe, too.
PolishW przeciwnym bowiem razie nie będę mógł wytłumaczyć tego obywatelom mojego kraju.
Otherwise, I will never be able to explain it back home in my country.
PolishTen traktat, bowiem, stwarza perspektywę, w której Unia Europejska ma wymiar polityczny.
This Treaty creates a future in which the European Union has a political dimension.
PolishIch zmniejszenie prowadziłoby bowiem do porażki strategii Europa 2020.
Otherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
PolishTrudno bowiem przewidzieć, co może wydarzyć się w krajach postsowieckich w przyszłości.
It is hard to predict what might happen in the post-Soviet states in future.
PolishJest to bowiem obszar wysokiego ryzyka, a zaproponowano w tym względzie dobre poprawki.
This is a high risk area and good amendments have also been proposed in this respect.
PolishŁatwiej jest bowiem negocjować, mając świadomość, że ma się wsparcie współpracowników.
It is quite simply easier to negotiate when you know that your colleagues support you.
PolishDeficyt transpozycji spada bowiem do 0,7 %, czyli znacznie poniżej ustalonego celu.
The transposition deficit has fallen to 0.7%, so significantly lower than the target set.
PolishByły bowiem prognozy i ostrzeżenia, że zbliża się takie okropne tsunami.
There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.