"bywały" English translation

PL

"bywały" in English

volume_up
bywać {ipf. v.}

PL bywały
volume_up
{adjective masculine}

Synonyms (Polish) for "bywać":

bywać

Context sentences for "bywały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo dobra rzecz, ożywia nasze debaty, które czasami bywały nieco nudne.
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
PolishWszystkie religie są lub bywały podatne na - jakby to powiedzieć - niedopuszczalne dewiacje.
No religion is, or ever was, invulnerable to what I will call intolerable deviations.
PolishW przeszłości problemy rzadko bywały tak poważne, a przezwyciężenie trudności tak kluczowe.
Rarely had the challenges been so important and the difficulties so crucial to overcome.
PolishWarunki skutecznego partnerstwa euroamerykańskiego na Bliskim Wschodzie rzadko bywały tak dobre.
Conditions for an effective EU-US partnership on the Middle East have rarely been as good.
PolishBywały moje fantazje, że to ona skończyła w ruderze w Greenwich Village, że moją sąsiadką się stała.
My starting to fancy she'd ended up in this fire-trap in the Village, that my neighbor was her.
PolishMogło to długo trwać i bywały okresy, kiedy było to naprawdę bardzo trudne, ale zawsze próbowałam.
This could take a long time and there were periods when it was really very difficult, but I always tried.
PolishBywały takie chwile...... gdy prawie mu uwierzyłem.
There were a couple of moments... where I almost believed him.
PolishPowiedział Pan przed chwilą, że niektóre debaty na temat tej dyrektywy bywały irracjonalne.
Mr Barnier, you said just now that there had been some irrational debates regarding this directive.
PolishPrzypominam sobie niektóre gorące debaty na ten temat; często były one interesujące, ale niekiedy bywały nieco irracjonalne.
I can recall some of the heated debates on this subject; they were often interesting and, at times, slightly irrational.
PolishSprawił także Salomon wszystko naczynie, które należało do domu Bożego, jako ołtarz złoty, i stoły, na których bywały chleby pokładne.
And Solomon made all the vessels that were in the house of God, the golden altar also, and the tables whereon was the showbread;
PolishWażną kwestią jest, aby środki te stały się sposobnością, a nie zostały narzucone, jak w przeszłości często narzucane bywały dyrektywy.
The important thing is that this should be an opportunity and not an imposition, as some directives have often become in the past.
PolishPrzetoż rozkazałem, aby szukano; i znaleziono, że to miasto z dawna powstawało przeciwko królom, a bunty i rozruchy bywały w niem;
And I decreed, and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein.
PolishSpołeczeństwo trzeba zatem bardziej aktywnie włączyć w ten proces, jednak należy tu zachować równowagę, by przedsięwzięcia nie bywały wstrzymywane bez uzasadnienia.
The public should therefore be more actively involved in this process but, of course, we need to strike a balance, so that projects are not stopped without justification.