"były" English translation

PL

"były" in English

EN
volume_up
były {adj. m}
volume_up
być {ipf. v.}

PL były
volume_up
{masculine}

1. colloquial

były (also: była)
volume_up
ex {noun} [coll.]
Kobiety, które były kiedyś skazane, mają więcej problemów ze znalezieniem pracy.
Female ex-convicts have greater difficulty in obtaining work.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jako były dziennikarz wielokrotnie bywałem na Bałkanach.
I should like to finish off by saying that, as an ex-journalist, I have travelled to the Balkans many times.
Pozwólcie mi powiedzieć to bez cienia ironii -- zanim poprę grono byłych hippisów.
And let me say this without a trace of irony -- before I back it up to a bunch of ex-hippies.

Context sentences for "były" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSzczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
PolishOczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.
Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.
PolishA wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;
PolishKtórzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
PolishMusimy jednak pamiętać o tym, aby były to owoce dobrej jakości, czyste i świeże.
However, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
PolishNajczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
The most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
PolishNajczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
The most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
PolishNaszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
We think this is really very important, as has been shown by what has happened.
PolishNastępnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
Then you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
PolishByły jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
But there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
PolishNie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.
However, these were not the first such reports, and there have been others since.
PolishNiezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
PolishAlbowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
For the waves of death compassed me; The floods of ungodliness made me afraid:
PolishStężenia cytrynianu fentanylu uzyskane w surowicy krwi były większe niż w osoczu.
Fentanyl citrate concentrations obtained in serum were higher than in plasma:
PolishNajczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.
The most common adverse events reported were local reactions at the injection site.
PolishDziałania pomocy humanitarnej na Haiti były prowadzone w dwóch klasycznych etapach.
The provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
PolishSłyszę je śpiewające dźwięki alarmów samochodowych jakby to były wiosenne piosenki.
I can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
PolishJak mówili - szczególnie dotyczyło to robotów kroczących, były zbyt skomplikowane.
And he said -- especially with legged-robots, because they're way too complicated.
PolishWszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
All along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
PolishTo co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
What we did was we found what were the locally available sources of biomass.