"całkowity" English translation

PL

"całkowity" in English

PL całkowity
volume_up
{adjective masculine}

1. general

całkowity (also: ogólny, całościowy, ogólne, ogólna)
Całkowity profil bezpieczeństwa porównywalny jest z profilem u dorosłych pacjentów.
The overall safety profile is comparable to that in adult patients.
Całkowity roczny budżet Funduszu Solidarności wynosi 1 miliard euro.
The overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Całkowity współczynnik przeżycia wyniósł około 80 % dla tej choroby u noworodków.
The overall survival rate was about 80 % for the disease in newborn babies.
całkowity (also: wierutny, pełny, totalny, pełna)
volume_up
total {adj.}
Ponadto występuje całkowity brak wystarczająco skutecznych mechanizmów kontrolnych.
Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.
Jest to zupełnie niewystarczające i pokazuje całkowity brak solidarności.
This is completely inadequate and shows a total lack of solidarity.
Nasz całkowity miesięczny koszt połączeń internetowych to około 5000 dolarów.
And the total monthly cost for our bandwidth is about 5,000 dollars.
Jest to całkowity nonsens, a etykieta ma za zadanie oszukać konsumenta.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
To nie jest wcale pana wina, ale panuje tutaj całkowity chaos.
Mr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
What an absolute nonsense this has been.
całkowity (also: zdecydowany, totalny, rozpaczliwy)
całkowity (also: cały, kompletny, pełny, cała)
volume_up
entire {adj.}
Całkowita przepisana dawka roztworu Busilvex powinna być podana w ciągu dwóch godzin.
The entire prescribed Busilvex dose should be delivered over two hours.
Taki jest całkowity zakres planu działania, który zaproponujemy i omówimy podczas kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej.
This is the entire thrust of the road map that we will propose, and which we will be discussing at this European Council.
W każdym zakresie wagi zastosować należy całkowitą zawartość pipetki odpowiedniego rozmiaru.
Within each weight band the entire contents of the correct size pipette should be used.
całkowity
volume_up
hearty {adj.} (approval, support)
całkowity (also: dokładny, dogłębny, głęboki, gruntowny)
Dystrybucja Nie stwierdzono całkowitego wi zania z białkami osocza, z wyj tkiem kr insulinowych (o ile s obecne).
Distribution No profound binding to plasma proteins, except circulating insulin antibodies (if present) has been observed.
Dystrybucja Nie stwierdzono całkowitego wiązania z białkami osocza, z wyjątkiem krążących przeciwciał insulinowych (o ile są obecne).
Distribution No profound binding to plasma proteins, except circulating insulin antibodies (if present) has been observed.
Następstwem leczenia preparatem Busilvex w zalecanej dawce i schemacie jest całkowite zahamowanie czynności szpiku kostnego, występujące u wszystkich chorych.
The consequence of treatment with Busilvex at the recommended dose and schedule is profound myelosuppression, occurring in all patients.
całkowity
volume_up
teetotal {adj.} [coll.]
całkowity
volume_up
utter {adj.}
Cóż za nonsens, całkowity i bezwzględny nonsens!
What nonsense, complete and utter nonsense!
Świadczy to o całkowitym lekceważeniu Parlamentu i ogółu społeczeństwa.
This shows utter contempt for Parliament and the public.
Tak więc tworzenie nowej agencji jest całkowicie zbędne - jest to całkowita strata publicznych pieniędzy.
So this is totally unnecessary, an utter waste of public money.
całkowity (also: cały, kompletny, calutki, caluśki)
volume_up
whole {adj.}
U zdrowych osób, średni całkowity klirens obliczony na podstawie stężeń w pełnej krwi wynosił 2, 25 l/ godz.
In healthy subjects, the average total body clearance estimated from whole blood concentrations was 2.25 l/ h.
Całkowity czas skanowania to około 30 sekund, podczas których generowane są olbrzymie ilości informacji.
It takes about 30 seconds to go through the whole machine and is generating enormous amounts of information that comes out of the machine.
Możliwe byłoby całkowite bądź częściowe wypowiedzenie umowy.
It would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Parlament powinien dziś wyrazić całkowite poparcie dla tej strategii.
Today, this House should offer its wholehearted support for the strategy.
Chciałbym wyrazić moje całkowite poparcie dla niej.
I would like to express my wholehearted support.
Jeżeli chodzi o istotę sprawozdania, pragnę wyrazić całkowite poparcie dla słów hrabiego Dartmouth.
As to the essence of the report, I would like to give my wholehearted agreement with what Lord Dartmouth said.
całkowity (also: bezwzględny, wierutny, cały, całościowy)
Kolejnym problemem jest całkowity brak równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem.
Another problem is the complete imbalance between freedom and security.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
U 93 % pacjentów po alloprzeszczepach obserwowano całkowity chimeryzm.
% of allogeneic patients showed complete chimerism.
całkowity (also: skończony, pełny, zdeklarowany)

2. finance

całkowity (also: netto)
volume_up
net {adj.}
Poziom zależności od zagranicznych dostaw energii w proporcji do całkowitego zużycia w UE-27 (2007 r.)
Net dependence on energy imports as a percentage of total consumption, EU-27 (2007)
Wkład zawiera najmniej 225 j. m. aktywności FSH w 0, 270 ml wodnego roztworu, co odpowiada całkowitej dawce 150 j. m.
Cartridges contain a minimum of 225 IU FSH activity in 0.270 ml aqueous solution, which is sufficient for a net total dose of 150 IU.
Wkład zawiera najmniej 700 j. m. aktywności FSH w 0, 840 ml wodnego roztworu, co odpowiada całkowitej dawce 600 j. m.
Cartridges contain a minimum of 700 IU FSH activity in 0.840 ml aqueous solution, which is sufficient for a net total dose of 600 IU.

Context sentences for "całkowity" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak więc każda interwencja Rady w indywidualne prawa budzi mój całkowity sprzeciw.
Thus when it is a matter of Council interference in individual rights, I object completely.
Polishcałkowity brak owłosienia wyra na poprawa poprawa brak poprawy lub
Outcome* Clear / almost clear Marked improvement Improved No improvement / worse
PolishUważam, że planowana reforma musi z zasady obejmować całkowity zakaz odrzutów.
I believe that the planned reform must, in principle, purely and simply prohibit any discards.
PolishTylko kilka państw członkowskich było w stanie określić całkowity koszt procedur azylowych.
Only a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
PolishCałkowity wpływ na organizm preparatu SUTENT podanego w pojedynczej dawce był podobny
Capsule Shell Gelatin Red Iron Oxide (E172) Titanium dioxide (E171)
Polish(p < 0, 0001) Całkowity współczynnik odpowiedzi (%) w grupie pacjentów ze zmianami mierzalnymi
(p-value < 0.0001) Objective Response Rate (%) in Patients with Measurable Disease n
PolishBrak ogłoszenia wyników i ponowne przeliczanie wg rozkazu to całkowity absurd.
The non-publication of results and the recount in the way it has been ordered are completely absurd.
PolishNależy przerwać leczenie wszystkich zmian, których całkowity zanik został potwierdzony klinicznie.
Treatment of any lesion that has fully resolved on clinical assessment should be discontinued.
PolishZaobserwowano długotrwałe odpowiedzi kliniczne [ 67 % całkowity odsetek odpowiedzi (95 % przedział ufności:
Objective, durable clinical responses were observed [ 67 % ORR (95 % CI:
PolishCałkowity deficyt w handlu UE z Chinami w 2007 roku osiągnął 160 milionów euro.
The trade deficit between the EU and China totalled EUR 160 million in 2007 to the detriment of the European Union.
Polish(9 razy więcej niż całkowity wpływ leku na organizm u ludzi).
A pre- and postnatal development study was performed in rats.
PolishPolityka Unii Europejskiej powinna w tej chwili być ukierunkowana w sposób całkowity na społeczeństwo białoruskie.
EU policy at this time should be directed entirely at the Belarusian people.
PolishCo stało się z powiązaniem agend z Lizbony i Göteburga poprzez całkowity rozdział własności i redukcję emisji CO2?
Or linking the Lisbon and Gothenburg Agendas through full unbundling and cuts in CO2?
PolishCałkowity klirens emtrycytabiny wynosi średnio 307 ml/ min.
The systemic clearance of emtricitabine averaged 307 ml/ min.
PolishPozorny całkowity klirens z organizmu wynosił 1, 1 ml/ min/ kg mc.
The apparent body clearance was 1.1 ml/ min/ kg.
PolishPanie i panowie, wykazujecie całkowity brak konsekwencji.
Ladies and gentlemen, you are completely inconsistent.
PolishTo byłby skandal, całkowity brak odpowiedzialności.
It would be an outrage, and completely irresponsible.
Polish(9 razy więcej niż całkowity wpływ leku na organizm u ludzi).
dose of 50 mg/ kg (9-fold human exposure).
PolishTo prawdziwie karygodna sytuacja, a społeczność międzynarodowa powinna poprzeć całkowity bojkot Zimbabwe.
This is an utterly shameful situation, and the international community should support a full boycott of the country.
PolishA więc całkowity zakaz palenia wyrównuje szanse, jest go również łatwiej stosować, ponieważ nie przewiduje wyjątków.
It does create a better level playing field and, also, it is easier to enforce when there are no exceptions.