"Choroba Crohna" English translation

PL

"Choroba Crohna" in English

See the example sentences for the use of "Choroba Crohna" in context.

Similar translations for "Choroba Crohna" in English

choroba noun

Context sentences for "Choroba Crohna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i chorobą Leśniowskiego- Crohna.
au psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and Crohn's disease patients.
PolishPreparatu Remicade nie badano u pacjentów z chorobą Crohna w wieku poniżej 6 lat.
Remicade has not been studied in patients with Crohn's disease below the age of 6 years.
PolishNie badano preparatu Remicade u dzieci z chorobą Crohna, w wieku poniżej 6 lat.
Remicade has not been studied in children with Crohn’s d isease below the age of 6 years.
Polishzc Choroba Leśniowskiego- Crohna jest chorobą zapalną przewodu pokarmowego.
ris Crohn's disease is an inflammatory disease of the digestive tract.
PolishPacjenci z chorobą Leśniowskiego- Crohna otrzymują najpierw inne leki.
If you have Crohn's disease you will first be given other medicines.
PolishPacjenci z chorobą Leśniowskiego- Crohna otrzymują najpierw inne leki.
If you have Crohn’s disease you will first be given other medicines.
PolishChoroba Crohna Choroba Crohna jest zapalną chorobą jelit.
Crohn’s disease Crohn’s disease is an inflammatory disease of the bowel.
PolishU pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna przeciwciała przeciw adalimumabowi stwierdzono u go
Because immunogenicity analyses are product-specific, comparison of antibody rates with those from no
PolishSzybkie zmniejszenie aktywności białka C- reaktywnego obserwowano również u pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna.
A rapid decrease in CRP levels was also observed in patients with Crohn's disease.
PolishU pacjentów z chorobą Crohna, którzy otrzymywali leczenie podtrzymujące około 6- 13 % wytworzyło przeciwciała przeciwko infliksymabowi.
Of Crohn's disease patients who received maintenance treatment, approximately 6-13 % developed antibodies to infliximab.
PolishPrzekaźnik ten uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i wykrywa się go w wysokich stężeniach u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego- Crohna.
This messenger is involved in causing inflammation and is found at high levels in patients with active Crohn's disease.
PolishChoroba Crohna u dzieci:
PolishChoroba Crohna u dorosłych:
PolishChoroba Crohna u dzieci:
PolishU pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna przeciwciała przeciw adalimumabowi stwierdzono u 7 z 269 pacjentów (2, 6 %) leczonych adalimumabem.
In patients with Crohn's disease, anti-adalimumab antibodies were identified in 7/ 269 subjects (2.6 %) treated with adalimumab.
PolishPreparat CIMZIA miał być stosowany w leczeniu ciężkiej i aktywnej postaci choroby Leśniowskiego - Crohna (choroba powodująca zapalenie przewodu pokarmowego).
CIMZIA was expected to be used to treat severe, active Crohn's disease (a disease causing inflammation of the digestive tract).
PolishCałkowita liczba 573 pacjentów z umiarkowanie do ciężko nasiloną aktywną chorobą Crohna (CDAI ≥ 220 ≤ 400) otrzymała pojedynczą infuzję 5 mg/ kg mc. w 0 tygodniu badania.
A total of 573 patients with moderately to severely active Crohn's disease (CDAI ≥ 220 ≤ 400) received a single infusion of 5 mg/ kg at week 0.
PolishZalecany schemat dawkowania produktu Humira w okresie indukcji u dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna o ciężkim przebiegu to dawka 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg w 2. tygodniu.
The recommended Humira induction dose regimen for adult patients with severe Crohn's disease is 80 mg at Week 0 followed by 40 mg at Week 2.
PolishLeczenie infliksymabem pacjentów z chorobą Crohna związane było także ze znacznym zmniejszeniem zwykle podwyższonego stężenia wskaźnika stanu zapalnego - białka C- reaktywnego (CRP) w surowicy.
Infliximab treatment of Crohn's disease patients was also associated with a substantial reduction of the commonly elevated serum inflammatory marker, CRP.
PolishW trwającym rok badaniu klinicznym z powtarzanymi infuzjami u pacjentów z chorobą Crohna (ACCENT I study) częstość występowania objawów przypominających chorobę posurowiczą wynosiła 2, 4 %.
In a 1-year clinical study with repeated infusions in patients with Crohn's disease (ACCENT I study), the incidence of serum sickness-like reactions was 2.4 %.

Other dictionary words

Polish
  • Choroba Crohna

Search for more words in the English-Dutch dictionary.