"być podstawą" English translation

PL

"być podstawą" in English

PL być podstawą
volume_up
{verb}

To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.
That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

Similar translations for "być podstawą" in English

być verb
podstawa noun

Context sentences for "być podstawą" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak zwany nowy zielony ład powinien być podstawą naprawy gospodarczej i nowego wzrostu.
The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.
PolishMoże to być podstawa prawdziwie nowej, tak nam potrzebnej europejskiej polityki podatkowej.
It could be the basis for the genuine new European tax policy that we need.
PolishTo działanie powinno być podstawą do oceny tej nowej Komisji.
This should be the major pillar on which this new Commission is judged.
PolishMonitorowanie stężeń terapeutycznych nie powinno być jedyną podstawą modyfikowania terapii syrolimusem.
Therapeutic drug monitoring should not be the sole basis for adjusting sirolimus therapy.
PolishOfiary XX-wiecznych totalitaryzmów mają być podstawą dzisiejszej europejskiej demokracji.
The victims of 20th-century totalitarian regimes must be the foundation of today's democracy in Europe.
PolishBezpieczeństwo narodowe nie może być wykorzystywane jako podstawa do pozbawiania ludzi ich fundamentalnych praw.
National security cannot be used as grounds for abolishing fundamental civil rights.
PolishPoszanowanie praw człowieka musi być podstawą tej polityki.
Respect for human rights must serve as a basis for this policy.
PolishTa sekwencja aktywacji kolejnych neuronów może być podstawą neurologiczną sekwencji ruchów pianisty.
And this sequence of neural activation is hypothesized to be the neural basis of those sequence of movements.
PolishZatem on właśnie powinien być najwłaściwszą podstawą prawną, zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą.
That, then, should be the most appropriate legal basis, in accordance with the ordinary legislative procedure.
PolishJednakże nie mogą one być jeszcze traktowane jako podstawa wiarygodnej oceny funkcjonowania i skuteczności systemów kontroli.
But they do not yet provide a reliable assessment of the functioning and effectiveness of the systems.
PolishJak już wspomniałam mamy nadzieję, że ta dyskusja może być podstawą do przygotowania odpowiedzi Rady na komunikat Komisji.
As I said, we hope that these can be the basis for the Council's response to the communication that will come from the Commission.
PolishTekst ten mógłby następnie być podstawą opcjonalnego elementu, ale aby to osiągnąć, najpierw musimy określić, co się w nim znajdzie.
This text could subsequently form the basis of an optional element but, to do this, we first need to define what the content is.
PolishPamiętajmy jednak, że zaufanie społeczeństwa do działań władz powinno być podstawą wszelkich działań prawnych w tym zakresie.
However, let us remember that public confidence in the activities of the authorities must form the basis of any legislative activity in this area.
PolishIstnieją jednak inne środki legislacyjne do rozwiązywania problemów tych konkretnych sektorów i to one winny być wykorzystywane jako podstawa rozwiązań.
But there are other legislative vehicles for tackling these particular sectors and they must be looked at on that basis.
PolishRynek wewnętrzny jest wszędzie - musi być wszędzie - ale, panie pośle Harbour, tekst strategii 2020 nie ma być podstawą do rozmów na każdy temat.
The internal market is everywhere - it must be everywhere - but, Mr Harbour, the 2020 text is not designed to talk about everything.
PolishJej podstawą powinna być orientacyjna i przejrzysta tabela wskaźników, zawierająca orientacyjne wartości progowe i powiązana z analizą ekonomiczną.
It should be based on the use of an indicative and transparent scoreboard, comprising indicative thresholds, combined with economic judgment.
PolishStwierdzenie to powinno być podstawą przyszłości Rosji, razem z reformą systemu sądowego i tak potrzebnej poprawy warunków panujących w więzieniach.
That should be the basis for Russia's future, along with a reform of the judicial system and a much-needed improvement in prison conditions.
PolishChciałabym zacząć od podważenia założeń, które zdają się być podstawą tego pytania ustnego.
on behalf of the Verts/ALE Group . - Madam President, I would like to start by strongly challenging the assumption that seems to lie behind this oral question.
PolishZmiany demokratyczne zachodzące w świecie arabskim powinny być podstawą nowych struktur bezpieczeństwa, współistnienia i rozwoju.
It is right that the democratic changes that are taking place in the Arab world should provide the bedrock for new structures, those of safety, coexistence and development.
PolishWysoki poziom umiejętności i wiedzy fachowej oraz gospodarka oparta na wiedzy są i muszą być podstawą społeczeństwa europejskiego tak obecnie, jak i w przyszłości.
High levels of skills and expertise and the knowledgebased economy are, and must be, the foundation of European society now and in the future.