"cały czas" English translation

PL

"cały czas" in English

PL

cały czas {adverb}

volume_up
Cały czas jesteśmy w kontakcie z Egipcjanami.
We are in contact with the Egyptians the whole time.
Zasadniczo, nie widzę nikogo przez cały czas kiedy jestem na morzu.
I don't see anybody for the whole time that I'm at sea, generally.
Nie musisz całować mnie przez cały czas.
You don't have to kiss me the whole time.
Oznacza to, że emisje w Europie będą się musiały cały czas zmniejszać.
This will mean that Europe's emissions will have to be decreasing all the time.
Sytuacja zmienia się cały czas i w piątek lub w weekend pojawi się kolejny projekt.
It is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
Jeżeli funkcjonowałaby tak cały czas, cała reszta nie miałaby tego problemu.
If it did this kind of thing all the time, the rest of us would not have such a problem.
cały czas
volume_up
the whole way through [idiom]

Similar translations for "cały czas" in English

cały adjective
czas noun

Context sentences for "cały czas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBył tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
PolishF Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
PolishCały czas zwycięża prymat ekonomii nad wartościami, nad prawami człowieka.
The primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
PolishCały czas jednak pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie to wdrożone.
However, we are working on this and we hope that it will be implemented soon.
PolishPonadto Rada przez cały ten czas kilkukrotnie podejmowała określone działania.
Furthermore, during this time, the Council has taken specific action a number of times.
PolishUważam też, że cały czas idziemy złą ścieżką w odniesieniu do protokołu z Kioto.
I also think that we are still on the wrong track with regard to Kyoto.
PolishWyraża się to zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi przez cały czas trwania posiłku.
This results in a blood-glucose-lowering effect throughout the meal period.
Polish. ~~~ ale cały czas się rozwija.
Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.
PolishCały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
Always keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
PolishCały czas używam starej technologii z linką rowerową, u jego prawego boku.
I'm still using that old technology with a bicycle cable on his right side.
PolishCały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia.
I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
PolishMusimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
PolishPłyn wstrzykiwać wolno i równomiernie, cały czas utrzymując skórę pomiędzy palcami.
Inject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
PolishMusimy im cały czas pokazywać pewną europejską perspektywę w tym względzie.
In this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
PolishNależy położyć kres represjom, które cały czas mają miejsce na Białorusi.
It is necessary to put an end to the repression still in force in Belarus.
PolishCały czas media nie są wolne jak również nie istnieje wolności zgromadzeń.
The media continue not to be free and there is no freedom of association.
PolishNależy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia interakcji przez cały czas działania preparatu np.
Risks for interactions have to be accounted for throughout the effect period i. e.
PolishGłównym wyzwaniem jest to, że oba te wirusy cały czas się zmieniają.
The principal challenge for both of these viruses is that they're always changing.
PolishKomisja utrzymuje przez cały czas ścisły kontakt i współpracę z WHO.
The Commission has worked throughout in close contact and cooperation with the WHO.
PolishPrzez cały czas robię wycinanki z papieru i dodaję nowe techniki.
And along the way, I'm kind of making papercuttings and adding other techniques.