"cechować" English translation

PL

"cechować" in English

PL

cechować [cechuję|cechowałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
It is marked by a certain nonchalance.
Na przykład to od nas Europejczyków zależy, czy będziemy pracować na rzecz zwalczania podejścia "dziel i rządź”, które cechuje stosunki z Rosją w tej dziedzinie.
For example, it is up to us Europeans to work against the 'divide and rule' attitude which has marked relations with Russia in this area.
Będziemy więc próbowali uzyskać szerokie poparcie dla nowego projektu i unikać długich dyskusji, jakie cechowały ostatnią próbę zrewidowania tej dyrektywy.
So we will try to find a broad-based support for a new proposal and avoid the long discussions that marked the last attempt to revise the directive.
cechować (also: standaryzować)
volume_up
to standardise {vb} [Brit.] (in statistics)
cechować (also: standaryzować)
volume_up
to standardize {vb} [Amer.] (in statistics)
2. agriculture: "owce"

Synonyms (Polish) for "cechować":

cechować

Context sentences for "cechować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednak nasze ogólne podejście powinno cechować się ufnością.
But our general line should be one of confidence.
PolishI jak już wspomniałam wcześniej, glamour nie musi cechować tylko ludzi, ale musi posiadać ową cechę przekraczania.
As I said earlier, glamour does not have to be about people, but it has to have this transcendent quality.
PolishNową politykę musi cechować większa elastyczność, proporcjonalność i przejrzystość korzystania z funduszy.
The new policy must be characterised by greater flexibility, proportionality and visibility in the use of the funds.
PolishWinna je według mnie cechować koncentracja drogiej, unikalnej aparatury wraz z jej naukową obsługą.
They should, in my opinion, possess a great deal of expensive, cutting-edge equipment, and be staffed by a team of scientists.
PolishTyrański reżim Kim Dzong Ila zdają się cechować obozy pracy przymusowej, uprowadzenia, arbitralne aresztowania i tortury.
Forced labour camps, kidnappings, arbitrary arrests and torture appear to be the hallmarks of Kim Jong-il's tyrannical regime.
PolishDebata w Parlamencie musi cechować się wzajemnym poszanowaniem, co oznacza, że osoby wysłuchują opinii innych i wspólnie dochodzimy do konkluzji.
We have to have respectful debate in this House, where people hear each other's views and then we come to conclusions.
PolishUnię Europejską muszą cechować demokracja i transparentność; my, przedstawiciele wybrani do Parlamentu, stanowimy ważną tego część.
The EU must be characterised by democracy and transparency; we, the elected representatives in this House, are an important part of this.
PolishPodstawową zasadą, jeśli chodzi o prace w zakresie powrotów, jest to, że muszą się one cechować się pewnością prawną oraz być humanitarne i sprawne.
One fundamental principle for the work relating to return is that it must have legal certainty and be humane and efficient.
PolishNależy dokładniej określić najlepsze praktyki dotyczące realizacji planów - winny cechować się uwzględnieniem potrzeb beneficjentów, a nie donatorów.
Best practices for the implementation of the plans must be better defined, and they must respect the needs of the recipients, not the donors.
PolishEBI nie spełnił minimalnych warunków, aby dać nam pewność, że jego inwestycje będą cechować się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, a nawet etyką.
The EIB has not fulfilled the minimum conditions to assure us that its investments will be socially, environmentally and even ethically responsible.
PolishTa kwestia jest także przykładem przestrzegania zasady wzajemnej lojalności i poszanowania bogactwa różnorodności, które powinno cechować Unię Europejską, przynajmniej w teorii.
This too is an example of reciprocal loyalty and richness of diversity, which should, in theory, characterise the European Union.
PolishW rzeczywistości oznacza to, że Unia Afrykańska musi stać się organizacją bardziej odpowiedzialną i sprawniejszą, którą będzie cechować prawdziwy autorytet moralny i polityczny.
That means, in reality, that the African Union must become a more responsible and responsive organisation with genuine moral and political authority.
PolishKierując się szczerością, która powinna cechować relację przyjaciół, musimy przyznać, że nasza wspólna historia ma swoje źródło w dominacji jednej cywilizacji nad drugą.
With the frankness that should prevail among friends, we have to recognise that our common history has its origin in the domination of one civilisation by another.
PolishOceny skutków powinny mieć zastosowanie do wszystkich wniosków legislacyjnych, powinny cechować się czytelną metodologią i powinny być przeprowadzane w sposób niezależny i przejrzysty.
Impact studies should be applied to all legislative proposals, they should have a clear methodology, and they should be undertaken with full independence and transparency.
PolishMając na uwadze dużą współzależność pomiędzy budżetem państw członkowskich a budżetem Unii, prognozy budżetowe na obu poziomach powinny cechować się tą samą dozą przejrzystości.
In view of the high level of interdependence between the budgets of the Member States and the EU budget, budgetary forecasts at both levels should be characterised by the same degree of transparency.
PolishPartnerstwo musi w każdym przypadku cechować się efektywnym i inteligentnym podejściem do zasobów naturalnych oraz wychodzić od kwestii najpilniejszych: energii i wyczerpywania się surowców.
All the partnerships must be characterised by an efficient and intelligent approach to natural resources, and must start with the most urgent problems: energy and the depletion of raw materials.