PL cel
volume_up
{masculine}

1. general

cel
volume_up
aim {noun}
Taki będzie cel rezolucji, która jutro zostanie poddana pod głosowanie.
This will be the aim of tomorrow's resolution, which will be put to the vote.
Taki cel jest sprzeczny z rzeczywistym celem wsparcia rolnego.
Such an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Ten sam cel - redukcje emisji - można osiągnąć różnymi metodami.
This same aim - a reduction in emissions - may be achieved through various methods.
cel
volume_up
goal {noun}
W czasie kryzysu gospodarczego to jest podstawowy cel rynku wewnętrznego.
This is a fundamental goal for an internal market in a period of economic crisis.
Strategicznym instrumentem pozwalającym osiągnąć ten cel są zamówienia publiczne.
Public procurement is a strategic instrument to achieve this goal.
Cel w zakresie konkurencyjności był raczej propagandą niż konkretnym działaniem.
The competitiveness goal has been more propaganda than concrete action.
cel (also: obiektyw)
Popieramy cel, jakim jest wyeliminowanie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.
We support the objective of removing the unnecessary administrative burdens.
Sprawozdawczyni łączy ten cel z tworzeniem niskoemisyjnej gospodarki.
The rapporteur links this objective to the establishment of a low emission economy.
Postanowili osiągnąć cel polegający na obniżeniu kosztów tworzenia sieci komputerowej.
They have an objective to lowering the cost of connectivity.
Taki jest cel proponowanych przez Komisję zintegrowanych wytycznych.
This is the purpose of the integrated guidelines proposed by the Commission.
Pieniądze uzyskane na ten cel nie mogą być wykorzystywane w innym celu.
Money obtained for this purpose must not be used for any other purpose.
Dokładnie taki jest cel ustanowienia wspólnego europejskiego systemu azylowego.
The purpose of the establishment of a common European asylum system is to achieve this aim.
cel (also: tarcza, obiekt)
volume_up
target {noun}
Jest to cel, nad którym pracuje obecnie cały przemysł samochodowy.
That is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.
Dzisiaj cel związany z zatrudnieniem jest moim zdaniem znowu istotny.
This employment target is, to my mind, very important again at this point in time.
Komisja określiła cel zwiększenia tej liczby do 35 000 uczestników.
The Commission set a target of increasing that to 35 000 participants.
cel (also: przedmiot, obiekt)
volume_up
object {noun}
Z pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
W innym razie interpretacja stosowana przez służby Izby udaremni cały cel reformy.
Otherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
And the object of this is quite simple.
cel (also: zamiar, zamiary, intencje)
volume_up
intent {noun}
Naszym celem jest sprawiedliwe i dokładne przedstawianie internetowych treści wideo.
Our intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Moim celem jest posiadać pisemnego odniesienia, które wyjaśnia plakat, w razie gdybyście go nie zrozumieli.
My intent is to have a literary accompaniment that explains the poster, in case you don't get it.
Osoby przewożące większą ilość tych towarów mogą spodziewać się pytań mających na celu sprawdzenie, czy nie mają one zamiaru nimi handlować.
If you carry a larger quantity of these goods, you may be questioned to check that you have no commercial intent.
cel (also: sprawa, temat, sens, rzecz)
volume_up
point {noun}
Ostatecznie, jaki jest cel dostarczania czegoś, co nie jest wykorzystywane?
After all, what is the point of providing something that is not used?
To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
To główny cel również dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
That is the main point for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection too.
cel (also: sprawa, powód, wzgląd)
volume_up
sake {noun}
Instytuty nie powinny być tworzone jako cel sam w sobie.
Institutes should not be established for their own sake.
I mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok.
And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
Panie komisarzu Špidla! Naszym celem nie jest podejmowanie działań dla własnej przyjemności.
Commissioner Špidla, our aim cannot be action for its own sake.
cel
volume_up
bourne {noun} [oldfsh.] (goal)

2. sports

cel
Jest to cel, nad którym pracuje obecnie cały przemysł samochodowy.
That is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.
Komisja określiła cel zwiększenia tej liczby do 35 000 uczestników.
The Commission set a target of increasing that to 35 000 participants.
Dzisiaj cel związany z zatrudnieniem jest moim zdaniem znowu istotny.
This employment target is, to my mind, very important again at this point in time.

3. "podróży"

Austria, cel Pana wyjazdów wypoczynkowych, udzieli Panu potrzebnej pomocy.
Austria, the country that is also your holiday destination, will give you the help you need.
Różnorodność i bogactwo Europy oznacza, że jest to nadal najbardziej popularny na świecie cel turystów.
Europe's diversity and richness mean that it is still the world's most popular tourist destination.
Wśród naszych własnych obywateli Europa nie jest najchętniej obieranym celem podróży.
Europe is not the preferred destination amongst our own people.

Context sentences for "cel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCel ten jest jeszcze ważniejszy w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej.
This is even more important given the current economic and financial situation.
PolishTe kupaże z krajów trzecich zaczynają obierać za cel rynek Unii Europejskiej.
The European Union market is starting to be targeted by these third-country blends.
PolishUważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.
To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
PolishWzywam jednak Radę, by nie pozyskiwała funduszy na ten cel z instrumentu Progress.
However, I am calling on the Council not to take the funding from Progress.
PolishPrzetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
Be thou exalted, O Jehovah, in thy strength: So will we sing and praise thy power.
PolishNaprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.
Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.
PolishOprócz tego komentarza sprawozdanie to stawia sobie za cel promowanie nowych metod.
Beyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
PolishJak zdołaliśmy osiągnąć powyższy cel w propozycjach, które mamy tu do omówienia?
How did we achieve these goals in the proposals we are about to discuss?
PolishKomisja musi to uwzględnić i przeznaczyć więcej pieniędzy na ten cel od 2008 r.
The Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
PolishKomisja proponuje zarezerwowanie w budżecie Wspólnoty kwoty 90 milionów euro na ten cel.
The Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
PolishLekarz zleci regularne badania krwi, aby uzyskać pewność, że cel ten został osiągnięty.
Your doctor will order regular blood tests to see that this is being achieved.
PolishSądzę, że jest to wykonalne, a cel ten można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.
I think that this is feasible and can be achieved in a relatively short period of time.
PolishAby osiągnąć ten cel, należy jeszcze przezwyciężyć kilka poważnych wyzwań.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
PolishCel ten możemy osiągnąć jedynie poprzez zintegrowaną i zrównoważoną politykę.
We can only achieve this by means of an integrated and sustainable policy.
PolishNie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci i młodzieży z GIST i HES/ CEL.
There is no experience in children or adolescents with GIST and HES/ CEL.
PolishCzy Komisja przekazuje na ten cel środki finansowe z instrumentu Europa dla obywateli?
Is the Commission providing funding from the Europe for Citizens instrument?
PolishAby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
PolishObniżenie ceł przywozowych o 35 euro zmienia także sytuację w zakresie konkurencji.
Reducing import duties by EUR 35 also changes the situation with regard to competition.
PolishWiemy, że to ambitny cel, ale Chorwacja zasługuje na oddanie jej wreszcie sprawiedliwości.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
PolishNa okres od grudnia 2008 roku do maja 2009 roku przewidziano na ten cel kwotę 20 mln euro.
EUR 20 million have been allocated for the period of December 2008 to May 2009.