"chcieć" English translation

PL

"chcieć" in English

PL

chcieć [chcę|chciałbym] {imperfective verb}

volume_up
Można czegoś chcieć - można czegoś bardzo chcieć - lecz trzeba patrzeć realnie.
You can want something to happen - you can want something to happen very badly - but you need to see the reality.
Musimy chcieć i móc wspierać organizatorów w kwestiach technicznych.
We will have to be able and want to give support to promoters to meet the technical requirements.
Dlaczego Ameryka miałaby chcieć ekstradycji Assange'a do Szwecji?
Why would the USA want Mr Assange to be extradited to Sweden?
To jest budynek despotyczny. ~~~ On chce, abyśmy czuli się jak termity.
You know, that it's a despotic building; it wants us to feel like termites.
Nie chodzi o to, że on chce być takim, on po prostu nie chce używać wózka.
It's not that he doesn't feel like it, he just doesn't want to use the chair
Wiesz, jeśli chcesz się napić, powinnaś zadzwonić do Donny.
You know, um, if you feel like you're gonna need a drink, you should call Donna.
Można czegoś chcieć - można czegoś bardzo chcieć - lecz trzeba patrzeć realnie.
You can want something to happen - you can want something to happen very badly - but you need to see the reality.
♫ Nie mogę mieć, potrzebuję, nie mogę chcieć
♫ What I can't have, need what I can't want ♫
♫ Bo potrzebuję, czego nie mogę mieć i chcieć
♫ 'Cause I want what I can't have, need what I can't want ♫
chcieć (also: uważać za stosowne)
volume_up
to please [pleased|pleased] {vb} (do as/what you please)
Dlatego chciałbym Pana prosić o skorygowanie swojej ostatniej wypowiedzi.
For that reason, I would ask you to please correct your last statement.
Chciałbym prosić Komisję o wzięcie ich również pod uwagę.
I would also ask the Commission to please bear them in mind as well.
Pani wysoka przedstawiciel! Chciałabym zwrócić się do pani z prośbą o sprawienie, aby Jemen nie stał się drugim Afganistanem.
High Representative, might I ask you to please prevent Yemen from becoming a second Afghanistan.
W przyszłości państwa członkowskie mogą chcieć wprowadzić przepisy krajowe.
In future, Member States may wish to enact national rules.
Oznakowanie to zapewni konsumentom, którzy mogą chcieć unikać pewnych barwników, odpowiednie informacje.
This labelling will ensure that adequate information is provided to consumers who may wish to avoid these colours.
Jednak naprawdę bardzo chciałabym móc też z tego skorzystać.
"But I wish that, I wish that, I wish that I could be part of the enjoyment.
A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.
Zwróciłam się do nowej prezydencji z pytaniem, czy chce kontynuować negocjacje.
I asked the new Presidency whether it was willing to continue negotiations.
Musicie więc zrozumieć co dzieje się w umysłach ludzi, kiedy chcą podjąć to ryzko.
And you have to understand what is in people's mind when they are willing to take the risk.
to want the ground to open up
Chciałbym odnieść się paru punktów, które zostały poruszone w debacie.
I would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
Nie chcemy konfrontacji dla samej tylko konfrontacji.
We are not up to confrontation for the sake of confrontation.
chcieć
volume_up
wanna {ctr.} [slg.] (want a, want to)
Chcesz sobie pogadać czy kogoś zastrzelić?
You wanna gossip or you wanna shoot somebody?
Jeśli chodzi o mnie, to chciałbym być zaproszony na imprezę.
As for myself, I just wanna be invited to the party.
Chcę tylko powiedzieć temu szczeniakowi, że szczeka pod niewłaściwym drzewem.
I just wanna tell this douche bag he's barking up the wrong tree.

Context sentences for "chcieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChcieć czegoś - to jedno, a wprowadzić w czyn - to zupełnie co innego.
Wanting something is one thing; putting it into practice is quite another.
PolishSą przyzwyczajone do idei społeczeństwa dobrobytu i mogą nie chcieć żyć dokładnie tak, jak my.
They've been exposed to this idea of our society, of our prosperity.
PolishI, oczywiście, potrzebne jest nastawienie by chcieć dawać od siebie to czego się ma w nadmiarze.
And, of course, one needs the mindset to be wanting to give away what you have as a surplus.
PolishAle to my tym kobietom w Afryce mówimy, czego one powinny chcieć.
But it is we who are telling these women in Africa what to do.
PolishNie można chcieć krzywdzić i pomagać.
You cannot, in the same gesture, shake hand and give a blow.
PolishW tych niepewnych czasach nikt nie pragnie chaosu, ale nikt nie powinien także chcieć dalszego utrzymywania status quo.
In these uncertain times, nobody wants chaos, but nobody should have to accept the status quo any longer, either.
PolishTo jest ostatnia rzecz, której mogłaby chcieć UE.
PolishJasnym jest, że skoro imigrant wjeżdża do kraju nielegalnie, to istnieje prawdopodobieństwo, że może chcieć uciec przed sprawiedliwością.
It is fairly clear that an immigrant, since he enters a country illegally, has a liability to abscond.
PolishCzy powinniśmy byli chcieć osiągnąć więcej?
PolishObywatele i instytucje wszystkich państw członkowskich powinni chcieć, by komisarzami zostawali najlepsi i najmocniejsi kandydaci.
The citizens and institutions of all EU Member States should be keen for the best and the strongest candidates to become Commissioners.
PolishSą czasy, w których politycy mogą chcieć wpływać na statystyki - szczególnie teraz.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, there are times when politicians might like to influence statistics - particularly at the moment.
Polishchcieć to móc
Polishbardzo czegoś chcieć
Polishnie chcieć nikogo obrazić
Polishnie chcieć nikogo obrazić
Polishchcieć gwiazdki z nieba
PolishMoże się zdarzyć, że Twoja firma zostanie wymieniona w serwisie Mapy Google i będziesz chcieć ją usunąć, nie zweryfikowawszy wcześniej dotyczącego jej wpisu.
In some cases, you may find your business is listed on Maps and you’d like to delete it, but you have not verified the listing.
PolishA w tem podaję wam zdanie swoje; albowiem to wam jest pożyteczno, którzy nie tylko czynić, ale i chcieć przedtemeście poczęli roku przeszłego.
And herein I give [my] judgment: for this is expedient for you, who were the first to make a beginning a year ago, not only to do, but also to will.
PolishJest wiele osób, które chcą bardzo dużo, lecz wszyscy powinniśmy chcieć zdać sobie sprawę z tego, co to jest Parlament.
Yes, Mr Severin, there are many who are wanting a great deal, but what we should all be wanting is to be getting some idea of what a Parliament is.
PolishProstota -- wszystko czego można by chcieć to blender Philipsa o poranku by zrobić cokolwiek, co robi blender Philipsa, oprócz wybuchnięcia lub grania Beethovena.
(Laughter) Simplicity -- all of you really would like your Waring Blender in the morning to make whatever a Waring Blender does, but not explode or play Beethoven.