"branża" English translation

PL

"branża" in English

PL

branża {feminine}

volume_up
branża (also: biznes, zawód, fach, handel)
Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
Now you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania, ponieważ wyrażono w nim poparcie dla potrzeby usuwania barier mających wpływ na handel w branży budowlanej.
I voted for this report because it advocates the need to remove barriers affecting trade in the construction industry.
W związku z tym potrzebna byłaby nam również inicjatywa Komisji dotycząca dialogu na szczeblu europejskim między branżą budowlaną a związkami zawodowymi.
Consequently, we would also need an initiative from the Commission for social dialogue at European level between the construction industry and the trade unions.
Branża, która szczególnie ucierpiała w wyniku światowego kryzysu to przemysł stoczniowy i transport morski.
One branch of industry which has been affected especially badly as a result of the world crisis is shipbuilding and maritime transport.
Możesz pracować w małej firmie, w nudnej branży.
You can work for a small company, in a boring branch.
Musimy wytworzyć konkurencyjność w obrębie branży kulturalnej i branży twórczej, mając na względzie specyfikę poszczególnych branż i to, że potrzebują one różnych form wsparcia.
We must create competitiveness between cultural and creative industries (CCIs), whilst bearing in mind the characteristics of each branch and the fact that they require different forms of support.
Jak mówimy w branży krzyżyk oznacza odwrócenie pożądku.
Well, as we say in the business, X marks the spot.
Odnieśli sukces w branży produkcji keczupów.
They did all right in the ketchup business.
Nie zależy mi na byciu w branży medialnej.
I have no interest in being in media business.
To misja, którą powinien spełnić rynek, ponieważ Komisja nie powinna promować konkretnych produktów ubezpieczeniowych ani konkretnych linii produktów w branży ubezpieczeniowej.
This is a mission the market should accomplish itself, as the Commission should not promote particular insurance products or particular lines of insurance business.
Państwa członkowskie i sama branża pracują obecnie nad modernizacją odnośnych linii kolejowych, problem niezgodnych zastosowań na szczeblu krajowych jest więc obecnie rozwiązywany.
The Member States and this sector are currently working to upgrade the train lines affected and the problem of incompatible applications at national level is therefore being resolved.
Branża odzieżowa jest branżą globalną.
(DA) Mr President, the textile industry is a global industry.
Branża telekomunikacyjna jest jedną z wiodących, dynamicznych branż w Europie.
The telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.
Druga branża, która ucierpiała to hodowla drobiu, owiec i bydła.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.

Synonyms (Polish) for "branża":

branża

Context sentences for "branża" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSkutkiem tego branża ta stanowi także ważną część strategii Europa 2020.
The result is that this is also an important part of the Europe 2020 strategy.
PolishPonadto nasza branża turystyczna działająca nad morzem ma ogromny potencjał wzrostu.
Furthermore, our coastal tourism sector also has great growth potential.
PolishPewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
Now you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
PolishBranża, o której mowa, rozpętała zdumiewającą kampanię informacyjną.
The sector in question has been responsible for a striking information campaign.
PolishBranża samochodowa ma ogromny potencjał w zakresie rozwiązań ekologicznych.
In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
PolishBranża kulturalna i branża twórcza obejmują około 5 milionów miejsc pracy i 2,6 % unijnego PKB.
The cultural and creative industries represent 5 million jobs and 2.6% of the EU's GDP.
PolishBranża ta z niecierpliwością oczekuje na przegląd dyrektywy UCITS.
The sector is impatiently awaiting revision of the UCITS Directive.
PolishBranża kultury jest rozwojowa i rozwija się szybciej niż wiele innych obszarów gospodarki.
The cultural sector is a growth sector that is developing faster than many other areas in the economy.
PolishBranża kulturalna i branża twórcza mają ogromny potencjał jako jeden z czynników wzrostu UE.
The cultural and creative industries have great potential to be one of the engines of growth in the EU.
PolishNie są to jedyne problemy, którym ta branża musi stawić czoła.
These are not the only problems which this sector is facing.
PolishBranża twórcza stanowi ważny aspekt polityki gospodarczej.
Creative industries are an important part of economic policy.
PolishBranża ta nie zniknie jednak ze światowej gospodarki.
However, this sector will not disappear from the world economy.
PolishBranża motoryzacyjna stanowi modelowy przykład adaptacji tradycyjnych gałęzi przemysłu w nadchodzących latach.
The automotive sector is a model of how traditional industries should adapt in the years to come.
PolishBranża kultury i branża twórcza są siłą napędową Europy.
The cultural and creative sector is a driver for Europe.
PolishBranża kulturalna i branża twórcza wnoszą wkład zarówno w kategoriach rozwoju gospodarczego, jak i miejsc pracy w UE.
The cultural and creative industries contribute in terms of both growth and jobs in the EU.
PolishTurystyka jest ważną branżą działalności gospodarczej w UE.
Tourism is an important economic activity in the EU.
PolishBranża elektroniczna i branża oprogramowania może tylko zyskać na sukcesie systemu nawigacji radiowej.
The electronics and software industries have everything to gain from the success of a radio navigation system.
PolishBranża lotnicza jest właśnie taką dziedziną.
The aeronautical sector is an example of just such an area.
PolishDlatego też zdaję sobie w bardzo dużym stopniu sprawę z korzyści, jakie branża artystyczna może dać lokalnej populacji.
Because of that, I am very aware indeed of the benefits that creative industries can bring to a locality.
PolishBranża twórcza i branża kultury stanowią dobro ekonomiczne, a zarazem przyczyniają się do utrzymania oraz wzbogacenia różnorodności kulturowej.
As well as being economic assets, they sustain and enrich cultural diversity.